Biden/Obama har ikke likt at Trump stjal showet i Midtøsten, både med flytting av ambassaden og Abraham-avtalene. Trumps diplomati gjorde at Israel ble kvitt lenkene som det evinnelige fredsdiplomatiet holdt dem fanget i. Det ga utenlandske aktører, herunder Norge, altfor stor innflytelse på Israels sikkerhet. Heller ikke Norge har tilgitt Trump dette.

Nå har Team Biden pønsket ut en plan for å komme inn igjen i spillet, på Israels bekostning. Det handler om å opprette en egen palestinsk hær på 5000 mann som skal trenes i kontraterror av USA. Det skal til og med utplasseres amerikanske soldater på Vestbredden.

Biden-regimet representerer en eskalering i USAs bruk av militærmakt, og det skjer med en skjødesløshet som får seriøse partnere som Israel til å steile.

Tony Blinken la frem planen for Ramallah og Jerusalem da han besøkte regionen i februar.

The U.S. plan, said to have been drafted by the U.S. security coordinator Lt. Gen. Michael Fenzel, was reportedly presented to the Israeli government and the PA in weeks prior. It envisions the creation of a special Palestinian force that would supposedly go after militias in Jenin and Nablus. Unnamed U.S. officials told Israeli media surrogates that during his visit the secretary of state pressed Palestinian Authority President Mahmoud Abbas to accept the U.S. plan. He then did the same to Israel, which has been repeatedly victimized by mounting waves of Palestinian terror, incentivized by the PA’s “pay for slay” policy.

Den amerikanske planen, som sies å ha blitt utarbeidet av den amerikanske sikkerhetskoordinatoren generalløytnant Michael Fenzel, ble angivelig presentert for den israelske regjeringen og PA i ukene før. Den ser for seg opprettelsen av en spesiell palestinsk styrke som visstnok skulle gå etter militser i Jenin og Nablus. Ukjente amerikanske tjenestemenn fortalte israelske medier at utenriksministeren under sitt besøk presset presidenten for den palestinske selvstyremyndigheten Mahmoud Abbas til å akseptere den amerikanske planen. Deretter gjorde han det samme overfor Israel, som gjentatte ganger er blitt utsatt for tiltagende bølger av palestinsk terror, påskyndet av PAs «betal for drap»-politikk.

Caroline Glick oppsummerer planen:

1. The administration plans “to provide 5,000 Palestinians with commando training in Jordan and then deploy them to northern Samaria, and perhaps the South Hebron Hills.”

2. As noted earlier, Israel would be required “to sharply curtail IDF counterterror operations.”

3. The plan “foresees the deployment of foreign forces, including U.S. military forces, on the ground.”

Situasjonen i Israel er spent, både i forhold til araberne og egen befolkning. Faktum er at Israel aldri har befunnet seg i en tilsvarende situasjon, med spenninger på to fronter.

Det blir ikke mindre vanskelig av at Washington finansierer og støtter protestene mot Bibis regjering, akkurat som de har støttet fargerevolusjoner rundt om i verden, bortsett fra i Iran.

Man må derfor anta at den israelske regjering er uhyre skeptisk til en plan som ville skape en væpnet palestinsk hær i deres nærmeste nabolag.

Det er allerede slik at palestinske sikkerhetsstyrker selger våpnene sine til terroristene fra Islamsk Hellig Krig og Hamas pga. lave og sene lønnsutbetalinger. Hvorfor skulle ikke en palestinsk hær gjøre det samme? Eller lekke våpen av politiske grunner?

Det er en grunn til at det ikke er palestinsk politi som rykker inn og ordner opp i Nablus og Jenin: De er på terroristenes side.

First, the idea of a Palestinian force actually “countering” Palestinian terror is without precedent during the 30-plus years of the Oslo process, meaning it has never happened. Second, there are the words of the Fatah leadership itself. As Tawfiq Tirawi, Yasser Arafat’s former intelligence chief and perhaps the single most capable and best-informed member of Fatah’s senior leadership, put it in a speech posted to his personal Facebook page in 2020, the terrorists themselves are part of the Palestinian Authority’s security establishment and should therefore be left alone by PA security officers. “These fighters are your brothers, so be on their side,” Tirawi urged.

For det første er ideen om en palestinsk styrke som faktisk «motvirker» palestinsk terror, uten presedens i løpet av de over 30 årene med Oslo-prosessen, noe som betyr at det aldri har skjedd. For det andre er det ordene fra Fatah-ledelsen selv. Som Tawfiq Tirawi, Yasser Arafats tidligere etterretningssjef og kanskje det dyktigste og best informerte medlemmet av Fatahs seniorledelse, sa det i en tale som ble lagt ut på hans personlige Facebook-side i 2020, er terroristene selv en del av den palestinske myndighetens sikkerhetsetablissement, og bør derfor få være i fred for PAs sikkerhetsoffiserer. «Disse krigerne er dine brødre, så vær på deres side», oppfordret Tirawi.

Team Biden legger opp til et spill der de går inn som top dog. Team Biden liker ikke israelske kontraterroroperasjoner og gir dem skylden for tiltagende palestinske angrep, i likhet med NTB, som også legger skylden på den nye israelske regjeringen. For Team Biden er Bibis nye regjering like ille som Trump hjemme; de vil bli kvitt den. Hvis amerikanerne kan operere bak ryggen på israelerne, vil man kunne tvinge dem i kne.

Amerikanerne har tidligere utrustet en palestinsk sikkerhetsstyrke, men bare med ikke-dødelig utstyr, og selv dét ble det ført nøye regnskap med.

Nå snakkes det om moderne våpen.

Det er en likegyldighet og hensynsløshet over Team Biden som vi nå begynner å dra kjensel på. De etterlot ikke militært utstyr verdt 85 milliarder dollar til Taliban av makelighetshensyn. Det ble gjort med overlegg. Nå selges disse våpnene rundt i hele verden. Taliban er verdens nest største våpenselger.

Denne likegyldigheten for amerikanske liv og interesser særmerker Biden-regimet. Nå vil de også utsette israelerne for samme behandling.

Yair Lapid ville kanskje funnet seg i det, men ikke Netanyahu.

Israelerne trenger bare å se over grensen i nord. Der har amerikanerne gjort Libanon til et protektorat:

In fact, several aspects of the Biden administration’s plan replicate a variant of the U.S. Lebanon model with the Palestinians. In Lebanon, the administration has poured hundreds of millions of dollars into equipment, arms, training, and programs for the Lebanese Armed Forces (LAF). That massive and frankly insane expenditure itself then creates and justifies requirements for continued funding ad infinitum, and not just from the U.S. As a result, U.S. and other international military trainers are constantly in Lebanon in order to shore up their dubious investments. Over the past two years, the administration has picked up the rest of the LAF’s tab, and, in a legally questionable precedent, is now paying their salaries directly, as the economic situation in Lebanon has deteriorated. The logic here, again, is self-sustaining: If we don’t continue to underwrite the LAF, then our entire investment, including all those expensive weapons, will be lost.

Faktisk gjenskaper flere aspekter av Biden-administrasjonens plan en variant av den amerikanske Libanon-modellen overfor palestinerne. I Libanon har administrasjonen forsynt landets væpnede styrker (LAF) med utstyr, våpen, trening og programmer til en verdi av mange hundre millioner dollar.

Disse massive og ærlig talt vanvittige utgiftene skaper og rettferdiggjør i seg selv krav til fortsatt finansiering i det uendelige, og ikke bare fra USA. Som et resultat av dette er militært opplæringspersonell både fra USA og andre land konstant stasjonert i Libanon for å støtte opp om sine tvilsomme investeringer. I løpet av de siste to årene har administrasjonen tatt opp resten av LAFs fane, og i en juridisk tvilsom presedens betaler de nå lønningene deres direkte, ettersom den økonomiske situasjonen i Libanon har forverret seg. Logikken her er selvopprettholdende: Hvis vi ikke fortsetter å understøtte LAF, vil hele investeringen vår, inkludert alle de dyre våpnene, gå tapt.

Den libanesiske hæren utfordrer ikke Hizbollah, like lite som svensk politi utfordrer de bandekriminelle. De har appeasement som policy. Hvis noen foreslår at den libanesiske hæren bør gjøre noe for å avvæpne militsen Hizbollah, kommer svaret kjapt: Do you want civil war in Lebanon?

Den samme argumentasjonen bruker verdenssamfunnet allerede mot israelerne på Vestbredden: Det er israelernes operasjoner som er skyld i eskalerende vold. Verdenssamfunnet teller bare drepte, og så lenge det er flere palestinere enn israelere, er det israelernes skyld.

Hvis amerikanerne skulle få til en ordning som tvinger israelerne til tilbakeholdenhet, vil de ha overtaket, både moralsk og militært.

Da er Israel ferdig.

 

Blinken Builds a Palestinian Hezbollah in the West Bank
Not content with fueling street demonstrations against Bibi in Tel Aviv, the Biden administration looks to ‘Lebanonize’ Israel with a new, U.S.-funded terror army.

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.