Tirsdag 25. mai ble EUs migrasjonsavtale diskutert i Kommunal- og forvaltningskomiteen. Selv om Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti var enige om at avtalen er «dysfunksjonell», blir det likevel flertall for å slutte seg til den! Mandag 31. mai stemmes det.

Som Document skrev 30. mai, la FrP-representantene Jon Engen Helgheim og Christian Tybring-Gjedde fram et forslag, datert 7. april 2021. Dokument 8-forslaget til Fremskrittsparti-representantene Jon Engen Helgheim og Christian Tybring-Gjedde, datert 7. april 2021. Forslaget inneholdt en bakgrunnsdel, og en del til selve forslaget.

Migrasjon er en av de største utfordringene Europa og verdenssamfunnet står overfor. Ved inngangen av 2020 var det av FN estimert å være 79,5 millioner flyktninger i verden. Det er et rekordhøyt antall. Forslagsstillerne mener at den voksende migrasjonsutfordringen nødvendiggjør behovet for å tenke nytt innen asyl- og innvandringspolitikken.

Forslagsstillerne vil derfor ha en helt ny asyl- og innvandringspolitikk, der målsettingen er å hjelpe flest mulig medmennesker på flukt, sikre landets velferdsmodell og bevare Norge og verdiene som samfunnet er bygget på. Norge bør arbeide for å få Europa med på et helt nytt asylsystem, fordi de fleste landene opplever det samme trykket på velferdsordningene, det sosiale limet og opplevelsen av trygghet.

Dessverre er EUs «New Pact on Migration and Asylum» det diametralt motsatte. Det er en videreføring, og forsterking, av en allerede mislykket politikk.

Den sosialdemokratiske regjeringen i Danmark vil flytte asylprosessen til Afrika. Dersom forslaget blir vedtatt i Folketinget kommende uke, kan Danmark i praksis komme til å ta imot null flyktninger i framtida.

Slik sett er Engen Helgheim og Tybring-Gjedde på linje med Arbeiderpartiets danske søsterparti i sitt forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge ikke tar del i EUs asylpakt, «New Pact on Migration and Asylum».
  2. Stortinget ber regjeringen arbeide aktivt for å avvikle dagens mislykkede asylsystem, herunder ta initiativ til følgende:

1. Stanse muligheten til å få opphold ved å søke asyl ved grensen til europeiske land.

2. Opprette asylsenter utenfor Europa hvor alle asylsøkere som kommer, blir sendt mens søknaden behandles. Det skal ikke være mulig å søke asyl direkte ved disse sentrene.

3. Bruke bistandsmidler til å få til avtaler med trygt tredjeland for å opprette asylsentre.

4. Bruke bistandsmidler for å få på plass omsorgssentre for mindreårige asylsøkere.

5. At asylsøkere som får flyktningstatus, gis beskyttelse i et trygt land Norge har avtale med. (Stortinget)

Stortingsflertallet sier mandag ja til EUs «dysfunksjonelle migrasjonsavtale»

Det er verdt å minne på følgende:

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, vil understreke at hjelpebehovene er store, og det krever økt samarbeid internasjonalt.

Flertallet viser til at Norge som medlem av FNs sikkerhetsråd har et særlig ansvar for å styrke samarbeidet gjennom FNs organer. Norge er også et land som på mange områder har mulighet til å gå foran og bidra til løsninger og forplikte andre land til å bidra mer og bedre.

Så medlemskapet i FNs Sikkerhetsråd ansees altså som en medvirkende årsak til at Norge må slutte seg til EUs migrasjonspakt.

Forslaget fra FrP ber regjeringen aktivt arbeide for å avvikle det de kaller dagens mislykkede asylsystem. Men de andre stortingspartiene stritter imot. Dette til tross for at forslagsstillerne hevder at «EUs New Pact on Migration and Asylum (Pakten) er en gavepakke til dysfunksjonelle stater som ikke etterlever det folkerettslige prinsipp om å ta imot egne borgere», og at Stortinget derfor må be regjeringen om å sørge for at Norge ikke tar del i denne pakten.

Hva i all verden betyr dette? Vi ba forslagsstiller Jon Engen Helgheim om å kommentere komiteens krumspring:

– EUs forslag til asylpakt vil bare gjøre vondt verre. Jo mer Europa blir enig om å fordele asylsøkere seg imellom, jo mer attraktivt vil det være for nye asylsøkere å komme. I 2016 og 2017 ble det fordelt flere titalls tusen asylsøkere for å avlaste Italia og Hellas, resultatet ble at antallet asylsøkere i for eksempel Moria-leiren økte dramatisk i årene etter.

– Vi må gjøre slik som Australia gjorde da antall båtflyktninger som druknet økte dramatisk frem mot 2013. De sendte da alle asylsøkere som kom med båt til et tredjeland og fikk umiddelbart slutt på alle drukninger. Europa kunne også spart tusenvis av menneskeliv ved å gjøre det samme. Derfor ber vi nå heller regjeringen søke samarbeid med Danmark om å etablere asylsentre utenfor Europa.

I  dag ble det kjent at FrPs forslag om bærekraftig politikk for nye stats­borgerskap ble nedstemt i kommunal- og forvaltningskomiteen. Samtidig ble det nylig kjent at Danmark utreder om flere områder i Syria skal regnes som sikre områder, slik at «utvandringsminister» Mattias Tesfaye kan sende flere syriske flyktninger tilbake til hjemlandet.

Alt tyder på at Stortinget slutter Norge til det som beskrives som EUs «dysfunksjonelle» migrasjonspakt. Så tidligere kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) fikk rett da hun uttalte:

«Vi kommer til å være helt kompromissløse i forsvaret av det flerkulturelle Norge».

Noen hevder sågar at Anniken Huitfeldt skal ha kommet med følgende uttalelse på TV i 2014:

«Multikultur skal befolkningen få – enten de liker det eller ikke».

Terje Tvedt nevner også denne uttalelsen i sin bok Det internasjonale gjennombruddet.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

 

Animert støtt oss – Erna tankefrihet:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.