Nytt

En fersk rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) slår fast at Trondheim kommune er en av de dårligste kommunene i landet til å få flyktninger i utdanning eller jobb. Sammenlignet med de andre store kommunene i Norge kommer Trondheim spesielt dårlig ut. Etter endt introduksjonsprogram er bare litt over halvparten kommet i jobb eller utdanning.

Når flyktninger får oppholdstillatelse i Trondheim, plikter de å delta på et introduksjonsprogram der de blant annet lærer norsk. Etter endt deltakelse er 55 prosent ute i jobb eller utdanning.

Nestleder i Mangfoldsrådet i Trondheim, Kjetil Utne (H), reagerer på den nedslående SSB-rapporten. Utne gir en nokså overraskende forklaring på Trondheims jumboplass. Utne mener at en av forklaringene på at Trondheim er så dårlig på å få flyktninger i jobb eller utdanning, er at kommunen relativt sett har mange arbeidsplasser i offentlig sektor der kriteriene for ansettelse er rigide med tanke på formell utdanning og ansiennitet.

En mulig forklaring på at Trondheim ligger på bunn her, er ifølge Utne paradoksalt nok at Trondheim domineres av offentlige arbeidsplasser.

– Her ser man langt oftere på ansiennitet og formell utdannelse når man ansetter folk. Det sier seg selv at dette gjør det vanskeligere for innvandrere som til dels mangler utdanning og til dels har utdanning fra hjemlandet som ikke er godkjent i Norge.

Dersom kun 55 prosent lykkes med arbeid eller utdanning etter introduksjonskurset, betyr dette at 45 prosent går rett fra introduksjonskurs til sosialstønad.

Dersom flyktningen ikke kommer i jobb eller utdanning ved endt introduksjonsprogram, blir de overført til Nav. Der kan de få innvilget økonomisk sosialstønad

 

Byavisa: Dårligst på å få innvandrere ut i jobb