Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD søker etter to nye avdelingsdirektører. De skal ha ansvar for å lede samordningen av integreringsarbeidet i Norge.

Er troen på at integreringen kan vedtas fortsatt stor i departementene? Vi man i realititen prate om integrering mens folket fortsetter segregeringen?

Lønnen for å være med å avvikle det gamle Norge gjennom en lederstilling er greit betalt.

Avdelingen har blant annet ansvar for utvikling av virkemidler på integreringspolitikkens område, som de økonomiske virkemidlene, introduksjonsloven og statsborgerloven og bosetting av flyktninger. Avdelingen arbeider også for at frivillige organisasjoner og det sivile samfunn i samarbeid kan bidra til integreringsarbeidet.

—-

Lønnsspenn kr 781 100 – kr 996 600 (ltr. 80 – 89

BLD