Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen.  Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning. Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden.  I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom.

Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om støtte fra Operasjon dagsverk.  Vanligvis ligger det innsamlede beløp på 20-25 millioner kroner, så det er snakk om en svært omfattende virksomhet denne organisasjonen planlegger å gjennomføre blant palestinsk ungdom.  «Pengene som blir samlet inn, skal gå til den palestinske ungdommens kamp for trygge lokalsamfunn, likestilling, kunnskap om rettigheter og politisk innflytelse over egne liv,» fremgår det av en pressemelding fra Operasjon dagsverk.  «I tillegg vil prosjektet rette seg mot unges psykiske helse og behandling av traumer slik at ungdom som vokser opp i den vanskelige konfliktsituasjonen, er bedre rustet til å møte fremtiden,» opplyser utenlandsleder Kristin Bjorå i KFUK-KFUM Global.

 Vi er ikke i tvil om at det blant palestinsk ungdom er store behov for tiltak som kan motvirke de skader som påføres deres psykiske helse og de traumer ungdom som vokser opp i den vanskelige konfliktsituasjonen opplever.  Men vi setter et stort spørsmålstegn ved valget av organisasjon som skal hjelpe dem med dette.  Gjennom mange år har vi kjent nettopp organisasjonen KFUK-KFUM Global som en av de mest halsstarrige formidlere av anti-israelsk agitasjon og antisemittisk grums blant norsk ungdom og kirkelige organisasjoner.  Og ikke bare det: Denne organisasjonen er særdeles aktiv når det gjelder å propagere bred økonomisk boikott av Israel.

Som noen vil huske, fattet Regjeringen en beslutning i forbindelse med statsbudsjettet for 2018, side 178, hvor man bl.a. sier at «Det er heller ikke i tråd med norsk politikk å støtte organisasjoner som har uttrykt hovedformål å fremme BDS-kampanjen (Boikott, Desinvesteringer og Sanksjoner).  Regjeringen er imot boikott av Israel.»

 Organisasjonen KFUK-KFUM derimot, har full boikott av Israel som et av sine sentrale politiske mål for virksomheten i Norge.  Likevel er denne organisasjonen blant de mange frivillige organisasjoner som er listet opp i Kulturbudsjettet for inneværende år (s. 27).  Har det skjedd en glipp?

Hvilken utdanning palestinsk ungdom allerede får er velkjent etter at en rekke organisasjoner har studert det palestinske skoleverket og de læremidlene som er brukt gjennom mange år.  Senter mot antisemittisme har selv omtalt det antisemittiske innholdet i palestinske lærebøker i femten år og har vært med på å dokumentere overfor Stortinget hva norske bistandsmidler til palestinske myndigheter brukes til av propaganda og politisk oppvigleri.

 Det er for lengst gjort kjent gjennom grundige og veldokumenterte studier at den samordnede bruken av læremidler i skolen, opplæring i skole og barnehage og intensiv påvirkning gjennom fjernsyn, inkludert barne-tv, gjør at ingen palestinske ungdommer i dag vokser opp, hverken i Gaza eller på Vestbredden, uten å være svært grundig indoktrinert med ekstremt negative og hatefulle holdninger, ikke bare til staten Israel, men til jøder og vestlig kultur overhode.

Denne systematiske og vedvarende påvirkningen fra barneårene får som oppfølging at palestinske ungdommer gjennom aggressiv agitasjon i moskéene indoktrineres som aktive jihadister.  Formålet er ikke å støtte en fredsprosess, men å bidra i terrorkrigen mot Israel.  Disse ungdommene rekrutteres som terrorister av organisasjoner som Fatah som igjen er ledende innenfor PLO og de palestinske myndighetene som er sterkt finansiert av norske bistandsmidler.

 Det kan ikke reises tvil om at palestinsk ungdom lider sterkt under «den vanskelige konfliktsituasjonen,» slik KFUK-KFUM uttrykker det.  Men påstanden fra KFUK-KFUM om at det er Israel som påfører disse ungdommene deres lidelser er en blank løgn, i likhet med deres begrunnelse for full boikott av Israel.  KFUK-KFUM har levert en søknad om støtte fra Operasjon dagsverk som er fullstendig villedende i forhold til hva som er hverdagen for disse ungdommene, og hva det er mulig å gjøre for dem med innsamlede midler fra Norge,

I søknaden fra KFUK-KFUM heter det bl.a. at «ungdommene vil få utdanning som kan frigjøre fra undertrykkende kjønnsroller, opphør av traumer som undertrykker deres mulighet for personlig utvikling, økt kunnskap om demokratisk styresett, antikorrupsjon og borgerrettigheter, samt opplysning og opplæring i ikke-voldelig motstand mot okkupasjonen som hindrer deres rett til en rettferdig og fredelig framtid

Det heter videre at «målet for prosjektet er å aktivt involvere ungdommer i arbeidet for rettferdig og bærekraftig fred,» og at «norsk ungdom vil kunne engasjere seg i dette prosjektet fordi det bygger på demokratiske prosesser, deltakelse, kjønnsroller og grunnleggende menneskerettigheter.»  Det er den slags floskler som kan lede nordmenn til å bruke titalls millioner på et prosjekt som i ett og alt fremstår som et stort bedrag, iscenesatt av en organisasjon som bruker store ressurser på å skape et vrengebilde av den jødiske staten og dens nærvær i Landet Israel.

KFUK-KFUM legger imidlertid vekt på at «okkupasjonen av Palestina står også høyt på agendaen i Norge og mange ungdommer engasjerer seg for å skape en varig fred for Israel og Palestina.»  Både søknaden og organisasjonens øvrige argumentasjon og praksis viser til det ugjendrivelige at målet for KFUK-KFUM er den jødiske statens utslettelse.  For det formålet er de villige til å samarbeide med noen av de mest anti-israelske kreftene i Midtøsten.

Det er synd for alle de norske ungdommene som på denne måten villedes og bedras til å tjene et formål som de sannsynligvis ikke er klar over.  Spesielt ille er det at norsk skoleungdom, uten å være gjort oppmerksom på det, forledes til å støtte en organisasjon som på grunn av sin boikott av Israel har diskvalifisert seg til støtte fra norske myndigheter.  Dette oppfatter vi som et alvorlig overgrep og misbruk av Operasjon dagsverk.