NA24 skriver at avsløringen om at Nav utbetaler penger til asylsøkere uten lovlig opphold, sannsynligvis bare er toppen av isfjellet. Hull i det norske velferdssystemet gjør at innbyggere fra EØS-området kan reise til Norge og leve av trygd.

Ansatte ved et av Navs regionkontorer på vestlandet har kontaktet NA24, og forteller om et stort antall fattige innbyggere fra Polen og Latvia som strømmer til Norge i visshet om at de kan leve på sosiale stønader selv om de ikke har jobbet:

– De kommer hit under påskudd av å være arbeidssøkende. De klarer å skaffe seg en arbeidskontrakt som igjen gir dem oppholdstillatelse. Det vi ser er at veldig mange, om ikke de fleste, ikke jobber. Resultatet er at de lever i Norge på norsk trygd ulovlig. Det går ikke lang tid før mange av dem henter resten av familien til Norge som også ender opp med å leve på våre støtteordninger. Selv om vi vet at de bryter bestemmelsen om arbeidsplikt kan vi ikke gjøre noe med det, sier de ansatte til NA24.

Arbeid er ment å gi opphold
NA24 har sett nærmere på reglene for innvandring fra EØS-området. Og det er liten tvil om at en forutsetning for oppholdstillatelse i Norge er at søker skaffer seg arbeid og ikke er til belastning for offentlige velferdsordninger, eller som det heter i UDIs skriv til alle arbeidssøkende fra EØS-området:

«Det er videre en forutsetning at du ikke kommer til å være en byrde for offentlige velferdsordninger i Norge»

De ansatte forteller at velferdssystemet de jobber med til daglig er fullt av urovekkende store hull. Blant annet forhindrer Navs taushetsplikt de ansatte i å si fra til politi og Utlendingsdirektoratet (UDI). Derfor fortsetter de å utbetale store summer i trygd selv om de vet at forutsetningen for opphold i Norge er brutt:

De Nav-ansatte har sendt NA24 kopi av et brev som gikk ut til alle landets Nav-kontorer for halvannet år siden. Brevet som er signert fylkesmannen i Buskerud viser i klartekst hvor gjennomhult det norske velferdssystemet er.

I brevet poengterer Fylkesmannen at ifølge Sosialtjenestelovens paragraf 1-2 har alle som har lovlig opphold i Norge krav på økonomisk sosialhjelp. Prinsippene for EØS-avtalen innebærer at oppholdstillatelser er betinget av arbeid. Dersom vedkommende ikke er i arbeid er retten til gyldig opphold bortfalt.

Problemet er imidlertid at det ikke finnes noen form for meldeplikt eller kontrollsystem som gjør at UDI kan fange opp de mange som ikke lenger har rett til opphold i Norge. Og så lenge søker har oppholdstillatelse må Nav gi økonomisk støtte, selv man er klar over at søkeren i prinsippet oppholder seg ulovlig i landet.

Utrolig nok har departementet (det oppgis ikke hvilket departement) ifølge brevet fra Fylkesmannen i Buskerud, gitt sin tilslutning til Navs forståelse av situasjonen (se side to i brevet, linje 15 og 16).

Et annet stort hull er at Nav-ansattes taushetsplikt gjør det umulig for kommuner å varsle UDI eller politiet om at vedkommende er uten arbeid og per definisjon oppholder seg ulovlig i Norge.

Innvandrerne kjenner hullene i det norske systemet

– Hvor mange personer dreier det seg om i deres kommune og hvor mye penger er det snakk om?

– Det vet jeg ikke. Vi har ikke oversikt over det. Men at det er mange personer og store beløp er helt sikkert. Bare livsopphold, husleie og helseutgifter til én av disse familiene blir lett et veldig stort beløp, sier de oppgitte NAV-ansatte til NA24.

Det gjennomhullede norske systemet er velkjent blant store grupper av de som kommer til Norge.

– Det går ofte bare et par dager fra de har fått sin oppholdstillatelse til vi mottar velutfylte søknader om sosialstøtte, sier de.

NA24: Slik blir Norge svindlet av utlendinger