Nytt

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har publisert statistikk over gjennomføring av videregående utdanning, og tallene for hele 2006-kullet viser at 69% av alle elever har fullført videregående skole i løpet av fem år — 56% på normert tid og 13% på mer enn normert tid.

Tallene som er begrenset til innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn, viser at det er stor forskjell mellom 1. og 2 generasjon. For mens det bare er halvparten, dvs. 50% av innvandrerelevene som gjennomfører videregående i løpet av fem år, er andelen 67% for norskfødte.

Bildet nyanseres imidlertid om man deler tallene inn etter landgruppe. SSB opererer i denne sammenheng med to grupper, hvor gruppe 1 består av EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand, og gruppe 2 av Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS.

For innvandrerelevene er gjennomføringsprosenten lik 57 for gruppe 1, og 49 for gruppe 2. For de norskfødte gjennomfører 75% av gruppe 1 og 66% av gruppe 2 i løpet av fem år.

Tallet på 66% for norskfødte med innvanderforeldre i gruppe 2, kamuflerer en voldsom forskjell mellom gutter og jenter, som har en gjennomføringsprosent på henholdsvis 56 og 76.

Bildet kan bedres vesentlig dersom ikke-vestlige innvandrere gjør en jobb med sine norskfødte sønner, men så lenge det stadig er stor tilstrømning av en ny førstegenerasjon, vil man hele tiden opprettholde en gruppe med mange dropouts — særlig i Oslo, hvor andelen i gruppe 2 er høyere enn for landet som helhet.