Sakset/Fra hofta

Regjeringserklæringen fastslår at kristendommen igjen skal få en større plass i skolen, og også i samfunnet. Det er en gledelig utvikling som så vel moderne religiøse som verdisekulære mennesker må glede seg over. Men NRK er allerede i gang med sin kampanje mot den borgerlige kommende regjeringen. Det vi imidlertid ser er tydelige tegn på en omforming av det norske samfunn, bort fra det sosialistiske enhetssamfunnet. Det var på tide.

Elevorganisasjonens syn på forslaget om det nye KRLE-faget vies stor plass i NRKs nyhetssendinger. Gamle SV-troll spretter ut igjen fra skapene, og børstes støvet av. Ingebjørg Folgerød påstår at det nye faget vil være i strid med EMD-dommen i saken som hun anla mot staten Norge i 2007, og fikk delvis medhold i vedrørende fritaksretten i det daværende KRL-faget. Hun har imidlertid misforstått dommen men det har jo også Stålsettutvalget gjort så hun er i godt selskap.

Det er nemlig ikke riktig at Staten ikke har anledning til å prioritere og synliggjøre statsreligionen i det offentlige rom, på bekostning av minoritetsreligioner som historisk ikke har hatt noen tilknytning til landet. En slik påstand strider mot prinsippdommen i den første saken for Kommisjonen om statskirkens plass i samfunnet, Darby mot Sverige i 1990.

I denne dommen fastslo kommisjonen at en statskirkeordning ikke i seg selv er i strid med konvensjonen hvis det foreligger tilstrekkelige garantier for å sikre den enkeltes religionsfrihet, herunder også retten til å melde seg ut. Fremfor alt skal ingen tvinges til å slutte seg til en statskirkeordning eller forbys å forlate den.

Men etter at Darbydommen forelå mener Stålsettutvalget at det er kommet nyere rettspraksis fra EMD som dokumenterer strengere rammer som den sekulære stat nå må bevege seg innenfor. Det gjelder saken som Folgerø anla mot Norge. Videre viser utvalget til saken Alexandridis mot Grekenland der domstolen kritiserte Staten for den gresk-ortodokse kirkens dominerende stilling i offentlige institusjoner.

Dette er imidlertid feil for etter at de to nevnte dommer forelå (Folgerø og Alexandridis), er det kommet nyere rettspraksis som stadfester Domstolens første avgjørelse i Dalbysaken! Dette gjelder dom 2 i den såkalte krusifikssaken der Italia var saksøkt av den sekulære familien Lautsi.

Domstolen kom i første instans frem til at krusifikser på klasseromsveggene var i strid med det sekulære samfunns idealer og en krenkelse av friheten fra religiøs påvirkning eller tvang. Dommen vakte stor oppstandelse og ble tatt opp igjen i domstolens storkammer i 2011.

Nå forandret retten mening og ga staten Italia fullt medhold. I dommen heter det at andre setning i Artikkel 2 i Protokoll nr 1 ikke hindrer statene i å formidle informasjon eller kunnskap av en direkte eller indirekte religiøs eller filosofisk art. Den tillater heller ikke foreldre å motsette seg at slik undervisning inngår i læringsplanen.

I note 71 heter det videre at i den forbindelse er det riktig at ved å tillate krusifikser i statlige skolers klasserom – et symbol som utvilsomt refererer til Kristendommen – tillater regelverket at landets majoritetsreligion er synlig i skolemiljøet. Dette er ikke tilstrekkelig til at det foreligger indoktrinering eller brudd på artikkel 2.

Det dommen vektlegger er altså at en stat har anledning til å gi flertallsreligionen privilegier som ikke andre religioner i samfunnet kan kreve, uten at det av den grunn foreligger forskjellsbehandling eller livssynstvang.

Konsekvensen av dom 2 i Krusifikssaken er for øvrig at Stålsettutvalgets rapport dermed bygger på feil rettslig grunnlag vedrørende spørsmålet om likebehandlingsprinsippet. Da faller svært mange av utvalgets forslag også sammen.

Etter at dom nr 2 i Krusifikssaken forelå er folkereligionens plass i samfunnet styrket. Det er denne realitet som våre radikale sekularister i NRK, SV og Human-Etisk forbund må forholde seg til!

 

 

Innlegget har vært trykket i papirutgaven av Vårt Land.