Justisdepartementet slår fast at forbud mot niqab i undervisningssituasjoner ikke er i strid med norsk lov eller internasjonale konvensjoner. Bakgrunnen for justisdepartementets utredning er at Oslo kommune innførte forbud mot at skoleelever bruker plagg som dekker til munn og nese i fjor.

I deres tretten siders utredning om saken slås det blant annet fast at:
* Bruk av niqab og burka er ikke vernet av religionsfriheten i Grunnlovens §2.
* Et forbud mot niqab og burka i skolen er nødvendig utfra andre elevers rett til undervisning etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).
* Et forbud er ikke i strid med barnekonvensjonen eller FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.
* Et forbud vil ikke stride mot diskrimineringsvernet i menneskerettighetene.

Debatten om bruk av niqab eller andre former for tildekking av ansiktet startet etter at studieleder ved Høgskolen i Oslo, Lars Gule, krevde forbud innført ved landets universiteter og høgskoler.

Gule hevdet at tildekning av ansiktet ødelegger kommunikasjonen i undervisningen, og at jentene uansett ikke kan forvente å få jobb etterpå.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Lederen for SVs etniske likestillingsutvalg, Gülay Kutal, fryktet at et forbud kunne virke provoserende og skape motstand mot et samfunn som ikke gir rom for å uttrykke identitet.

Justisdepartementet sier at det er av underordnet betydning at den enkelte elev selv velger å få mindre utbytte av undervisningen, og mener at et heldekkende hodeplagg vil påvirke samhandlingen med andre elever og hemme språkundervisning. I følge departementet kan det også stilles spørsmål ved hvor frivillig bruken av niqab eller burka er, spesielt når det gjelder elever i barneskolen.

Og det konkluderes med at hvis niqab og burka forstyrrer undervisningen generelt og «ødelegger for kommunikasjonen mellom elevene», kan et forbud trolig sies å beskytte de andre elevenes rett til undervisning, som er vernet i EMKs protokoll 2 artikkel 1.

Et forbud kan begrunnes utfra formålene, er altså departementets konklusjon.

I utredningen slår justisdepartmentet også fast at Oslo kommunes forbud mot ansiktsslør i skolene heller ikke er diskriminering som strider mot menneskerettighetene, da forbudet gjelder samtlige plagg som helt eller delvis dekker elevenes ansikt.

Om det har departementet følgende å si: Selv om forbudet er generelt utformet, kan det ramme en bestemt gruppe, muslimske jenter, slik at det kan stilles spørsmål om indirekte diskriminering. Departementet avfeier dette med å si at forbudet kommer av pedagogiske hensyn: «Likt enten det er tale om et religiøst plagg eller ikke.»

Klassekampen: Åpner for forbud

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.