Oslo politidistrikt må spare store summer i 2018 for å bøte på et merforbruk fra fjoråret. Også enhet vest, som betjener befolkningen i Asker og Bærum, må spare hver tiende krone og følgelig kutte i antall stillinger. Ledere og ansatte mener innstrammingene vil merkes i befolkningen.

– Pengene vi har fått over årets budsjett er ikke nok til å dekke lønnsutgiftene vi hadde ved inngangen til 2018, sier Stein Olav Bredli, leder av enhet vest i Oslo politidistrikt.

Skal budsjettet komme i balanse i løpet av 2018, må enheten kvitte seg med 30 årsverk.

– En nedbemanning betyr at vi må justere ambisjonsnivået for hvilken polititjeneste vi kan levere til befolkningen, sier Bredli.

Det er jo bare en annen måte å si at tjenesten ikke har ressurser til å nå målene i politireformen: Et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor. Innsparingskravet vil ifølge Bredli ramme alle politioppgaver, noe som allerede har ført til at mindre alvorlige forbrytelser ikke blir prioritert.

Dette skjer i en tid der kampen mot gjengkriminaliteten på Oslos østkant krever dramatisk omfordeling av ressurser, noe som rammer politiberedskapen i Asker og Bærum.

Så sent som i pinsen satte patruljeseksjonen ved Bærum politistasjon i Sandvika inn ekstra mannskaper i forbindelse med pinsen. De ekstra patruljeressursene ble sendt rett til Oslos østkant, ifølge hovedtillitsvalgt Bjørn Egil Drangevåg.

Dette er et av en rekke eksempler på hvordan patruljer avgis fra vest til øst. Gjengproblematikken, i kombinasjon med det økonomiske uføret politidistriktet befinner seg i, fører både til ytterligere besparelser i vest og at aktiviteten trappes ned.

Også toppledelsen i Oslo politidistrikt erkjenner at patruljene som skal betjene innbyggerne i Asker og Bærum, blir omdirigert Oslo øst og kampen mot ungdomskriminaliteten der.

– Vi er opptatt av å ha et jevngodt polititilbud i hele distriktet, men må styre polititjenesten ut ifra hvor de mest alvorlige forbrytelsene skjer, sier visepolitimester Bjørn Vandvik i Oslo politidistrikt.

– Det blir særlig tydelig i disse dager, hvor vi må regne på hvor mange vi har råd til å ha på jobb, sier han videre.

Vandvik påpeker at grunnberedskapen stort sett er den samme i hele distriktet.

– Konsekvensen av dagens situasjon er at vi må si nei til flere mindre alvorlige oppdrag enn tidligere, sier visepolitimesteren.

Hva hjelper det om «grunnberedskapen stort sett er den samme i hele distriktet» når man allikevel må si nei til «flere mindre alvorlige oppdrag enn tidligere»? Et offer som trenger politiassistanse men bli avvist pga. ressursmangel, tenker neppe «pytt, pytt».

Da er det ikke rart om situasjonen vil bidra til å svekke tilliten til politiet dersom den vedvarer.

– For et nærpoliti står tilstedeværelse, synlighet, forebyggende politiarbeid og samhandling med innbyggere, næringsliv og kommune helt sentralt, sier Bredli.

– Likevel er dette typiske områder som dessverre rammes av en nedbemanning. […] Jeg er bekymret for hvordan det kan påvirke tilliten tillit både til politireformen og til politiet på sikt, sier Bredli videre.

 

Budstikka  Budstikka  (begge bak mur)

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.