Tromsø-avisen Nordlys hadde i går en sak om en skole som har innført kjønnsdelte gymnastikk- og svømmetimer for å inkludere en muslimsk elev, hvis foreldre hadde underrettet skolen om at de hadde til hensikt å holde sitt barn borte fra den delen av undervisningen. Etter at saken ble NTB-melding er den i dag fulgt opp av NRK og VG.

Skolens beslutning er oppsiktsvekkende, og Nordlys spør med rette en fagansvarlig ved den aktuelle skolen om dette er i tråd med opplæringsloven. Den fagansvarlige kjenner til lovens §8-2, som sier følgende:

I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør.

Ikke desto mindre sier han at de «ikke gått så dypt inn i» det som utvilsomt er et lovbrudd, vel vitende om at ordningen praktiseres ved andre skoler. Han anfører derimot at ingen andre foreldre hadde noe imot ordningen, hvilket vel betyr at ingen orket belastningen med å ta til motmæle, samt at jentene ifølge en ikke nærmere angitt tilbakemelding «virker tryggere» uten guttene tilstede. Man skulle kanskje tro at noe av skolens oppgave i Norge – foruten å gå foran med et godt eksempel ved å følge norsk lov – også var å forberede jentene på et samfunn hvor de får med gutter å gjøre, men Nordlys presser ikke den fagansvarlige noe mer på det punktet.

Et forhold som ingen tar opp er at den muslimske elevens foreldre mest sannsynlig hadde støtte i opplæringslovens §2-3a, som blant annet fastslår dette:

Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande.

Denne adgangen til fritak ble innført for to år siden, da loven ble endret blant annet pga. KRL-faget. Men påberopelse av religiøs krenkelse, av å svømme i samme basseng som det motsatte kjønn eller hva som helst annet, gir som man ser generell adgang til fritak, uten krav om begrunnelse, og ikke bare fra religionsundervisning.

Heller enn å akseptere den ene muslimske familiens lovbestemte rett til å segregere sitt barn, har altså skolen pådyttet en lovstridig og islamsk betinget kjønnsdeling på en hel klasse, uten at noe slikt krav er fremmet fra muslimsk hold.