Norge gir svimlende summer i bistand hvert år. I revidert nasjonalbudsjett for 2022 foreslo regjeringen å øke bistandsbudsjettet med 3,6 milliarder kroner, til totalt 44,9 milliarder, men hva brukes pengene til? Jo, blant annet anti-israelsk propaganda i Norge.

Kfuk-Kfum Global (Kristelig Forening for Unge Kvinner – Kristelig Forening for Unge Menn) heter organisasjonen som bruker bistandsmidler til å formidle anti-israelsk propaganda i Norge. De forsyner nordmenn med små «faktabøker» og klistremerker, ved et tasteklikk, slik at du og jeg kan bruke norske skattepenger på å boikotte israelske varer.

Håndbøkene Håndbok for rettferdig fred, Likestillingshåndboka, Sånn kan du handle etisk i hverdagen og Klimahåndbok forsyner bestilleren med oppskrifter på aktivisme, både hva det gjelder klima, identitetspolitikk og boikott av Israel.

På spørsmål om hvorfor norske bistandspenger brukes til å finansiere norsk aktivisme, svarer Norad følgende i en e-post til Document:

KFUK-KFUM Global får tilskudd fra Norads ordning for informasjonsstøtte. Målet med denne ordningen er økt kunnskap, engasjement og debatt om globale miljø- og utviklingsspørsmål.
KFUK-KFUM Global bidrar til engasjement og debatt, særlig blant unge mennesker, i tråd med ordningens formål, sier Fredrikke Kilander, leder for Seksjon for sivilt samfunn i Norad.

Litt bakgrunn:
Vi viser til Prop 1 S til Stortinget (budsjettåret 2022) og kap. 170 Sivilt samfunn. Under «prioriteringer 2022» heter det at «det skal fortsatt arbeides for økt kunnskap, engasjement og debatt om globale miljø- og utviklingsspørsmål.»

Videre viser vi til ordningsregelverk for informasjons- og opplysningsarbeid (se vedlegg). Ordningsregelverket operasjonaliserer føringene i Stortingets bevilgningsvedtak og regulerer hovedelementene i tilskuddsordningen. I regelverket gjentas målet som er «Økt kunnskap, engasjement og debatt om globale miljø- og utviklingsspørsmål.» Målgruppen er den norske befolkningen og norske sivilsamfunnsorganisasjoner kan søke om tilskudd.

KFUK/KFUM mottar tilskudd gjennom denne ordningen og har en 5-årig avtale for perioden 2021-2025 med et tentativt årlig støttebeløp på inntil NOK 1,8 mill. Målet med deres prosjekt er at unge mennesker bidrar aktivt til oppfyllelsen av bærekraftsmålene. Hovedmålgruppen er unge mellom 13 og 30 år.

Kfuk-Kfum Global, som eies av Kfuk-Kfum Norge og Kfuk-Kfum-speiderne, mottar altså 1,8 millioner kroner årlig og totalt 9 millioner skattekroner fra Norad med sin 5-årige avtale, for å lære opp unge til å bedrive aktivisme i tvilsomme politiske spørsmål.

Men det stopper ikke der. Med Israel for fred (Miff) gransket organisasjonens årsregnskap i sommer, hvor de fant at hoveddelen av organisasjonens arbeid også er finansiert med offentlige midler.

Offentlig støtte til programmer i 2021 var 28,5 millioner kroner. Aktivitetskostnader totalt sett var på 36,5 millioner kroner, ifølge årsrapporten.

Sprer feilinformasjon 

Miff skriver at håndboken Håndbok for rettferdig fred oppvigler til «fiendskap og aksjon mot verdens eneste jødiske stat» og at informasjonen Kfuk-Kfum Global sprer er feilinformasjon.

Håndboka er gjennomgående ensidig. Ikke en eneste gang nevnes det at palestinske grupper har brukt, og bruker, terror og rakettangrep mot Israel. (En gang nevnes det at «Muren» er bygd, «ifølge Israel» for å «beskytte mot selvmordsbombere», men dette vektlegges ikke av KFUK-KFUM, som ellers fremstiller «Muren» som et monster.) Palestinernes jihad-pensum og belønning av stolte drapsmenn av jøder er fullstendig fortiet. Ikke en eneste gang hintes det om at palestinere er offer for systematiske menneskerettighetsbrudd fra PA og Hamas.

I håndbokas tidslinje nevnes det at «den jødiske befolkningen i området [i 1948] aksepterte delingen [foreslått av FN] og erklærte staten Israel». Det blir ikke nevnt at palestinske ledere den gang, og frem til i dag, konsekvent har avvist en deling i to stater for to folk og avvist tilbud om sin egen stat en rekke ganger.

I håndboka inngår et stige-spill. Det eneste som skaper hindringer for spillerne på veien er «muren», israelske soldater og israelske bosettere. Radikale islamister og voldelige palestinske nasjonalister glimrer også her med sitt fravær, som det gjør i resten av boka.

Videre skriver Miff:

Det er imidlertid vanskelig å vite hva «KFUK-KFUM Global mener med «det legitime Israel». I tidslinjen skriver KFUK-KFUM Global om 15. mai 1948: «Israel begynner å bygge bosetninger på okkuperte områder.» Det er altså ikke bare Vestbredden som KFUK-KFUM Global anser som okkupert, men selve Israel.

På spørsmål om hvorfor KFUK-KFUM Global kritiserer akkurat Israel, innrømmer organisasjonen at «Israel ikke er den eneste staten som begår menneskerettighetsbrudd». De fortsetter: «Men Israel er også et spesielt tilfelle. Det er en av få stater i verden som både praktisk og juridisk er bygd på at én folkegruppe – jødene – skal ha forrang, mens en annen gruppe – palestinerne – undertrykkes, trakasseres og fordrives fra deler av landet. Det er dette som gjør Israel ikke bare til en okkupasjonsmakt, men en apartheidstat.»

Dette er falsk propaganda. Det er mange stater i verden som er bygd som nasjonalstater, på lik linje med Israel. Blant europeiske demokratier er det for eksempel syv land som har lignende nasjonallover som den Israel innførte i 2018. Ta for eksempel Slovakia. Deres grunnlov omtaler «vi, den slovakiske nasjonen» og understreker «den naturlige retten til nasjoners selvbestemmelse». Latvias grunnlov beskriver «den ubøyelige viljen til den latviske nasjon til å ha sin egen stat og dens ufravikelige rett til selvbestemmelse for å garantere eksistensen og utviklingen av den latviske nasjonen, dens språk og kultur gjennom århundrene». Om lag 25 prosent av Latvias befolkning er russere, men vi har ikke registrert at KFUK-KFUM demoniserer dem med anklager om «apartheid».

Oppfordrer til aktivisme 

Boken inneholder direkte oppfordringer til boikott av Israel og andre metoder for å presse gjennom sitt budskap. Blant metodene er ferdigskrevet brev til politikere og bedrifter.

Mottakeren av boka skal altså kreve at politikere skal «innføre økonomiske sanksjoner mot Israel,» mens bedrifter oppfordres til «ikke å samarbeide med selskaper som betaler skatt til Israel.» Og dersom leseren føler at han eller hun ikke gjør nok, kan leseren bestille klistremerker til å klistre på varer i butikkene.

«Opplysningsarbeid»

Norad mener å ha sitt på det rene og viser til «Prop 1 S til Stortinget (budsjettåret 2022) og kap. 170 Sivilt samfunn,» hvor det heter at «det skal fortsatt arbeides for økt kunnskap, engasjement og debatt om globale miljø- og utviklingsspørsmål.» Men er spredning av feilinformasjon og propaganda å arbeide for «økt kunnskap?»

Også i Klimahåndboken sprer Kfuk-Kfum Global feilinformasjon:

«Aldri før har vi sett ein så radikal auke i den globale gjennomsnittstemperaturen, og no er forskarar 99,99 % sikre på at klimaendringane vi ser no, er menneskeskapte.» Det er beviselig feil.

Prisbelønt klimaforsker: – Vi har ingen klimakrise

Document har etterspurt en kommentar fra Kfuk-Kfum Global men har så langt ikke fått noe svar. 

 

 

Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.