I mars skrev vi at muslimske foreldre krever kjønnsdelt svømmeundervisning på skolene i Skien. Kommunalsjef for oppvekst i Skien kommune, Grete Gjelten, sa at det er vanskelig å tilfredsstille dette kravet på grunn av manglende kvinnelige lærere i faget og kapasiteten i svømmehallene. Hun sendte brev til Fylkesmannen hvor hun ba om en juridisk vurdering av kjønnsdelt undervisning.

3023878_m3w624h416q75v20380_0228wt-_Burkini_II-560x373

Kravet er innfridd. Gratulerer. Hva er neste krav?

Nå har Fylkesmannen svart. Svarbrevet er signert utdanningsdirektør Solrun Nistad Fleischer. Hun påpeker at undervisningen bør tilrettelegges slik at muslimske jenter kan ta del i opplæringen.

– Etter § 2-3a i opplæringsloven skal skolen vise respekt for elevene og foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisninger og sikre retten til likeverdig opplæring. Dette innebærer at skolen på sin side har plikt til å forsøke å legge til rette svømmeopplæringen slik at eleven kan delta, sier utdanningsdirektøren.

Her kan det se ut som om utdanningsdirektøren har plukket ut en del av Opplæringsloven § 2-3a, som kom i kraft i 2008, og tilpasset den til anledningen.  § 2-3a gjelder fritak fra aktiviteter som oppleves som utøving av en annen religion, ikke kroppsøving som det ikke gis fritak for. Dette er rett og slett tatt ut av sammenhengen.

Opplæringsloven § 2-3a

– Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa

Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre retten til likeverdig opplæring. Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum. Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen. Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa. Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd.1

Føyd til med lov 17 juni 2005 nr. 106 (i kraft 17 juni 2005, etter res. 17 juni 2005 nr. 661), endra med lov 27 juni 2008 nr. 70 (i kraft 1 aug 2008, etter res. 27 juni 2008 nr. 724).

«Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande».

Mener utdanningsdirektør Solrun Nistad Fleischer at svømmeundervisning kan oppleves som «utøving av en annen religion»?

Foreldrene har ikke rett til å kreve fritak for svømmeopplæringen fordi den er en del av kroppsøvingsfaget, så det er merkelig at utdanningsdirektøren uttaler seg om hvorvidt elvene kan delta eller ikke. Videre står det i brevet:

«Det kan for eksempel tenkes visse situasjoner der elever vil oppleve det integritetskrenkende dersom de tvinges til å måtte motta undervisning der begge kjønn er til stede, en situasjon som av og til kan oppstå for eksempel i forbindelse med svømmeundervisning og i andre deler av kroppsøvingsfaget. Ut fra en konkret vurdering kan det av og til være riktig å imøtekomme slike behov.»

– Veilederen åpner altså for en ordning med kjønnsdelt svømmeundervisning. En avgjørelse om en slik ordning må skje etter en konkret vurdering med avveining av flere hensyn. Hensynet til elevfellesskapet og hensynet til barnets beste vil være viktige i denne vurderingen, skriver Fylkesmannen.

«For eksempel tenkes visse situasjoner», «en situasjon som av og til kan oppstå for eksempel i forbindelse med svømmeundervisning». Her var det mange mulige situasjoner som kan oppstå. La oss være behjelpelige og klargjøre for Fylkesmannen: Situasjonen har oppstått og situasjonen er den at muslimer foretrekker kjønnsdelt undervisning.

Dette er ikke noe som av og til kan oppstå. Det er slik islam fungerer på det grunnleggende plan. Når slik kjønnsdelt undervisning er innfridd på ett område som svømming, varer det ikke lenge før det kommer klager om kroppsøvingsfaget generelt. Og deretter kan det jo være andre fag som krever kjønnsdeling. Det er så mye kan være litt ubehagelig når man først skal følge islamske retningslinjer i norsk hverdag.

Plikter ikke norske skoler å gi barna muligheten til å omgås naturlig med det annet kjønn?

En slik ettergivenhet som Fylkesmannen i Telemark viser her er helt på linje med den vi så i Østfold hvor Fylkesordføreren vurderte at niqab på bussen var noe vi må godta. Slike avgjørelser er det vanskelig å reversere. Og de skaper presedens. Det blir lettere for andre fylker, som sliter med samme problemstillingene, å adoptere disse tilpasningene til islam.

Var det ikke innvandrerne som skulle integreres i norsk kultur og samfunn, da?

Kanskje Fylkesmannen i Telemark burde ha snakket med Fylkesmannen i Troms som jo stanset kjønnsdelt svømmeundervisning fordi det medførte brudd på Opplæringslovens paragraf 82.

Det kan da ikke være nødvendig å bruke masse tid og penger på å utrede dette i samtlige norske fylker!

Saken ble først omtalt i Telemarksavisa.

Oppdatering:

Bente Thorsen fra Frp reagerer sterkt i kommentaren Nei til svømmeapartheid. Hun vil bringe saken opp på regjeringsnivå.

-Frp er svært i mot tiltak som er til hinder for lek og samspill mellom barn, det signaliserer at man tar avstand til det norske samfunnet, det står i veien for integrering og skaper et uheldig og kunstig skille mellom kjønnene. Nå er det også et ekstra trykk på dette med svømmeundervisning. Svømming kommer inn i læreplanene, det satses på svømmehaller og badeplasser, og vi har fått bevilget penger til ekstra svømmeundervisning for nyankomne minoritetsspråklige. Hva skal disse tiltakene tjene til, hvis det i praksis blir slik at muslimske jenter ikke får anledning til å svømme og oppføre seg naturlig, på lik linje med andre norske barn? spør Bente Thorsen.

-Jeg mener det er historieløst og misforstått toleranse når politikere ikke tør å si klart og tydelig nei til kjønnssegregering og religionssegregering. Vi politikere må ha mot til å gå imot den illiberale praksisen- en praksis som frarøver barn deres soleklare rett til fri lek og utvikling. Den instruksen bør gå ut til alle rektorer, skolestyrer og fylkesmenn.

-Kjønnssegregering er forkastelig, og godtar vi som storsamfunn det sørger vi for at liberale krefter blant innvandrerbefolkningen får det stadig vanskeligere. Det kan ikke Frp være med på, sier Bente Thorsen, som er opptatt av den signaleffekten slik segregering gir.

-Vi skal ikke tolerere intoleranse. Ved å godta at jenter og gutter ikke skal få lov til å svømme sammen, eller få lov å svømme og leke seg i vannet sammen med vanlige norske barn lar vi islamistene vinne. Det er uholdbart, sier Thorsen, og tilføyer: Norge må være tydelige, og gå foran som et godt eksempel ved å sørge for at alle barn kan leke og svømme sammen, uavhengig av religion, sosial bakgrunn eller andre faktorer!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂