Oslo ting­rett har fri­fun­net en 16-årig fot­ball­spil­ler som slo en mot­spil­ler fra Furu­set bevisst­løs. Saken vakte opp­sikt. Det hører med til sjel­den­he­tene at spil­lere på gutte­nivå slår hver­andre bevisst­løse.

Den 15 år gamle Furu­set-spil­ler har slitt med psy­kiske sen­ska­der.

Ting­ret­ten kom like­vel til at det ikke var grunn­lag for å dømme til­talte, fordi det var uklart hvor­vidt sla­get han utførte, var årsa­ken til for­nær­me­des ska­der. (VG)

Det var under en kamp på Alna­par­ken gress mel­lom Furu­set og Lille Tøyen i mai iår at det skjedde: dom­me­ren hadde blåst av for fri­spark et kvar­ter ut i annen omgang. Da flyr tre spil­lere fra Lille Tøyen på en spil­ler fra Furu­set.

Da baske­ta­ket var i ferd med å løse seg opp, kom plut­se­lig 16-årin­gen løpende inn fra side­lin­jen. Han lan­get ut et slag mot hodet til 15-årin­gen, som da gikk rett i bak­ken.

ANNONSE

For­nær­mede ble påført hjerne­rys­telse og brist i kje­ven. Han ble syke­meldt fra sko­len, og sli­ter fort­satt med psy­kiske etter­virk­nin­ger etter slags­må­let. Ret­ten fin­ner det bevist at til­talte slo mot­spil­le­ren i hodet, og karak­te­ri­se­rer hans opp­tre­den under kam­pen som «helt uak­sep­ta­bel».

Hvor­dan kan til­talte fri­kjen­nes hvis han slo mot­spil­le­ren i hodet slik at han ble bevisst­løs? Grun­nen er at 15-årin­gen ble slått av tre mot­spil­lere, og ret­ten kan ikke med sik­ker­het vite hvilke som ga hjerne­rys­telse!

Document.no har fått over­sendt dom­men fra Oslo Ting­rett. Det er inter­es­sant å sam­men­holde VGs artik­ler med doms­re­fe­ra­tet. En vesent­lig opp­lys­ning mang­ler i VGs artik­ler: Det 15-årige offe­ret er sønn av Furu­sets tre­ner Per Ivar Lis­moen. Ikke noe sus­pekt i det. Men vesent­lig.

Om bak­grun­nen for hen­del­sen; Lille Tøy­en­spil­ler Moham­med får fri­spark, men blir like­vel for­ban­net:

Muham­med var imid­ler­tid svært opp­his­set over tak­lin­gen og gikk mot Lis­moen. Det er enig­het mel­lom vit­nene om at det opp­sto en slåss­kamp mel­lom disse, og at det ble utdelt slag mot hodet begge veier. Det er uklart hvem som slo først.

Slåss­kam­pen ble bekref­tet i ret­ten av både Lis­moen og Muham­med. Det var uenig­het mel­lom dem om hvem som var mest aggres­siv, men begge bekref­tet at det gjen­si­dig ble utveks­let slag mot hodet. Muham­med for­klarte i til­legg at han hadde “nik­ket” Lis­moen ved kjeve­be­net. Begge endte på bak­ken, og de ble skilt av dom­mer, som er far til en furu­set­spil­ler og furu­sett­re­ne­ren, som er far til Lis­moen.
Tre­ne­ren til Lille Tøyen FK var opp­tatt med å ta seg av en ska­det spil­ler, og han opp­fat­tet ikke hva som skjedde i løpet av denne epi­so­den. De øvrige spil­lerne sam­let seg rundt slåss­kam­pen og det ble utveks­let høy­lydte ukvems­ord, her­under med både tru­ende og rasis­tisk inn­hold.

Ret­ten leg­ger til grunn at det kom en spil­ler fra Lille Tøyen FK til og til­delte Lis­moen nok et slag. Dette skjedde mens han ble holdt av dom­me­ren.

Så føl­ger en dis­ku­sjon av hvor hardt sla­get var, om det var mot hodet osv.

Dom­mer og tre­ner var av den opp­fat­ning at situa­sjo­nen nå var i ferd med å løse seg opp, og de fjer­net seg fra Lis­moen og Muham­med for å sette i gang kam­pen igjen. Plut­se­lig obser­ve­rer de til­talte komme løpende fra side­lin­jen og til­dele Lis­moen et slag i hodet med det resul­tat at han gikk i bak­ken. Tre­ner Lis­moen hadde også obser­vert et spark mot hodet mens Lis­moen lå nede, mens dom­me­ren ikke hadde sett noe spark. A.B. hadde sett et spark, men hun så ikke hvor det traff. Lille Tøyen spil­ler C.N. hadde ver­ken obser­vert noe slag eller spark, og han sto nær for­nær­mede i rin­gen av spil­lere. Lille Tøyen tre­ner Jen­sen hadde ikke obser­vert slag eller spark, men han aksep­terte som fak­tum at dette hadde fun­net sted.

Så føl­ger til­tal­tes ver­sjon av hvor­for han ruset frem og slo. 

Dom­men er lako­nisk og etter­la­ter mange spørs­mål: ble det ropt rasis­tiske til­rop fra Furuset-spillere/tilskuere? Det var tre fra Lille Tøyen som angrep. Fordi ret­ten ikke kan si med sik­ker­het hvilke slag som ga hjerne­rys­telse, vel­ger man å fri­finne til­talte. Er dette klok retts­prak­sis?

Saker som dette viser seg å ha langt større betyd­ning for mel­lom­men­nes­ke­lige for­hold enn stør­rel­sen på ska­den skulle tilsi. Vold på fot­ball­bane er dess­uten sjel­den kost. 

Oslo Ting­rett har gjort et slapt arbeid. Politi­ju­ris­ten har inn­stilt på anke. 

Fri­fun­net for fot­ball­vold

15-åring slått bevisst­løs under fot­ball­kamp

Dag­bla­det toner ned fot­ball­vold

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Yomama

  En lov for Ola og en for Moham­med. Er det bare jeg og G.W. Bush som ser at slikt er rasisme?

 • Sul­tan

  enig i at man må se saken nær­mere etter i søm­mene … men kan­skje lurt å ikke komme med for bomabs­tiske utsagn den ene eller andre veien før man vet mer?

 • Yomama

  Er du imam, eller? Da kan du vel sette ret­nings­lin­jer for hva dine “under­såt­ter” kan si. Vi andre nyter godt av ytrings­fri­he­ten…

 • hans rustad

  Som dere vil se av den opp­da­terte ver­sjo­nen, etter at vi fikk over­sendt dom­men: den til­talte var etter nav­net å dømme ikke inn­vand­rer. At offe­ret var tre­ne­rens sønn kom ikke frem i VGs artik­ler. At Furu­set-fol­kene kom med rasis­tiske til­rop er nytt. Man sav­ner kri­tiske jour­na­lis­ter fra retts­mø­tene. Hvor mye er for­ma­lia i ret­tens vur­de­ring, for å slippe å ta stil­ling? Avgjø­rel­sen om fri­kjen­nelse fun­ge­rer som annul­le­ring av vold, som man fryk­ter å ta stil­ling. Det er ikke bra. Vi prøver å gi så kor­rekt infor­ma­sjon som mulig.