Kul­tur­mi­nis­ter Anni­ken Huit­feldt fore­slår at presse­støt­ten skal bli platt­form­snøy­tral. Digi­tale abon­nen­ter skal telle like mye som de på papir.

Over­gan­gen til digi­tale medier betyr en lang­som kvel­ning av papir­avi­sene som finan­sie­rer gra­tis nett­avi­ser. Avi­sene finan­sie­rer så og si sin egen død.

Den faren har Huit­feldt sett og vil avverge ved å like­stille papir og digi­tale abon­nen­ter.

I et hørings­no­tat fore­slår Regje­rin­gen at presse­støt­ten end­res slik at ord­nin­gen blir platt­form­nøy­tral.

- Menin­gen er at abon­ne­ment på nett skal telle like mye som papir­abon­ne­ment. Det er den vik­tigste end­rin­gen vi fore­slår, sier Hut­i­feldt.

For­sla­get inne­bæ­rer at støtte­ord­nin­gen ikke len­ger vil være bun­det til papir­avi­ser, og pres­sen også kan få til­skudd for digi­tale utgi­vel­ser.

Et slikt nøy­tralt prin­sipp vil være av inter­esse, også for document.no. Støtte vil avhenge av at leserne er vil­lig til å betale for digi­tale utga­ver. Med sitt for­slag hen­ger Huit­feldt opp en gul­rot som sti­mu­le­rer til over­gang til beta­lings­løs­nin­ger på nett.

 

 

- Nett skal bety like mye som papir
Anni­ken Huit­feldt fore­slår end­ring i presse­støt­ten.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Mel­osTE

  Docu­ment må for all del ikke lukke seg inne bak en beta­lings­dør. Det vik­tigste er å nå ut til flest mulig. Imid­ler­tid kunne man ha for eksem­pel et abon­ne­ment på en reklame­fri utgave (blir kan­skje fik­tiv siden det er så lite reklame, men noe i den ret­ning), der­som dette utlø­ser presse­støtte. Jeg skal  i så fall tegne et abon­ne­ment med den aller største glede.

  Når det er sagt så pas­ser vel Arbei­der­par­tiet på å lage ord­nin­ger som gjør at støt­ten hav­ner hos par­ti­ets faste pro­pa­ganda­ap­pa­rat.

 • Tro­vak

  Hmm.
  Det er vel mer et ønske om å få en slags redak­sjo­nell påvirk­nings­kraft på frie og uav­hen­gige medier…Ingen biter vel hån­den som mater?

 • ise­lilje

   Det høres jo inter­es­sant ut. Jeg la merke til at man sam­ti­dig skjer­per kra­vet om at støtte­be­ret­ti­gede medier må bidra til bred og gene­rell sam­funns­opp­lys­ning og –debatt.

  §4, pkt. 2

  Til­skudd etter denne for­skrif­ten gis bare til medium som:

  inne­hol­der et bredt til­bud av nyhets-, aktua­li­tets- og debatt­stoff fra ulike sam­funns­om­rå­der. Til­skudd gis ikke til medium som inne­hol­der en over­vekt av annon­ser. Til­skudd gis hel­ler ikke til medium som i all hoved­sak inne­hol­der stoff om ett eller noen få sam­funns­om­rå­der, eller som i hoved­sak inne­hol­der stoff vink­let ut fra en spe­si­ell fag­lig, poli­tisk, ideo­lo­gisk, reli­giøs eller etnisk bak­grunn.”

  Her tror jeg Docu­ment må se på egen pro­fil, sær­lig ved­rø­rende dette med vink­ling av stof­fet. Man må få mye mer ordi­nært nyhets- og repor­ta­sje­stoff som viser flere sider av en sak, og lar flere syns­punk­ter bli repre­sen­tert. Også debatt­stof­fet må avspeile et større mang­fold av menin­ger. Slik som det er i dag tror jeg nok nett­ste­det har for lite selv­sten­dig jour­na­lis­tisk stoff, og for mange menings­bæ­rende artik­ler som går i én retnng.

  • Bipe­dal_Pri­mate

   For­mu­le­rin­gene i den siste set­nin­gen der ser jo ut til å være laget nett­opp for å hindre at et nett­sted som docu­ment skal kunne få presse­støtte.

   For­øv­rig må altså docu­ment begynne med sports- og kjen­dis­jour­na­lis­tikk. Nei, takk til dét. Jeg vil nå hel­ler fore­slå at kom­men­ta­rer kan skil­les i to grup­per: Etter­hånds­mo­de­re­ring (med mulig­het for flag­ging) for beta­lende med­lem­mer og for­hånds­mo­de­re­ring for ikke-beta­lende med­lem­mer. Som en gul­rot.

  • Space­man_­Spiff

   Om det er et krav at mediene må bidra til en bred og gene­rell sam­funns­opp­lys­ning blir det ikke mange utbe­ta­lin­gene. Ellers er det ganske komisk at de leg­ger førin­ger på poli­tisk inn­hold all den tid man gir pen­ger til f.eks Dags­avi­sen som skri­ver “Stem rødgrønt” på valg­da­gen for 3 år siden.

   • ise­lilje

     Alle riks­avi­sene som får støtte repre­sen­te­rer spe­si­elle interesser/ideologier og stoff­ut­val­get og vink­lin­gene bærer preg av det så om man skal tolke de fore­slåtte bestem­mel­sene  strengt, så vil flere av dem kunne få pro­ble­mer.

    Men for­skjel­len til Docu­ment er at disse avi­sene har  større andel selv­sten­dig pro­du­sert nyhets- og repor­ta­sje stoff og et kla­rere skille mel­lom dette og redaksjonelt/debattstoff.  I det jour­na­lis­tiske stof­fet kom­mer i en viss grad  for­skjel­lige par­ter og syns­punk­ter i en sak til ordet. Like­le­des har de fleste også visse “mot­stem­mer” i debatt-sek­sjo­nen, f.eks. folk fra høyre­sida som skri­ver i Dags­avi­sen.

    Til tross for at docu­ment kal­ler seg et jour­na­lis­tisk nett­sted så har det ganske mye blogg­preg, hvor de fleste inn­leg­gene enten er rene menings­yt­rin­ger, rene refe­rat fra andre nyhets­me­dia eller en blan­ding av de to. Det er lite selv­sten­dig jour­na­lis­tisk stoff skre­vet uten pole­mikk.

    Så av den grunn tror jeg ikke Docu­ment med dagens pro­fil vil kva­li­fi­sere til presse­støtte selv om denne skulle bli platt­form-nøy­tral. Så blir det jo opp til eierne/driverne om de vil finne det for­måls­tjen­lig og rik­tig for dem å endre pro­fi­len for om mulig å kunne kva­li­fi­sere. Begrensede inn­tek­ter er selv­føl­ge­lig en stor hind­ring for mye det er mulig å få til. Det vil vel ellers også ta et par år før en evt. end­ring i presse­støt­ten blir virk­som.

  • Stei­n­ad­ler

   Disse for­mu­le­rin­gene er jo inter­es­sante fordi de nett­opp avslø­rer at det her leg­ges opp til en ytter­li­gere “main­stre­am­ing” ved hjelp av presse­støt­ten. Denne pas­sa­sjen om at vink­lin­gen hver­ken skal ha en spe­si­elt tyde­lig fag­lig, poli­tisk, ideo­lo­gisk, reli­giøs eller etnisk bak­grunn – for main­stream media bør jo ikke dette være sær­lig vans­ke­lig å til­freds­stille da man jo mer eller mindre har satt en form for multi­kul­tura­lis­tisk hold­nings­løs­het i sys­tem. Til gjen­gjeld kan det bru­kes for å ute­lukke visse for­mer for fakta­ori­en­tert jour­na­lis­tikk, i til­legg selv­sagt til alle medier som ikke klart aner­kjen­ner og leg­ger seg innen­for eller tett opp mot en “bred” multi­kul­tura­lis­tisk pro­fil. Om dette ikke skal bli alt­for påfal­lende må man vel like­vel vise et visst sling­rings­monn, kan­skje skaffe seg et alibi eller tre ? 

   Men jeg ser ihvert­fall ingen grunn til å tro annet enn at nett­opp Anni­ken Huit­feldt vil gjøre hva hun kan for at dette også skal tjene den multi­kul­tura­lis­tiske ideo­lo­gien – den eneste åpen­bare ideo­logi som her i prak­sis vil bli til­latt. Det er jo også det hun har lovet – mer “fler­kul­tur”. Mot denne bak­grunn vir­ker nett­opp denne pas­sa­sjen som et vel guns­tig utgangs­punkt for et “multi­kul­ti­dik­ta­tur-light” i kul­tur­po­li­tik­ken.

 • Frost­bitt

  Jeg er ikke så sik­ker på at dette er noen spe­si­elt god nyhet, i hvert fall ikke på kort sikt.  Anta­ke­lig vil vi se at Dags­avi­sen og Klasse­kam­pen fort­satt får rund­hån­det støtte, bare med den for­skjell at fra nå av tel­ler også antall lesere av deres nett­ut­ga­ver med i regne­styk­ket.
   
  Rene nett­avi­ser, slike som Docu­ment (og Nett­avi­sen for den saks skyld) vil høyst sann­syn­lig fort­satt måtte skyte en hvit pil etter stat­lig støtte, fordi inn­hol­det ikke er smis­kende nok.  (Og før noen rek­ker å bli for­nær­met av sam­men­lik­nin­gen med bule­vard­or­ga­net Nett­avi­sen: redak­tø­ren, Gun­nar Stav­rum, kan være rik­tig fæl mot våre Els­kede Ledere.  At han også kan være PK så det hol­der, er en annen sak.)
   
  I lik­het med Mel­osTE er jeg skep­tisk til å kreve abon­ne­ment for å få adgang til doc.  Har jeg noe råd, er det dette: Tigg!  Be om bidrag fra leserne, smør det ut over så mange sider som mulig.  (Det fin­nes sik­kert også smarte PR-folk i den mer­ke­lige hopen av kom­men­ta­to­rer og skri­ben­ter som fre­kven­te­rer nett­ste­det.  Folk som kan gi gode råd om hvor­dan en får inn pen­ger.)

  • ripss

   Vi har råd!!!
   Ifjor, opp­da­get docu­ment da, ga jeg et lite engangs­be­løp.  Litt over dob­let det tid­li­gere i år og nå “abon­ne­rer” jeg og beta­ler 100 kr pr mnd.
   Har også støt­tet La Rip­oste Lai­que med 100 euro!

   Jeg tror alle for­står hvor vik­tig slike kana­ler som docu­ment er OG i for­hold til andre ting en kan bruke pen­ger på, er det en glede og fryd å kunne bidra med en slant! Er man kva­li­tets­be­visst, får en mye for pen­gene!

   Til­slutt: Kjøp ikke papir­ut­ga­vene til MSM!! Men, jeg syn­der litt for Dagens Nærings­liv er fak­tisk en inter­es­sant sak!

 • Naa­ti­den

   Det Docu­ment bør ta tak i er Helse­norge. Her er det enorme svik mot
  folket. Mange tusen hav­ner uten­for pga. “kon­tro­ver­si­elle” leger og
  fors­kere, helse­mi­nis­tere sei­ler sin egen sjø. Eldre får ikke hjelp,
  syke­hjems­plass ol. Docu­ment kan etter min mening tone ned Reli­gion som
  spyd­spiss. Docu­ment bør etter min mening foku­sere på alt som fei­ler
  under Sosia­lis­men i Norge og Europa. Ikke bare Inn­vand­rin­gen, Islam,
  Jøder og Kris­ten­dom. Spørs om jeg var Poli­tisk U-Kor­rekt her nå. Men det
  får dere bare tåle.

  • ripss

   Du har rett. I til­legg har du glemt idret­ten!
   Jeg skulle gjerne sett et folke­opp­rør mot elite­idret­tens blanco­full­makt i en hver penge­binge.
   Hol­men­kol­len­ut­byg­gin­gen kos­tet 1,8 mil­li­ar­der og nå vil bak­men­nene til elite­idret­ten ha poli­tisk Ja, til OL.
   Det er frem­de­les ikke pen­ger til å ta varepå norske kunst­skat­ter i form av reha­bi­li­te­ring av Nasjo­nal­mu­seet.
   Dette er bare ett eksem­pel.

   Hus­ker dere M. And­re­sen sin utblå­sing da han ikke fikk 28,3 mil­lio­ner til opp­gra­de­ring av Nad­de­rud­ha­len? Kom­mune­kassa (Bærum)skal altså sponse en pri­vat bedrift viss med­lem­mer (fot­ball­spil­lere) som har en alle­rede høy leve­stan­dard i for­hold til mange, mange andre nord­menn.
   Det er også ganske kval­mende.
   Og nå star­ter OL-sir­ku­set. Men de får nok pen­gene.

    

   • Stei­n­ad­ler

     Det har hel­ler ikke vært pen­ger til å ta vare på Tøyen­ba­det – hoved­sta­dens eneste 50-meters svøm­me­bas­seng, Oslo sen­trums eneste offent­lige svøm­me­bas­seng over­hode (reg­ner ikke med Vest­kant­ba­det da det er 12.5 meter langt). Reha­bi­li­te­rin­gen ble bevisst under­bud­sjet­tert med det resul­tat at arbei­det måtte gjø­res om igjen, entre­pe­nø­ren lot arbei­det mer eller mindre stoppe opp i måneds­vis og nå har det altså vært stengt siden ifjor høst. Da det ble stengft ifjor høst hadde det ikke vært åpent i stort mer enn ett års tid. Det er også noe som har direkte ram­met mange eldre og syke men­nesker som gjør hva de kan for å ta vare på sin egen helse. Å bygge et helt nytt 50-meters­an­legg ville koste ca en tiende­part av  reg­nin­gen for Hol­men­kol­len. Og VM kunne man utmer­ket godt ha klart å gjen­nom­føre deroppe til en brøk­del av pri­sen. Men så var det sym­bol­po­li­tik­ken –

    Desto mindre det blir igjen etter­hvert som den norske kul­tu­ren ofres på “multi­kul­tura­lis­mens alter” desto vik­ti­gere blir dess­verre alt slikt som ihvert­fall inn­til videre kan opp­rett­holde illu­sjo­nen om at nasjo­nen slik den var ennå eksis­te­rer. “Elite­idret­ten” har desverre her kom­met til å spille en sta­dig vik­ti­gere rolle. Skal man se rea­lis­tisk på saken så burde vel nes­ten alle pen­gene som ble brukt på Hol­men­kol­len ha blitt satt av til inte­gre­rings­til­tak, utbyg­ging av sko­ler, og vel også nye fengs­ler for å møte den frem­ti­den vi ser ut til å være på vei inn i. 

  • Akers­hus_­Fest­ning

   Jeg fore­slår du set­ter deg ned og skri­ver om emnet iste­den­for å klage. Inn­sendte bidrag blir som regel sett på med blide øyne.

 • Space­man_­Spiff

  Et alter­na­tiv i denne sam­men­heng kan være å legge seg på en linje som f.eks Debka.com, med noen artik­ler som man må betale for. Det er ikke så vel­dig ulikt det avi­sene gjør alle­rede i dag.