Kommentar

Kritikken har den siste uken haglet mot at faget religion, livsyn og etikk (RLE) nå endres til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), med omtrent 50 prosent dedikert til Norges tradisjonelle religion, kristendommen.

Elevorganisasjonens innvending overfor nettavisen Journalen, knyttet til Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA), oppsummerer fint hva denne kritikken går ut på:

– Navneendringen tar religionsfaget flere tiår tilbake. Mens samfunnet forøvrig beveger seg stadig mer mot et flerkulturelt samfunn, tar regjeringen her skolen tilbake til fortiden, uttaler lederen i Elevorganisasjonen, Benjamin Myrstad.

På hjemmesidene til Human-Etisk Forbund kan man lese følgende:

Human-Etisk Forbund jobber for en inkluderende skole, der alle livssyn blir presentert på en objektiv og rettferdig måte. Vi mener at endring av RLE-faget til KRLE vil sette disse verdiene i fare – skolen skal favne alle.

Er man ikke konsistent med et prinsipp, kan man ikke sies å holde prinsippet overhodet.

Ønsker Elevorganiasjonen, Human-Etisk Forbund, den liberale høyresiden og venstresiden å være konsistente med sine argumenter, er de nødt til å kjempe for at også øvrige tradisjonelle norske verdier likestilles med alle andre verdier.

Vi lever i et flerkulturelt samfunn nå, så opplæring i norsk kjønnslikestilling bør ikke vies mer tid i skolen enn opplæring i verdier som tvangsekteskap, omskjæring av jenter og kjønnssegregering.

Undervisningen i demokrati og ytringsfrihet tar likeledes ikke hensyn til alle eksisterende synspunkter i Norge om hvordan samfunnet bør organiseres, og bør dermed ikke gis en tøddel mer plass i pensum enn noen av deres motstridende posisjoner – som for eksempel fordelene av teokrati og blasfemilover, eller av fascisme og kommunisme.

Menneskerettigheter må heller ikke ha noen særstilling overfor motstridende verdier holdt av (politiske såvel som religiøse) minoriteter i dette landet. Det er av den grunn på høy tid at fordelene ved fengsling eller henrettelse av homoseksuelle, Holocaust, rasediskriminering, tortur, straff uten rettergang etc. også kommer på timeplanen – og avsettes akkurat like mye tid i undervisningen som menneskerettighetstenkningen.

I Norge har vi videre tradisjon for kritisk tenkning, grunnet arven fra greske logos og opplysningstiden, men det er da ikke alle kulturer som har hatt en opplysningstid. Hvorfor skal evolusjon da ta mer plass i norsk skole enn kreasjonistisk tankegods? Som Elevorganisasjonen påpeker beveger samfunnet seg i en stadig mer flerkulturell retning. Mange religiøse som kommer til Norge vil nok finne evolusjonskonseptet absurd.

Human-Etisk Forbund vil utvilsomt, i tråd med logikken i deres egen argumentasjonsrekke om at skolen skal inkludere alle, være enige i alt dette. Det samme gjelder garantert Elevorganisasjonen. Vi ønsker vel ikke å sette oss tilbake til 1700-tallets opplysningsidealer og være ekskluderende?

Er man som Elevorganisasjonen bekymret for å gå tilbake bare noen tiår, ut i fra tankegangen om at rett og galt kan fastsettes av datoen, må man også være skeptisk til å gå flere århundrer tilbake – til opplysningstiden, 1200-tallets Magna Carta (hvis de vet hva det er), den kristen-aristoteliske naturrettstradisjonen (opphavet til menneskerettighetstenkningen), den greske antikken, og en masse annet som har formet vår sivilisasjon.

Implikasjonene av argumentasjonsrekken til de som motsetter seg KRLE er at norske tradisjoner og verdier, som i vesentlig grad bygger på kristendommen, ikke lenger skal dominere i Norge. Norge må ganske enkelt opphøre å være Norge, og i stedet omgjøres til et globalt, kulturelt nøytralt ingenmannsland.

Mon tro hvor lang tid det tar før de forlanger korset i flagget fjernet?