Liv Tørres er, ifølge Wikipedia, «en norsk forsker, politiker og humanitær leder. Hun er direktør ved Nobels Fredssenter fra januar 2016. Tørres var generalsekretær i Norsk Folkehjelp fra 2011 til 2015. Hun tok doktorgrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2000.»

Liv Tørres, februar 2006

Tørres har altså en solid bakgrunn, både i form av studier og erfaring. Når hun uttaler seg i offentligheten burde vi kunne forvente at hun er etterrettelig. Særlig burde vi kunne forvente dette når hun uttaler seg på vegne av Nobels Fredssenter (som er «opprettet ved vedtak i Stortinget»). I dagens Aftenposten velger hun, i et tilsvar til Helge Lurås, dessverre å si ting som ikke stemmer..

Helge Lurås, leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse, hadde nylig kronikken Innvandringsevangeliet går mot slutten på trykk i Aftenposten. Der spør han blant annet:

«Hvor mange ikke-etniske nordmenn kan vi klare å absorbere før vi får svenske eller belgiske tilstander?»

Dette har fått Tørres til å se rødt, og i dagens Aftenposten svarer hun Lurås i innlegget Dommedagsprofeti om innvandring, der vi blant annet kan lese følgende:

«Grobunn for ekstremisme og terror finner vi i utenforskap, parallellsamfunn og manglende integrering, ikke i antallet innvandrere. […] Lurås mener terroren skyldes et stort antall innvandrere, men det er faktisk ikke mange som kommer, sett i forhold til migrasjon internasjonalt, størrelsen på den norske befolkningen og våre ressurser. Det er heller ikke antallet som er viktig, men hvordan de blir tatt imot.»

Til dette er det bare én ting å si, nemlig at Nobels Fredssenter, ved sin direktør, ikke snakker sant.

For det første viser all erfaring at antallet migranter som kommer til et land faktisk har betydning for integreringsprosessen. Hovedårsaken til at f.eks. Sverige og Belgia har betydelig større problemer enn Norge, er ikke at vi nordmenn er så mye bedre enn svensker og belgiere på å ta imot og integrere innvandrere; den viktigste grunnen til at det svenske og belgiske samfunnet er i ferd med å bli ødelagt, er at de har tatt imot for mange innvandrere på for kort tid.

For det andre kan hvem som helst resonnere seg frem til at det er nødt til å være en sammenheng mellom integrering og antall migranter. La oss gjøre et lite tankeeksperiment.

Hvordan ville forholdene bli her i landet dersom vi f.eks. skulle ha tatt imot ti millioner pakistanere i løpet av en passende tidsperiode (la oss si tjue år), uten nevneverdig innvandring fra andre land i samme tidsrom? Vel, da ville Norge ha begynt å ligne svært mye mer på Pakistan enn hva det gjør i dag – både på godt og vondt; både gode og problematiske sider ved norsk kultur ville formodentlig ha blitt neddempet, samtidig som både gode og problematiske sider ved pakistansk kultur ville ha blitt forholdsvis dominerende. Herunder ville de religiøse konfliktene som i dag rir Pakistan som en mare (både mellom muslimske grupper, samt mellom muslimer og andre, ikke minst kristne) etter hvert sette et stadig sterkere preg på Norge.

Forøvrig er det velkjent fra migrasjonsforskning (og dessuten noe enhver selv kan tenke seg frem til, i hvert fall om man blir gjort oppmerksom på problemstillingen) at jo større en gruppe immigranter er, desto mindre behov har de for kontakt med andre enn sine egne i det nye samfunnet der de har slått seg ned. Altså blir integreringsprosessen direkte påvirket av hvor mange migranter som kommer til et land. Selvsagt gjør den det!

Demokratiet bygger på den implisitte forutsetning at representanter for byråkratiet, offentlige organisasjoner, og så videre (samt selvsagt helst også politikere) skal bestrebe seg på å snakke sant. Det motsatte bidrar alltid til å underminere den tilliten som må finnes mellom folk og elite i et velfungerende demokrati. Det er derfor alvorlig at direktøren for Nobels Fredssenter (som altså er opprettet av Stortinget) velger å servere påstander som åpenbart ikke stemmer for å fremme en ideologisk agenda! Det er såpass alvorlig at jeg mener det bør vurderes om hun er skikket til å fortsette i stillingen.

Hennes feilaktige fremstilling i Aftenposten føyer seg dessverre inn i et mønster av behagelig svada som vestlige eliter ved mange anledninger har gjort bruk av (selv om noen av disse påstandene etter hvert er såpass grundig avslør at mange nå kvier seg for å gjenta dem). For eksempel:

  • Islamistisk terror har ingen ting med islam å gjøre.
  • Nordmenn vil ikke bli en minoritet i Norge i overskuelig fremtid.
  • De biologiske forskjellene mellom kvinner og menn er insignifikante (unntatt de som har med reproduksjon og amming å gjøre).
  • De aller fleste migrasjonsrelaterte problemer/utfordringer har primært med sosioøkonomiske forhold å gjøre; etnisk-religiøse motsetninger er av underordnet betydning.
  • Og så videre.

Den stadig bruken av denne typen mer eller mindre ‘hvite’ løgner (som jo har til hensikt å hindre debatt om sensitive, men viktige, problemstillinger) er et alvorlig problem.

PS: Tørres solide bakgrunn (se ovenfor), kombinert med den komplett innlysende observasjon at antall innvandrere har betydning for integreringen, gjør at jeg forkaster hypotesen om at hun bare er inkompetent; inkompetent nekter jeg å tro at hun kan være. Jeg tror hun vet utmerket godt at hun sier ting som ikke stemmer.

 

Artikkelen er opprinnelig publisert hos Verdidebatt den 30. mars 2016, og gjengis med forfatterens vennlige tillatelse.