Hamar kommune skal gjennomføre nedskjæringer som mange vil merke. Stupetårn, kulturhus og nytt stortorg har kostet mye penger. Nå må det kuttes for å få kommunens økonomi på fote igjen.

Samtidig ønskes flere flyktninger velkommen. Boliger må skaffes og integreringsarbeid skal utføres.  Det å få flyktninger inn i samfunnslivet er som vanlig ikke selvdrevet, og det er ikke gratis. Hvordan tror Hamar at de skal lykkes med det som er stort sett mislykket rundt om i hele Europa?

Han legger til at Hamar kommune også må ta sitt ansvar i forhold til flyktningkrisen. Kommunen har vedtatt å bosette 75 flyktninger neste år. Men det er grunn til å tro at vi blir anmodet om å bosette flere.

– Vi må finne tilgjengelige boliger og vi må drive en god og arbeidsrettet integreringspolitikk. De statlige midlene som bevilges på dette området, må strekke lengst mulig, samtidig som kommunens tjenester må peke i tydelig retning av arbeid og aktivitet, sier Gudbjørgsrud.

h-a.no

—-

I barnehagene er det lagt opp til et kutt på 10,7 millioner kroner.

Kommunensparer to millioner i reduserte pensjonskostnader i private barnehager. Innsparingene her skal brukes til å øke det fleksible barnehageopptaket.

To millioner skal også spares på å begrense inntaket i henhold til hvem som har rett på barnehageplass. Alle som fyller ett år før 1. september har rett på barnehageplass. Suppleringsinntaket utover det vil bli begrenset, og det vil innebære nedleggelse av avdelinger og nedbemanning fra 01.08.2016.

—-

Innen helse og omsorg er det lagt opp til effektiviseringstiltak på 6 millioner kroner. Av disse seks millionene skal 2,75 millioner komme fra reduksjon av antall leiligheter på Kåtorp bo- og aktivitetssenter. Det er foreslått å redusere med 12 leiligheter.

De resterende 3,25 millionene som skal kuttes er satt opp under punktene «økt krav til effektivisering» og «generell effektivisering». Blant annet skal det kuttes 5,5 årsverk på hjemmehjelp og hjemmebasert omsorg
h-a.no