Demografi

Oslos befolkning øker raskere enn tidligere antatt, kan NRK Østlands­sendingen opplyse. Prognosen for antall innbyggere i hovedstaden i år 2030, er derfor blitt oppjustert til 819.000 personer, hvilket er 12.000 flere enn for ett år siden.

Det ville i så fall bety at befolkingen i byen vil øke med 171.000 personer fra dagens 648.000 i løpet av de neste femten årene, hvilket roughly tilsvarer noe over 25 % (en skandaløs økning). Tidligere trodde man altså at økningen ville bli på 159.000 i det samme tidsrommet, som er noe under 25 % (også en skandaløs økning).

Med tanke på usikkerheten som uunngåelig hefter ved estimatet, kan man lure litt på hvorfor det er en nyhet at det er blitt en smule større – dvs. at det har nærmet seg Statistisk sentralbyrås (SSB) høyalternativ enda litt mer. Ville det spille all verdens rolle om man tror en bil kommer til å kjøre med en gjennom­snittsfart på 159 eller 171 km/t på autobahn? Er det ikke det voldsomme hastighets­nivået i seg selv som er av størst interesse, snarere enn de små variasjonene på speedo­meteret?

Neida, for nyansen i en demografisk farts­galskap, som i all hovedsak skyldes innvandringen fra utlandet, blir brukt til blant annet å forkynne det glade budskap om at

[f]lere velger å bli boende i Oslo. For første gang siden 2007 flytter flere til Oslo fra andre deler av landet enn omvendt,

hvilket betyr at

nettoutflyttingen av etnisk norske barne­familier fra Oslo til særlig Akershus og Østfold har bremset opp.

Og finansbyråden gleder seg over alle de nye skatte­betalerne, selv om det er noen «utfordringer» (vræl!) med skolene og sånt.

Siden det vage uttrykket «bremset opp» kan bety så mye rart og lett kan mistolkes, faller det naturlig å etterlyse de nøyaktige tallene for innenlands flytting etter alder. Disse er å finne i Tabell 05541 i statistikkbanken hos SSB, og netto­flytte­tallene for Oslo ser slik ut:

nettoflytting-til-oslo-etter-alder-2004-2014

Som vi ser, skyldes den positive netto­flyttingen til Oslo at byen øver tiltrekning på unge voksne. Her studerer man og finner sin første jobb. Det største negative bidraget til netto­inn­flyttingen, skyldes den store netto­ut­flyttingen for alders­gruppene 30-39 år og 0-5 år. Siden disse to henger sterkt sammen, og gjennom­snitts­alderen for norske førstegangsfødende er ca. 29 år, innser en lett at de sånn omtrent er etterfølgende generasjoner, dvs. at det er familier med små barn som har størst tendens til å forlate Oslo.

Nå er riktignok netto­ut­flyttingen i den yngste alders­gruppen lavere enn den var i de fire foregående årene, men den er likevel klart under det den var frem til 2006, og ca. femti prosent større enn i 2004. Når det gjelder foreldre­generasjonen deres, altså 30-39-åringene, peker heller ikke pilen nedover i øyeblikket, men nivået er lavere enn det var frem til 2009, og netto­ut­flyttingen er 75 % større enn i 2004. Det er for tidlig å si om det vil bli en trend tilbake til et tidligere nivå, som uansett er negativt.

Figuren over gir ikke så godt overblikk over de andre alders­gruppene, så la oss zoome inn litt:

nettoflytting-til-oslo-etter-alder-2004-2014-detalj

Når det gjelder barna i grunn­skole­alder (6-15 år) og det som omtrent tilsvarer deres foreldre­generasjon (40-49 år), var det også mindre netto­ut­flytting i 2014 enn i de tre foregående årene, men sett i et tiårs­perspektiv er det ennå ikke grunnlag for å si at en negativ langsiktig trend er blitt brutt.

Hvor velvalgt uttrykket «bremset opp» er, kan altså diskuteres. Det kan lyde litt som ønsketenkning.

 

NRK Østlandssendingen