Mahmoud Abbas som kan bli valgt til ny pale­stinsk pre­si­dent, har i dag kom­met med en sterk appell pale­sti­nerne til å legge ned våp­nene.

“The upri­sing should be kept away from arms because it is a legi­ti­mate right of the people to express their rejec­tion of the occu­pa­tion by popu­lar and social means,” Abbas told the pan Arab Asharq al-Awsat new­spa­per.
“The use of arms has been dama­ging and should end,” said Abbas, who took over as head of the Pale­stine Libe­ra­tion Orga­ni­sa­tion after Arafat’s death. (Reu­ters)

Mar­wan Bar­ghouti, tid­li­gere sik­ker­hets­sjef på Vest­bred­den, utford­ret for en kort tid siden Abbas ved å si at han like­vel er kan­di­dat til pre­si­dent­val­get (men har truk­ket det til­bake). Han og Abbas til­hø­rer begge Fatah. Bar­ghouti sit­ter i feng­sel i Israel, anklagd for å være skyl­dig i selv­mords­ter­ro­ren. Tid­li­gere har Bar­ghouti for­talt hvor­dan den nye inti­fa­daen ble plan­lagt. Bar­ghouti er vol­dens mann og har støtte fra Fatahs yngre menn som befin­ner seg i ter­ror­grup­per som al-Aqsa Mar­tyr­bri­ga­dene. Vol­den og makt­mis­bru­ket, ikke minst mot den pale­stinske sivil­be­folk­nin­gen, gjør dem til små­kon­ger med våpen i hånd og ingen lov­verk å bry seg om. Det er disse som øns­ker at Bar­ghouti skal utfordre en mer mode­rat mann som Abbas – som til­hø­rer Ara­fats gene­ra­sjon.

Det blir inter­es­sant å følge med på hva som skjer videre i kjøl­van­net av Ara­fats død, og med Abbas som ny, mid­ler­ti­dig leder. Det pågår til dels vold­somme kam­per i Gaza mel­lom med­lem­mer av ter­ror­grup­pene og isra­elske sol­da­ter, og det spørs hvil­ken inn­fly­telse Abbas egent­lig har. Det spørs om van­lige pale­sti­nere tør å si hva de egent­lig mener i områ­dene der ter­ror­grup­pene står sterkt og kan gjøre hva de vil.

ANNONSE

“While Abbas has been a pre­vious cri­tic of the mili­ta­ri­sa­tion of the struggle against Israeli occu­pa­tion, it was his strongest cri­ti­cism of the armed factions since he succe­eded Ara­fat at the helm of the PLO after the vete­ran leader’s death on Novem­ber 11.” (afp)

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629