Sakset/Fra hofta

«Veien til en vellykket integrering?» er tittelen til SSBs siste artikkel om introduksjonsordningen – statens integreringsverktøy nummer én.  Det er bra at slang på et spørsmålstegn, for her var det ikke mye oppløftende å finne. Igjen bruker man definisjonen «integrert» hvis man er under utdannelse (som betyr alskens introduksjonskurs) eller i arbeid (bare 40% jobber heltid).

Det var 24.000 innvandrere som deltok i introduksjonsordningen i 2016, tre ganger så mange som i 2005. Prisen på introduksjonsprogrammet er høy for skattebetalerne: 2,7 mrd. kroner kostet dette i overføringer til kommunene i 2016. I tillegg kommer boomkostninger osv. så totale overføringer blir 10 milliarder.

Hver deltaker mottar en stønad på 2 ganger grunnbeløpet. For 2017 er dette 183.000 kroner. Det er ganske bra lønn for et ektepar når boomkostninger også er dekket. Ikke rart at de har råd til å reise hjem på ferie til landene de «flyktet fra».

Ett av hovedprinsippene i introduksjonsordningen er at deltakelse skal være på heltid. For å muliggjøre dette mottar deltakerne introduksjonsstønad som skal dekke kostnader til livsopphold. Stønaden er på to ganger folketrygdens grunnbeløp. I 2017 utgjør stønaden 183 000 kroner.

Kvinner har lavere deltakelse i utdannelse og arbeid. Det varierer med landsbakgrunn. Naturlig nok er det flere av disse kvinnene som er gift og kommer fra kulturer hvor mannen forventes å forsørge familien. Og så tjener man jo godt på kontantstøtten for hvert barn.

Det går feil vei. Det er færre som er under utdannelse eller i arbeid etter ett år. Bare 58%.

Etter at introduksjonsprogrammet er over forsvinner innvandrerne fra de kommunene de er blitt bosatt i. De flytter til Oslo.

Flyttestrømmen går fra kommuner i nord og små kommuner i vest til kommuner i mer sentrale strøk, særlig det sentrale østlandsområdet, der Oslo er målet for mange. Oslo kommune står i en særstilling. Kommunen har stor tilflytting av innvandrere fra andre kommuner de to første årene etter endt introduksjonsprogram.

Når SSB skal vurdere om introduksjonsprogrammet fungerer slik det er ment, så må de gjette:

I statistikken klarer vi ikke å skille ut hvem som har rett og plikt til introduksjonsordningen. Vi har derfor heller ingen kontrollgruppe på personer som kunne gått i introduksjonsprogrammet, men som ikke gjør det. Hvorvidt introduksjonsprogrammet «virker» eller ikke, er derfor vanskelig å anslå.

Men SSB er håpefulle som alltid:

Hvis introduksjonsprogrammet lykkes – vil de som en gang har kommet til Norge som flyktninger, bli verdifull arbeidskraft i den norske arbeidsstyrken.

Så hvis det lykkes, altså. Nå har de glemt at de startet artikkelen med konklusjonen om at det gikk dårligere. Dette tror ikke SSB på selv engang.

Eller om man vil spinne det i en positiv retning: potensialet for forbedring er stort – både for integrering og sysselsetting av innvandrere såvel som SSBs analyser.

 

SSB