Nytt

SPD-leiinga vil nok ein gong prøve å ekskludere den kontroversielle forfattaren Thilo Sarrazin (73) frå partiet. Sarrazin – tidlegare senator for finans i Berlin – har med si nyaste bok – «Feindliche Übernahme» («Fiendtleg overtaking») – skapt høge bølgjer i Tyskland.

«Sarrazin sine meiningar er ikkje kompatible med SPD sine prinsipp, og han påfører partiet «alvorlege skader»,» hevda generalsekretær Lars Klingbeil i dag (måndag).

Kort tid etter boklanseringa i sommar, bad SPD-leiinga Sarrazin om frivilleg å melde seg ut av partiet. Sarrazin motsatte seg dette, og hevda m.a. at han framleis føler seg heime i SPD og at han er «i gode hender» i partiet.

Barrierene for utestenging er generelt høge, av di ei slik handling ikkje skal kunne misbrukast som ein reiskap for å bli kvitt folk som er upopulære.

Arbeidsgruppe
SPD nedsatte difor ei arbeidsgruppe som skulle undersøkje om boka inneheldt passasjer eller påstandar som kunne legitimere ein eksklusjon av Sarrazin. Klingbeil fortel at arbeidsgruppa har levert ein både omfattande og velbegrunna rapport. På denne bakgrunn vedtok partileiinga å utarbeide ei ny «eksklusjonsprosedyre». Målet er altså å få Sarrazin ekskludert fra SPD.

Alle gode ting er tre?
SPD har to gonger tidlegare freista ekskludere Sarrazin frå partiet. Mellom anna i kjølvatnet av denne si bok «Deutschland schafft sich ab» (2010) («Tyskland avviklar seg (sjølv)»). Argumentasjonen var – den gong som no – at Sarrazin hadde vorte ei belastning for partiet.

Ytringsfriheit – eller ikkje?
Saka er av stor interesse, ikkje berre i Tyskland, men i heile Europa. Om SPD ved hjelp av interne regelendringar faktisk skulle oppnå å få Sarrazin ekskludert, vil saka heilt sikkert få eit rettsleg etterspel. Nok ein gong er det ytringsfriheita som står i sentrum. Nok ein gong vert det spanande å sjå om ordet er skarpare enn sverdet.

Kjelde: Deutsche Presse-Agentur (dpa)
Foto av Sarrazin (dpa)
Bilettekst bokomslaget: «Feindliche Übernahme». Ein «Spiegel-Bestseller».