Noen driver en kampanje mot Forsvarets Sikkerhetstjeneste, FOST, og de har hatt et samlet Medie-Norge til disposisjon. Mediene har uten forbehold gjengitt de mest vanvittige påstander, og ikke villet lytte til hva Forsvaret selv sier. Nå kommer de første sprekker i fasaden, og det er mulig å ane konturene hva dette virkelig handler om.

Forsvarssjef Sverre Diesen forsøkte i en replikk i VG debatt tirsdag å forsvare sine ansatte: De gjør bare jobben sin.

Forsvaret driver overvåking av trafikkmønsteret – ikke av informasjonen. Vi går altså ikke inn og leser e-mail eller lignende. Sikkerhetstjenesten kan heller ikke se hvem som sender eller mottar datafiler, det kan bare Forsvarets logistikkorganisasjon, som drifter kommunikasjonssystemen rent teknisk.

Likevel har en samlet presse vært opptatt av å klistre FOST oppetter veggen. Fra saken sprakk har stikkordet vært «overvåking». Den bygger på en av venstresidens yndlingsforestillinger – den om at de overvåkes. Den har rot i historisk virkelighet, men er i våre dager blitt til en klisje man dyrker i mangel av reell politisk forståelse. Klisjeen om Storebror ser deg og Sikkerhetsstaten er vokst til en myte som nå også er overtatt av høyresiden. Konservative har tidligere vært i stand til å foreta balanserte vurderinger: samfunnet trenger voktere, de må ha visse verktøy og regler. Nå kaster også høyresiden seg på Overvåkingsmyten, jfr. Kåre Valebrokk og nestleder for Civita, Hallstein Bjercke som har en kronikk på samme side som Diesen i VG, preget at lettvintheter og floskler. Bjercke vet åpenbart lite om etterretning og kontroll, men han slår politisk mynt på klisjeene. Tittelen er betegnende: Bananrepublikken.

Artikkelen illustrerer et sørgelig fenomen: det finnes ikke lenger en høyreside i Norge.

Orkestrert

Oppslagene i henholdsvis VG og Aftenposten idag illustrerer at noen styrer en kampanje mot FOST, med VG som det mest villige redskap.

Den avslørende detaljen gjelder hvordan Slottet kan ha oppdaget at FOST var inne på deres e-post. Som kjent slo VG opp på førstesiden at også «kongen var overvåket», det lød som om man var i ferd med å avdekke et edderkoppnett av uregelmentert overvåking. «Ute av kontroll», som det het.

På et gitt tidspunkt i vår, har Slottet fått trøbbel med et spamfilter knyttet til sin datavirksomhet. På samme måte som enkeltmedarbeidere i norske bedrifter i slike tilfeller henvender seg til bedriftens systemadministrator for å få hjelp, har Slottet henvendt seg til sin, som er Forsvarets logistikkorganisasjons (FLO) IKT-enhet.

En representant på Slottet skal ha oppsøkt FLO IKT. Under besøket kan vedkommende ha fått se en telefaxrapport fra FOST, der de har rapportert til FLO IKT om nettopp dette trøbbelet Slottet har registrert. Men i motsetning til FLO OLT jar olle FOST visst at dette datatrøbbelet var knyttet til Slottet. FOST skal ikke forholde seg til enkeltpersoner eller enkeltadresser som benytter Forsvarets datalinjer.

I denne sammenheng har ansvarsfordelingen mellom FOST og FLO IKT blitt påpekt, der FOST ser på datatrafikk og oppdager et problem, og der FLO IKT skal ta saken videre i forhold til eierne av IP-adressene.

Fra de samme kildene sentralt i Forsvaret får Aftenposten opplyst at også Slottet nå har bekreftet at man ikke har mottatt noe brev eller noen annen form for skriftlig beklagelse på aktivitet hos FOST. På samme måte som avvises en muntlig henvendelse om det samme ut over besøket Slottets representant skal ha hatt hos FLO IKT.

Bevisst feilinformasjon?

Dette er intet mindre enn sensasjonelt, for 11. juni, dvs. sist torsdag, skrev Aftenposten:

Ansatte i FOST skal ha gått inn og åpnet e-post ved Slottet. E-posten er enten sendt eller mottatt av de kongelige eller ansatte ved Slottet, skriver VG.
Ledelsen i FOST har i brevs form beklaget overfor Slottet at e-posten er blitt åpnet.
Brevet er blitt en del av Kripos’ etterforskningsmateriale i granskingen av FOST.

Beklager åpning av slottets e-post

Det ble slått fast av samtlige medier at Slottet hadde klaget og at FOST hadde beklaget. Noen har selvsagt lekket denne historien, og journalistene har ikke villet høre på forsvarssjefen eller etatsjefene i Forsvaret som har forsøkt å korrigere. Man har sett seg tjent med mistenkeliggjøringen av FOST.

Kritiske spørsmål og vanlige journalistiske motforestillinger kan ikke ha vært anvendt. I stedet blåste man opp Overvåkingsmyten til megastørrelse:

Alarmistisk

Kan ha overvåket samtlige statsråder

Samtlige statsråder og flere tusen ansatte i departementene kan ha blitt overvåket av Forsvarets sikkerhetstjeneste.

En sentral kilde sier til Dagbladet at saken kan ha enorme dimensjoner. Ifølge avisen er mistanken basert på avslørende informasjon tilflytt Kripos, men statsadvokat Petter Mandt vil ikke si fra hvem.

Allerede fra første stund var det klart at mistankene ikke stemte med de faktisk forhold. Likevel har redaksjonene fortsatt å pumpe ut stoff. «Slottet» var rent oppsinn, også at SMK var overvåket:

Forsvarets Sikkerhetstjeneste (FOST) kan ikke ha overvåket Statsministerens Kontor, melder Forsvarsdepartementet.

Årsaken er at datalinjen mellom Forsvarsdepartementet og SMK er kryptert.
– Linjen er ikke kryptert av FOST. Denne spesielle linjen er kryptert på en slik måte at ingen andre enn nettopp Forsvarsdepartementet og SMK kan dekryptere den, sier statssekretær Espen Barth Eide (Ap) i Forsvarsdepartementet til NTB.
Statsministeren og hans stab er dermed ute av denne saken. Det er ikke i SMK den mulige ulovlige overvåkingen har funnet sted, konkluderer Barth Eide.

Likevel fortsetter oppslagene. Også Aftenpostens hovedoppslag idag, onsdag, er en fortsettelse av kampanjen mot FOST: Hun ble advart gang på gang.

Her heter det at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har fått advarsler om at FOST overskrider sitt ansvarsområde. Men leser man nøyere ser man at det gjelder en strid om ansvarsområde mellom Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og FOST.

Kjernen i rivaliseringen mellom FOST og NSM er at begge har som oppgave å følge sikkerhetsloven. Mens NSM har som oppgave å regelmessig kontrollere sikkerhetstilstanden for nasjonen som helhet, er FOST sikkerhetsansvarlig i Forsvaret. Grenseoppgangen mellom de to tjenestene har vært uklar, og NSM har oppfattet også virksomheter internt i Forsvaret som sitt ansvarsområde.

I Aftenposten fremstilles FOST som de suspekte, fordi det tjener mistenkeliggjøringen av FOST for «overvåking». Men leser man nøyere ser man at det er NSM som er den pågående part og ønsker å trenge inn på FOST sine enemerker, dvs. Forsvaret.

Man siterer EOS-utvalget som har påpekt striden. At det er strid om ansvarsområde er helt normalt, og at EOS-utvalget eventuelt har tatt parti for NSM vil heller ikke overraske.

Det som overrasker er at forsvarsministeren ikke har forsvart etaten, men bidratt til å bekrefte mistankene. Disse mistankene ser ut til å ha vært systematisk lekket i noe som minner om en kampanje. Hensikten ser ut til å være vingeklipping av FOST.

Men midlene man har brukt har vært sjeldent skitne. At en samlet presse kastet seg på og fortsatt lar seg bruke, er vanskelig å begripe. Det reiser alvorlig tvil om medienes troverdighet og faglige integritet.

Sakens berører Norges forsvar. Noen er villig til å kompromittere sikkerhet av politiske makthensyn. At den politiske ledelse går god for dette er demoraliserende. Da er man ikke lenger myndighet.

Les også

-
-
-
-
-
-