Innenriks

Planleggingen av årets 17. mai-feiring har kommet langt, og i år som tidligere år reflekterer diskusjonene om arrangementet sentrale sider ved samfunnsutviklingen, ikke minst i landets flerkulturelle hovedstad. Det har vært debatt om ikke-norske flagg skulle ønskes velkommen eller ikke, hvor ordfører Fabian Stangs velvillige holdning til utenlandske flagg vakte motstand fra komitéleder Aamir Javed Sheikh i 2011 og førte til at komitémedlemmet Keshvari gikk av. Det var ståhei rundt bystyrets utpeking av Shoaib Sultan, den tidligere generalsekretær i Islamsk Råd og senere sentral talsmann for Anti-rasistisk senter, som leder for 17. maikomiteen i 2013.

I år er det spørsmålet om man skal ha væpnet politi til å bevokte barnetoget som trigger følelsene Dette er ikke en avgjørelse som det er opp til 17. mai-arrangørene å treffe, da dette ansvaret ligger hos de nasjonale politi-myndighetene. Som kjent gjelder det for tiden en midlertidig instruks om utvidet politibevæpning, begrunnet i trusselvurderingen fra PST. Spørsmålet er om denne skal gjelde også pr 17. mai. Dette vil i utgangspunktet bero på en overordnet generell situasjonsvurdering, hvor det er den trussel som utgjøres av ekstreme islamistiske krefter som i flere år har vakt størst bekymring. Det kan likevel – etter det Document erfarer – ikke ses bort fra at den også vil avhenge av de konkrete omstendigheter omkring selve arrangementet.

Det er således god grunn til å merke seg at det vakte sterk misnøye i visse politiske kretser at det i fjor ble trumfet gjennom at Ap-representanten Victoria Marie Evensen skulle lede 17. maikomiteen i Oslo i 2015. Fra partiet Rødt lanserte man sin egen kandidat, norsk-iranske Reza Rezaee, noe som ble støttet av både KrF, SV og MDG. Siden lederen i 2014 var den hvite Frogner-mannen Fabian Stang – som riktig nok har fremstått med forsøk på inkluderende retorikk – burde det ligge i kortene at i 2015 skulle turen igjen komme til en representant for byens innvandrerbefolkning. Rezaee, med sin sterke anti-Israel-profil, kunne være et rimelig valg for å bidra til at innvandrere også følte at de selv var velkomne til å feire nasjonaldagen i byen. Han gikk jo også ut av SV i protest mot partiets støtte til krigføring i muslimske land, noe som neppe har gått hus forbi i kretser som antas å gi opphav til terrorfare. Det er derfor verken urimelig eller usannsynlig om vrakingen av Rezaee oppfattes som en provokasjon som kan legitimere at 17. maiarrangementene i Oslo blir et mål for angrep fra jihadistisk hold

Victoria Evensen har foreløbig ikke profilert noen holdning til spørsmålet om hvilke flagg som skal kunne bæres i toget. Men hun kommer fra et parti hvis støtte til vestlig krigføring mot muslimske land har lang tradisjon, og hvis tidligere leder nå er blitt sjef for NATO. Da blir det vanskelig å ha troverdighet når man prøver å smykke seg med vakre ord om respekt for andre religioner.

Det Document har brakt i erfaring gjennom sine kontakter i de indre sirkler, er at det er opprettet en dialog-kanal hvor man diskuterer en løsning. Kanalen bygger blant annet på de gode erfaringer man nylig har hatt med å invitere Taliban-ledere til Norge for her i ro og mak å diskutere en fredfull fremtidig utvikling i Afghanistan. En mulig skisse til et historisk 17. mai-kompromiss kan tenkes å gå ut på noe i retning av følgende:

Hvis Evensen nå kunne tre av til fordel for Rezaee, og hvis man samtidig får løslatt Mullah Krekar fra varetektsfengsel slik at han kan gå foran i prosesjonen, og hvis man klart og tydelig signaliserer at alle slags flagg er velkomne i toget – derunder IS-flagget – så skulle forholdene ligge til rette for en god og trygg 17.maifeiring i tradisjonell ånd, uten den plagsomme tilstedeværelsen av politi med våpen i hånd.