Nytt

Kulturkonflikter skaper stress for både sykepleiere, pasienter og pårørende når innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn havner på norske sykehus. Det viser førstelektor Sevald Høyes avhandling. Forskeren som har intervjuet sykepleiere og pasienter ved intensivavdelinger på norske sykehus, sier at intensivsykepleierne står overfor store utfordringer i et stadig mer flerkulturelt samfunn:

Ifølge en ny doktorgrad i Risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger kan møtene karakteriseres som et strev for begge grupper.

Høye trekker fram to klassiske kulturkonflikter som skaper stress ved sykehuset. En av konfliktene oppstår fordi hele storfamilien rundt ikke-vestlige innvandrere engasjerer seg direkte ved sykdom.

– Det er en klassisk konflikt både i litteraturen og i mine funn at de nærmeste pårørende av pasienter med ikke-vestlig bakgrunn, møter opp med hele slekta, både kusiner og fettere, onkler og tanter. Hvordan skal sykehuset løse et besøk med 20-30 pårørende?
Dette er en utfordring for de ansatte på sykehuset, sier Høye.

Høyes avhandling viser imidlertid at andregenerasjons innvandrere har større forståelse og innordner seg det norske systemet.

En annen klassisk konflikt som skaper stresssituasjoner ved sykehus er kjønnsproblematikken. I mange kulturer er det bare mannen som skal kommunisere på vegne av familiens kvinner, noe som får praktiske konsekvenser i helsevesenet. At en mannlig pårørende vil ha opplysninger om sykdomsbildet før de eventuelt blir gitt videre til en kvinnelig pasient står i motstrid til norsk lovgiving:

– Vi tenker ut fra et likestillingsprinsipp at alle har rett til å forfekte sin mening, mann eller kvinne, men i mange kulturer er det kun mannen som skal kommunisere på vegne av sin kone eller datter, sier Høye.

Forskeren sier at dette får praktiske konsekvenser i helsevesenet.

– Når sykepleier og lege skal informere en akutt syk pasient om behandling og gjenopptrening, kan det være vanskelig å få aksept for det med mindre mannen er til stede.

Det er også slik at mannen gjerne vil vite før den kvinnelige pasienten hvordan dette skal foregå. Dette kommer i konflikt med norsk lovgivning der sykepleierne og legene har en plikt til å informere om sykdom og behandling til pasienten.

Situasjonen skaper grunnlag for konflikter som må løses gjennom forhandling, sier Høye.

Avhandlingen viser også at pårørende og pasienter er utrygge og kan føle seg misforstått. Høye påpeker at dette i stor grad handler om kommunikasjonsproblemer:

– Slike møter på sykehus kan være gjenstand for stress for alle parter.

Sykepleierne føler stress fordi de ikke vet helt hvordan de skal håndtere saken, og fordi de ikke kjenner godt nok til den andre kulturens normer og skikker.

For pasienten og de pårørende blir det stress fordi de ofte føler seg mistolket, forklarer Høye.

NRK: Mannen bestemmer, også på sykehuset