22/7

Anders Behring Breivik fikk delvis medhold i at soningsforholdene bryter hans menneskerettigheter. Det er en oppsiktsvekkende dom Helen Andenæs Sekulic har avsagt.

Dommeren sier at soningsforholdene bryter med paragraf 3 i Den europeiske menneskerettskonvensjon, EMK, som sier:

 Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Det er ingen tvil om at det er et nederlag for staten at den ble felt på dette punkt. Man kan også si det er et nederlag for pressen som ikke viste noen forståelse for de forhold advokat Øystein Storrvik beskrev i retten. Sunn fornuft har lenge tilsagt det som dommer Sekulic sier: Hvis Breivik skal overleve soningsforholdene må reglene innad mykes opp.

Blant annet stiller retten seg undrende til at Breivik fortsatt må møte alle besøkende bak en glassvegg, til tross for at psykiater Randi Rosenqvist mener dette ikke lenger er nødvendig.

«Etter rettens syn er det ikke samsvar mellom de risikovurderinger som er foretatt av ham, hans gode oppførsel i fengselet siden pågripelsen, og det strenge regimet han fortsatt er underlagt», skriver dommeren.

«Retten er etter en samlet vurdering av sakens forhold kommet til at soningsregimet innebærer en umenneskelig behandling av Breivik; terskelen for alvorlighet er overskredet», mener dommeren.

Hun konkluderer også med at de hyppige nakenkontrollene av Breivik er unødvendige. En periode måtte han kle av seg alle klærne hver gang han kom tilbake fra luftegården.

«Etter rettens syn må den ekstrabelastning nakenundersøkelsene innebar anses som en nedverdigende behandling i konvensjonens forstand», står det i dommen.

Det dommer Sekulic i virkeligheten sier er at behandlingen er overflødig, dvs den har et karakter av hevn. Det skal ikke fangebehandling ha.

Derimot fikk ikke Breivik medhold i klagen over manglende kontakt med omverdenen. Her slutter Sekulic seg til regjeringsadvokaten: Breivik må ikke få lov til å stimulere høyreekstreme utenfor murene, noe han ikke legger skjul på at han vil.

Advokat Storrvik opplyste at hans klient ikke kommer til å anke de punkt hvor han ikke fikk medhold.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/anders-behring-breivik-soeksmaalet/staten-har-krenket-breiviks-menneskerettigheter/a/23663157/

 

Toppbilde: Advokat Øystein Storrvik