Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets og Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) nye rapport Integreringsbarometeret 2009 viser at et flertall av befolkningen mener at Norge ikke bør slippe inn flere innvandrere. I tillegg viser rapporten at halvparten av de spurte mener at integreringen av innvandrere fungerer dårlig.

I rapporten fremkommer det også at et flertall mener at norske verdier er svært forskjellige fra ikke-vestlige innvandreres, og fire av ti mener at norske verdier er truet som følge av den pågående innvandringen.

Integreringsbarometeret viser videre at mange oppfatter innvandring og integrering som et av de viktigste samfunnsspørsmålene, og hele åtte av ti mener at innvandrerne selv har ansvaret for å integrere seg. En tredjedel mener at norskfødte bør prioriteres foran innvandrere når det gjelder tilgang til offentlige velferdsgoder.

Samtidig er et flertall helt eller delvis mot hijab på arbeidsplassen, på skolen og som ansatte i stat eller kommune, og nesten fire av ti er helt eller delvis imot bruk av hijab på gaten:

* Litt over halvparten mener at Norge ikke bør slippe inn flere innvandrere.
* Én av to mener integreringen av innvandrere fungerer dårlig.
* Innvandring og integrering oppfattes av mange som et av de viktigste samfunnsspørsmålene.
* Åtte av ti mener at innvandrerne selv har ansvar for å bli integrert.
* Godt over halvparten mener at myndighetenes innsats i integreringsarbeidet er utilstrekkelig.
* Viktige kriterier for å være integrert anses å være norskkunnskaper og forsørgelsesevne.
* Svært få er helt uten kontakt og svært få har en stor kontaktflate mot innvandrere.
* 80 prosent bor i nabolag hvor det er få eller ingen innvandrere, og kun fire prosent bor i områder der halvparten eller flere er innvandrere.
* Flertallet ønsker ikke at egne barn skal gå på skole med høy andel elever med innvandrerbakgrunn.
* Rundt seks av ti er helt eller delvis mot at kvinner bærer hijab på arbeidsplassen, på skolen og som ansatte i stat eller kommune, og nesten fire av ti er helt eller delvis imot bruk av hijab på gaten.
* Flertallet mener at «de norske verdiene» er svært forskjellige fra ikke-vestlige innvandreres, mens fire av ti opplever at norske verdier er truet som følge av innvandringen.
* KILDE: Integreringsbarometeret 2009

Rapporten konkluderer med at det har vært liten eller ingen endring i befolkningens holdninger til innvandring, integrering og mangfold i perioden 2005-2009. Derimot har bildet endret seg ved at stadig flere får mer kontakt med innvandrere, skriver IMDi i forordet til rapporten (side 4):

Hver tiende innbygger i Norge er innvandrer eller har foreldre som har innvandret. Det bor innvandrere i alle landets kommuner. I dag er det få som ikke har
kontakt med innvandrere.mange som et av de viktigste samfunnsspørsmålene. Imidlertid er det fortsatt mange – 40 prosent av befolkningen – som ikke har noen innvandrere i egen omgangskrets.


I den grad det har vært endring, finner vi økt skepsis når det gjelder innvandringsvolum og integreringsutfordringer, men også økt aksept for mangfold.

Barne-, likestillings og diskrimineringsminister Audun Lysbakken (SV) mener at holdningene som fremkommer i Integreringsbarometeret er et resultat av de siste årenes offentlige debatt, hvor fokus har vært rettet mot det som fungerer dårlig.

Godt over halvparten av befolkningen mener at myndighetenes integreringsarbeid er utilstrekkelig. Også dette skyldes feil fokus, tror Lysbakken:

– Vi politikere fører i dag en debatt som bidrar til å skape frykt. Når vi snakker om innvandring bruker vi nitti prosent av tiden til å diskutere burka, tvangsekteskap og religion, og bare 10 prosent til det som faktisk er viktig, som språk og arbeid, sier Lysbakken til VG Nett.

Han mener imidlertid at det er viktig at politikere tar befolkningens skepsis til innvandring alvorlig.

– Nå må vi ta denne frykten på alvor. Politikernes oppgave er å skape håp, ikke frykt. Vi kan ikke lenger fordømme eller bortforklare. Vi må få frem at integreringen faktisk fungerer og vise at myndighetene tar folks skepsis på alvor.

For alt er ikke bare negativt, fortsetter han.

– Vi må belegge at det går bedre enn det mange tror. Vi kan sørge for en mer nyansert debatt der vi får frem alt vi lykkes med. Samtidig må vi ta problemene på alvor. Det nytter ikke å late som om alt går bra, sier han.

I Integreringsbarometeret for 2006 kom det frem at det særlig er ved spørsmål om islam og muslimer at befolkningens holdninger blir gjennomgående negative. Der 45 prosent mente at Norge bør begrense innvandring generelt, mente hele 59 prosent av de spurte i 2006 at innvandring fra muslimske land bør begrenses. 8 av 10 svarte negativt på spørsmål om hvorvidt muligheten for muslimers religionsutøvelse bør gjøres enklere, og halvparten var motstandere av at det bygges moskèer i Norge. Over halvparten av de spurte mente at islams verdier er helt eller delvis uforenelige med norske samfunnsverdier. Undersøkelsen viste også at et klart flertall er motstandere av hijab. Dette kom også til uttrykk i forbindelse med spørsmål om integrering på arbeidsplasser – mer enn halvparten var negative til bruk av religiøse hodeplagg i en arbeidssituasjon. Det er liten eller ingen endring i forhold til disse spørsmålene i årets rapport (side 5).

IMDis oppgir i sammendraget at det er lite variasjon i holdningene til innvandring og integrering etter egenskaper ved respondentene, som f.eks. kjønn, alder og bosted (side 5).

I forrige uke hevdet for øvrig Nationen at hele 61 prosent av befolkningen mener at innvandring er positivt for Norge. Nationens oppslag var basert på en meningsmåling utført av Sentio.

VG: Mener integreringen er mislykket
Ny undersøkelse om nordmenn og innvandring