Fritt Ords Pris for 2012 går til Sara Azmeh Ras­mus­sen. I en
presse­mel­ding skri­ver sty­ret i Fritt Ord at Ras­mus­sen får pri­sen for sitt “modige og kom­pro­miss­løse enga­sje­ment for indi­vi­dets ukren­ke­lig­het, for ytrings­fri­het og reli­gions­kri­tikk.”

Sara Azmeh Ras­mus­sen (født 1973) har de siste fem år mar­kert seg med en sær­egen stemme i norsk offent­lig­het. Hen­nes enga­sje­ment gjel­der spe­si­elt respek­ten for men­neske­ver­det. Hun har gått inn i vik­tige debat­ter om kvin­ner og islam, for­føl­gelse av homo­file, og kjønns­iden­ti­tet. Hun har også ytret seg sterkt i dis­ku­sjo­ner om sur­ro­gati og om barne­vern. Kam­pen for demo­krati og refor­mer i hen­nes hjem­land Syria har berørt henne dypt og resul­tert i bidrag til den offent­lige debat­ten.
Sara Azmeh Ras­mus­sen ble født i Damas­kus, og kom til Norge i 1995. I roma­nen Skygge­fer­den (2012) bru­ker hun stoff fra sin syriske bak­grunn. I Norge stu­derte hun ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, og ble cand.mag. i kul­tur­stu­dier. Hun har en mus­limsk bak­grunn, og har valgt å fort­sette å stå innen­for den mus­limske kul­tu­ren selv om hun erklæ­rer seg som ate­ist. Hun karak­te­ri­se­rer seg selv som homo­fil og trans­per­son.

Azmeh Ras­mus­sen er en sær­de­les uredd, vel­for­mu­lert og skarp debat­tant – noen vil si kon­fron­te­rende. Hun har ikke gått av veien for å bruke sterke virke­mid­ler, og har hel­ler ikke avstått fra å kri­ti­sere beve­gel­ser og orga­ni­sa­sjo­ner hun selv har til­hørt. Hen­nes virke som offent­lig intel­lek­tu­ell hen­ger i stor grad sam­men med egne livs­er­fa­rin­ger, og pre­ges av en uvan­lig klar­het og inten­si­tet.

ANNONSE

Vi gra­tu­le­rer.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Nil­s_Svend­sen

  Vel for­tjent!

  • ytto

   På bedre tan­ker F O? Glem­mer ikke sejer­steds hys­teri ang Sel­bekks  gjen­tryk­king

 • Sara Azmeh Ras­mus­sen skal ha takk for at hun brente hija­ben sin på kvinne­da­gen, 8. mars 2009 på Youngs­tor­get i Oslo !
  En modig kvinne som taler “røkla” midt imot !

 • Bipe­dal_Pri­mate

  Gra­tu­le­rer så masse til deg, Ras­mus­sen.  Du er en ver­dig mot­ta­ger i mot­set­ning til “visse andre” med til­sva­rende kul­tur­bak­grunn. Ikke vet jeg om du leser Docu­ment, Ras­mus­sen, men jeg vil nå bare si at jeg synes du er en av de kule­ste damene i lan­det, like­vel.

 • hakke­bakke

  Gra­tu­le­rer, vel for­tjent!

  Hvor lenge må vi vente før Rustad/doc blir til­delt denne pri­sen? Det er snart på høy tid.

  • Edvin Vik

    Med Sven Egil Omdal og Gisle Hann­e­myr i juryen, eller hvem det nå er av PK-ypperste­pres­ter?

   Min­ner igjen om Oriana Fal­laci og hen­nes syn på PK-pri­ser:
   http://www.document.no/2008/09/hoppet_utfor_niagarafallene/

   … i går fan­tas­tiske æres­be­vis­nin­ger gitt til per­soner av verdi, i dag snus­kete salæ­rer gitt til hen­givne anti­ame­ri­ka­nere og anti­vest­lige og isla­mo­file.
   Til islams lakeier, som idet de skam­løst spil­ler de opp­lyste guru­enes rolle defi­ne­rer Bush som en mor­der, Sha­ron en krigs­for­bry­ter, Castro en filan­trop og USA «den mest blod­tørs­tige og bar­ba­riske og skrem­mende mak­ten som har eksis­tert i his­to­rien». Skulle jeg bli til­delt noen av disse snus­kete salæ­rene (gud­skje­lov en mulig­het som er fjer­nere enn det aller fjer­ne­ste sorte hul­let i uni­ver­set), ville jeg fak­tisk sak­søke jury­ene for ære­kren­kelse og bak­vas­kelse.

  • jonei­rik

   Jeg vil også gjerne gra­tu­lere Azmeh Ras­mus­sen med pri­sen, egent­lig. Men jeg kom­mer ikke over at hun kalte Rustad “høyre­ra­di­kal”. Var det løsen­or­det? Inn­gangs­bil­let­ten til Kon­sen­sus er men­neske­of­ring.

   • My thoughts exactly.

  • The­rion

    Jeg er redd for at Hans er ute­luk­ket,

   Han er mann, norsk og ikke helt PK. Tre dis­kva­li­fi­se­rende ele­men­ter.

   Mulig han får noe slikt når pote­tene blir like store.…..

   (Rik­tig nok er også pris­vin­ne­ren ikke helt kor­rekt, men hun er kvinne og inn­vand­rer. Minst to C-momen­ter innen­for Estab­lish­ment).

 • Guest

  Slut­ter meg til den ufor­be­holdne gra­tu­la­sjon til Sara.
  Det står dyp respekt av henne at hun, for eksem­pel, offent­lig har erkjent det jøde­ha­tet hun tok til seg i ung alder, men som hun etter mange års tenk­ning har fun­net ut var  alvor­lig galt å nære.
  Det skal mot til å inn­rømme tid­li­gere feil­grep, men Sara har kom­met styr­ket ut av denne pro­ses­sen som men­neske, og jeg øns­ker henne alt vel.

 • John Pitt-Rivers

  Det er kun de som er “aksep­table” for eli­ten som får slike pri­ser, ikke de som sti­gam­ti­se­res og demo­ni­se­res. Det må skje et poli­tisk jord­skjelv før Document.no blir engang vur­dert, dess­verre. Men jeg antar at hen­del­sene som kan fram­tvinge slikt må komme etter hvert. Den som lever får se!