Justisminister Knut Storberget ombestemte seg nærmest for åpen scene tirsdag og sa på TV 2 at hijab-saken ikke er avgjort. Den skal ut til prosess igjen, som han sa. Det var en justisminister på gyngende grunn som opptrådte først hos Pål T. Jørgensen og så i Tabloid. Hijab-saken begynner å minne mistenkelig om blasfemisaken.

Justisdepartementet har sendt ut en ny pressemelding som slår ihjel hva den første sa for én uke siden. Der het det at det var truffet vedtak om adgang til å bære hijab i politiet. Nå heter det at saken sendes tilbake til Politidirektoratet, som skal foreslå hvordan «tildekking av hår» (det heter ikke lenger hijab) kan forenes med uniformens nøytralitet. Det antydes at det kanskje ikke er mulig å forene de to, og kanskje skulle justisministeren brukt det som begrunnelse til å skrinlegge hele forslaget. Reaksjonene fra publikum har vist et overveldende flertall mot hijab.

I stedet klynget justisministeren seg til muligheten for et kompromiss.

Leder av Politiets Fellesforbund Arne Johannessen skar gjennom og sa at det ikke er mulig å få i pose og sekk: Skal uniformen være nøytral, kan den ikke ha et religiøst plagg på toppen.

Justisdepartementet og dets leder gjentar nå feilene til samferdselsminister Liv Signe Navarsete i blasfemisaken. Man lar seg presse av opinionen, og viser for åpent kamera at regjeringen ikke vet hva den skal mene. Justisministeren var tydelig på defensiven.

Det startet med Pål T. Jørgensen som hadde Storberget på direkten i studio. Hvis det er lov med hijab, må det også være lov med en David-stjerne, kjørte Jørgensen frem. Storberget dro på det. Jørgensen gjentok spørsmålet tre ganger, mer insisterende for hver gang. Storberget snakket om de som «må dekke til håret», men visste til slutt hverken ut eller inn. Han signaliserte at saken skulle opp til ny vurdering.

Dette kjørte programleder i Tabloid, Trude Teige, frem for fullt. Hun viste frem pressemeldingen fra 4. februar hvor det står at hijab er vedtatt. Og spurte justisministeren om saken nå er trukket tilbake og sendt ut til ny utredning. Heller ikke nå ga justisministeren noe klart svar. Det satt svært langt inne. Han opplevde det tydeligvis som et tilbaketog. Selv om hans eget departement sendte ut en ny pressemelding i ettermiddag, der det heter at saken skal tilbake til Politidirektoratet.

Den gamle meldingen fantes plutselig ikke på departementets nettside lenger, et tegn på at man ikke vil stå ved hva man erklærte for bare en uke siden.

Justisdepartementet antyder nå at det kanskje ikke er mulig å forene uniformsnøytralitet og hijab. Politidirektoratet er bedt om å komme med et forslag til hvordan tildekking av hår kan forenes med uniformsnøytralitet. Når det foreligger, vil saken bli lagt frem for Stortinget. På Trude Teiges gjentatte spørsmål svarte Storberget at saken ikke er avgjort.

Det ble tilløp til farse da Teige siterte fra pressemeldingen 4. februar, der det tydelig fremgår at beslutningen er tatt. I den nye pressemeldingen heter det:

Justisdepartementet har i et brev til Politidirektoratet bedt direktoratet skissere hvordan man tenker seg forslaget til endring av Politiets uniformsreglement skal kunne gjennomføres. Brevet er et svar på direktoratets anbefaling om å tillate plagg for tildekking av hår sammen med politiuniform.

Etter departementets oppfatning er det viktig å ivareta hensynet til en mest mulig nøytral politiuniform, og at en aksept av tildekking av hår gis et beskjedent omfang. Departementet forutsetter at det videre arbeidet med utformingen av forslaget skjer under nødvendig hensyn til medbestemmelsesavtalen i Staten, og at politiets organisasjoner på vanlig måte høres før saken fremmes for departementet. Når politidirektoratets innstilling foreligger, vil man forelegge denne for andre berørte departementer før endelig beslutning fattes.

Justisministeren la ikke skjul på at det er de kraftige og mange reaksjonene som ligger bak helomvendingen.

Nå skal også organisasjonene høres. Det ble de ikke i første omgang. Da bestemte justisministeren suverent. Nå skal saken ut på høring, og også de andre departementene skal høres.

Hijab-sakens kurve minner mistenkelig om blasfemi-sakens. Storberget satt tett også på den saken. Han burde ha lært at man minimaliserer skaden ved å gjøre kort prosess og skrinlegge saken. Storberget åpner plutselig for debatt og høring. Utfallet er trolig gitt, og Storberget kan spare seg og regjeringen for slitasje og tap av goodwill ved å bøye seg for opinionen.

Politiets uniformsreglement