– De nasjonalistiske og proteksjonistiske kreftene i Frp får større og større rom, sier Per Sandberg. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Innvandring er et gode, mener partiet Liberalistene, som vil ha fri innvandring. Partiet går inn for at alle integreringstiltak, også norskopplæring, skal være frivillige.

I en tale til Liberalistenes landsmøte søndag bekjentgjorde Fremskrittspartiets tidligere nestleder og statsråd Per Sandberg at han har meldt seg ut av partiet og stiller seg i stedet til disposisjon for Liberalistene.

– Liberalistene er i dag det eneste partiet som ivaretar de liberale verdiene. Dette ligner på Frp i sin tid og er veldig radikalt på enkelte områder. Disse stemmene trengs mer enn noen gang i norsk politikk, sier Sandberg til Dagbladet.

Overfor TV 2 utdyper han:

– De nasjonalistiske og proteksjonistiske kreftene i Frp får større og større rom og mer og mer fokus. De liberale kreftene og stemmene i Frp får stadig mindre rom, og det er ikke bra på noen som helst måte. Jeg håper og tror at Siv vil snu denne trenden, slik at Frp kommer tilbake på det liberale sporet.

En side ved Liberalistene som ikke ligner påfallende på Frp, er partiets politikk på innvandrings- og integreringsområdet. På partiets nettside heter det at man “ønsker fri innvandring velkommen” – med et forbehold:

Innvandring er et gode, men hovedsakelig i et samfunn som ikke har velferdsordninger, der mindre produktive mennesker kan velte sine kostnader over på de mer produktive. Liberalistene ønsker fri innvandring velkommen under forutsetningen av en rettsstat, der hvert menneske disponerer egen eiendom og intet mer.

Innvandring er positivt fordi ressurssterke, skapende og produktive mennesker kommer hit for å realisere sine drømmer og ideer. Resultatet blir økt innovasjon og generell velstandsøkning, noe som kommer alle til gode – og da først og fremst innvandrere som har forlatt dårligere kår i hjemlandet.

Temaet utvikles i Liberalistenes partiprogram under tittelen “Positiv og produktiv innvandring”:

Liberalistene mener på prinsipielt grunnlag at ethvert menneske med fredelige intensjoner bør kunne krysse landegrenser for å bosette seg der han eller hun ønsker. Vi er derfor i utgangspunktet positive til innvandring for produktive og lovlydige mennesker. Innvandring er positivt for økonomien, da det bidrar til økt verdiskaping gjennom etablering av nye bedrifter, og ved at arbeidskraften kan flyte fritt dit den gjør mest nytte for seg. Det er til syvende og sist positivt for innvandreren selv, som får anledning til å realisere sine drømmer og ambisjoner andre steder enn der man tilfeldigvis er født, og ved å unnslippe for eksempel undertrykkende og korrupte regimer. Samtidig skal innvandringspolitikken også bidra til å gjøre landet vårt trygt og fredelig.

Når det gjelder integrering vil partiet fjerne alle støtteordninger og gjøre alle integreringstiltak frivillige.

Liberalistene mener at et av de beste integreringstiltakene er å forhindre at innvandrere gjør seg avhengige av offentlige velferds- og støtteordninger. Et fravær av slike ordninger gir innvandrere insentiver til å ta arbeid eller utdannelse, og bidrar til mer effektiv og raskere integrering i det norske samfunnet. Offentlige støtteordninger gjør det mulig for innvandrere å holde seg hjemme og adskilt fra samfunnet, og slike ordninger bidrar til et høyt nivå på offentlige utgifter. Liberalistene går inn for å avskaffe alle former for støtteordninger til innvandrere.

Liberalistene går ikke inn for tvungne integreringstiltak, da vi anser dette som et brudd på individets suverenitet. Alle integreringspolitiske tiltak og virkemidler, inkludert norskopplæring, må skje på frivillig og privat basis, for eksempel gjennom frivillige organisasjoner. Enhver innvandrer er pliktig til å sette seg inn i gjeldende lover. Alle innvandrere skal gis full anledning til å praktisere sin egen kultur og religion, så lenge praksisen ikke innebærer utøvelse av tvang overfor andre mennesker, eller på annen måte er i strid med norsk lovgivning.

Det er avgjørende for integreringen at innvandrere behandles på akkurat lik linje med nordmenn fra lovverkets side, hvilket innebærer at ingen innvandrere skal motta noen former for særbehandling. Likhet for loven er et prinsipp som skal gjelde absolutt alle. Det innebærer at det ikke kan vedtas særlover på vegne av innvandrere, som for eksempel legger begrensninger på ytringsfriheten, eller som gir innvandrere andre typer særrettigheter som andre borgere ikke besitter.

Liberalistene vil oppheve skillet mellom innvandrere og flyktninger/asylsøkere, og legge ned det statlige asylinstituttet:

Flyktninger er mennesker som søker seg bort fra sine hjemland på grunn av politisk, etnisk eller religiøs forfølgelse. Liberalistene har full forståelse for at de som havner i en slik ulykkelig situasjon midlertidig eller permanent søker seg til stater hvor beskyttelse mot forfølgelsen kan gis.

Liberalistene ønsker at det ansvaret som staten i dag har tatt på seg for flyktninger umiddelbart overføres til private og frivillige organisasjoner, slik som Røde Kors, Amnesty International og lignende. Dagens statlige systemer for behandling av asylsøknader bygges ned så raskt som mulig. Dette vil innebære at dagens lovfestede rett til å søke asyl hos politiet oppheves. Utlendinger uten oppholdstillatelse sendes tilbake eller bortvises til landet de kom fra, eller overlates til veldedige organisasjoner.

Liberalistene vil dermed i utgangspunktet oppheve skillet i lovverket mellom innvandrere og flyktninger/asylsøkere. Flyktninger vil få oppholdstillatelse på samme måte og på lignende vilkår som andre utlendinger som ønsker å bosette seg i Norge. Det følger av dette at vi ønsker å legge ned det statlige asylinstituttet.

Hva gjelder presse- og ytringsfrihet går partiet inn for å oppheve diskrimineringslovgivningen og lover mot “hatefulle ytringer”:

For å verne best mulig om ytringsfriheten ønsker Liberalistene å avskaffe lover som kan brukes til å begrense ytringsfriheten, slik som lover mot hatefulle ytringer og diskrimineringslovgivning. Trusler og oppfordring til vold og andre straffbare handlinger mot enkeltindivider eller grupper faller ikke inn under ytringsfriheten, og skal være straffbart.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.