Fransk politi slo i mor­gen­ti­mene til mot en lei­lig­het i Tou­louse hvor man tror den eller de som angrep den jødiske sko­len man­dag skjuler seg. De ble møtt av våpen­makt. Det snakkes om Al Qaida.

Innen­for skal en 24-årin­gen ha for­skan­set seg. Han er alle­rede regist­rert av fransk sik­ker­hets­po­liti som eks­trem og en risiko. Han skal ha vært i tre­nings­leire på gren­sen mel­lom Pakis­tan og Afgha­ni­stan.

A source close to the inquiry told AFP a 24-year-old sus­pect had exchanged words with the RAID team and had decla­red him­self to be a mem­ber of Al-Qaeda, the armed Isla­mist group founded by late Saudi extre­mist Osama bin Laden.

ANNONSE

He was in the DCRI’s sights (red.: sik­ker­hets­po­li­tiet), as were others, after the first two attacks,” an offi­cial said, refer­ring to France’s dome­stic intel­li­gence ser­vice, adding: “Then the cri­mi­nal investi­ga­tion police brought in cru­cial evi­dence.”

French Interior Minis­ter Claude Gue­ant had arrived at the ope­ra­tion site, in the Croix-Daurade dist­rict of the sout­hwestern city of Tou­louse, scene of two of the shoo­ting inci­dents over the pre­vious nine days, he said

Alle­rede tirs­dag ble det klart at de tre nazi-sym­pa­ti­sø­rene som ble kas­tet ut av hæren i 2008, ikke var involvert. 

Nå snakkes det om Al Qaida-til­knyt­ning. Det vil ha stor betyd­ning for den franske valg­kam­pen.

I dag skal de tre sol­da­tene som ble drept, grav­leg­ges i en sere­moni i Mon­tau­ban. Til stede vil være både Nico­las Sar­kozy, Fran­cois Hol­lande og Marine Le Pen.

Den franske regje­ring gjør alt for å vise at de tar det som har skjedd alvor­lig. Idag blir kis­tene med de tre barna og rab­bi­ner Jonat­han Sand­ler fløyet til Israel. De fire hadde dob­belt stats­bor­ger­skap. Uten­riks­mi­nis­ter Alain Juppe føl­ger kis­tene.

I går ble alarm­be­red­ska­pen i Frank­rike hevet til fio­lett, den høy­este kate­go­rien. Det er første gang Frank­rike har hatt en så høy bered­skap.

Den gir poli­tiet en rekke full­mak­ter til å gripe inn i folks hver­dags­liv. Det gir også mili­tære og poli­tiet anled­ning til å sam­ar­beide tett, ved opp­rett­hol­delse av vei­sper­rin­ger og vakt­hold.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Chris­tian Skaug

  Min­ner igjen om saken i Bres­cia. Det er altså flere beslek­tede saker, og det fore­lig­ger en sann­syn­lig ana­lyse. Etter­ret­nin­gen fan­ger ikke opp alt. Det kan altså komme mer fra andre aktø­rer, og jødiske mål er kan­skje spe­si­elt utsatt.

 • Klok­ke­ren

  Denne saken min­ner meg om at det er kun en hår­fin for­skjell mel­lom nazis­ter og isla­mis­ter.

  Jeg er spent på hvor­dan det for­sø­kes i media å linke min skep­sis til islam-multi­kul­tu­ren til dette.

 • 7grace

  Oi oi oi. Hvis dette er kor­rekt, så kan fak­tisk media­bil­det endre seg. 3 marok­ka­nerne drept av “eks­trem mus­lim” kan MSM til­passe vår new speak vir­ke­lig­het. Men jøder (og ame­ri­ka­nere) sier ifra når de er mål for ter­ror. Og Euro­pas his­to­rie (om ikke annet) gjør dette meget vans­ke­lig for ter­ro­rens “verts­land”. Og Frank­rike er ikke Sve­rige. 

 • Først sol­da­ter og så jøder, det var isla­mis­ter jeg tenkte på da, mens det jeg så i media gikk på høyre-eks­treme. Så spørs det om det blir et tema at isla­mis­ter går etter jødiske barn, og hvor­for, eller om det bare skal forbi­gåes i still­het.

  • Klok­ke­ren

   Det skal nok ikke forbi­gåes i still­het.

   Det skal for­kla­res at ha drev en slags fri­hets­kamp for pale­sti­nere og afgha­nere.

   At han er ter­ro­rist blir nok ikke kon­klu­sjo­nen.

 • Beli­sa­rius

  Som kjent bør man vente med å selge skin­net før bjør­nen er skutt, og det gjel­der også å vente med å trekke ende­lige kon­klu­sjo­ner før alle fakta er på bor­det. Men arbeids­hy­po­te­ser er nyt­tige arbeids­red­ska­per, så lenge man behand­ler dem som det og ikke fasi­ten.

  Hat­drap her­jer Europa” er Klasse­kam­pen sin ver­sjon
  http://www.klassekampen.no/60042/article/item/null/hatdrap-herjer-europa
  Så får vi se om de kan jus­tere den kur­sen i etter­tid.

  The 24 year-old told police he was a jiha­dist for al Qaeda seeking revenge for Pale­sti­nian child­ren and French mili­tary pos­tings over­seas.
  […]
  Arab sol­di­ers are prized tar­gets for groups like Al-Qaeda, which regards Mus­lims who fight for Western armies as trai­tors.

  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/9157043/Toulouse-shooting-French-police-surround-house-of-jihadist.html

  Jiha­dist per­spek­ti­vet gir andre måter å se ver­den på, inn­klu­dert hva som er “legi­time” mål for aksjo­ner. Det er på tide at norsk presse begyn­ner å nyori­en­tere seg i rea­li­te­te­nes ver­den og tar av seg de marx­is­tiske sol­bril­lene.

  • rev­krok

   Ja, nå gjel­der dette å ta noen dype mag­a­drag og ta det mest mulig med ro. Fasi­ten er ikke gitt og kan endre seg. Og om det nå viser seg at det er en Al Qaida eller lik­nende inspi­rert moti­va­sjon, så end­rer ikke det mye på det store bil­det. Disse bes­tia­li­te­tene i Frank­rike fol­der seg iså­fall inn i lenge pågå­ende trend i ver­den. Det er bare å fort­sette med mest mulig edrue­lig rap­por­te­ring og kom­men­te­ring selv om følel­sene akutt bob­ler.

 • Holy Cow

  Mens slike drap vek­ker avsky hos de fleste euro­pe­ere, hyl­des til­sva­rende ugjer­nin­ger som “mot­stands­kamp” i deler av Midt­østen og hos enkelte “pale­sti­na­ven­ner”. Da PFLP-lede­ren George Habash gikk bort i 2008, etter en livs­lang inn­sats for ter­ro­risme og masse­drap, ble han hyl­det av bla.a. PAs pre­si­dent Abbas, som Norge er i ver­dens­top­pen for å gi penge­støtte. Dette er hva Habash gjorde:

  · 1968: Hijack­ing of El Al flight from Rome to Lod air­port in Israel, diverted to Algi­ers, where 21 pas­sen­gers and 11 crew mem­bers were held for 39 days.
  · 1968: Firing on an El Al pas­sen­ger jet in Athens about to take off for New York, kil­ling an Israeli mecha­nic.
  · 1969: Attack on El Al air­li­ner at Zürich air­port, kil­ling the co-pilot and woun­ding the pilot.
  · 1969: Bom­bing of a Jeru­sa­lem super­mar­ket, kil­ling two Israe­lis and woun­ding twenty others.
  · 1969: Hijack­ing of a TWA flight from Los Ange­les to Dama­scus by a PFLP cell led by Leila Kha­led. Two Israeli pas­sen­gers were held for 44 days.
  · 1970: Attacks a bus con­tai­ning El Al pas­sen­gers at Munich air­port, kil­ling one pas­sen­ger and woun­ding 11.
  · 1970: Bombs in mid-air a Swis­sair flight bound for Israel, kil­ling all 47 people on board.
  · 1970: Hijacks four pas­sen­ger air­craft from Pan Am, TWA and Swis­sair, diver­ting them to Cairo and Zarqa, Jor­dan and then blowing them up in front of the world media.
  · 1972: PFLP ter­ro­rists mas­sacre 27 Israe­lis, inclu­ding Pro­fes­sor Aha­ron Katzir, at Israel’s Lod (later Ben Gurion) Air­port.
  · 1975: In a raid led by Car­los the Jackal, PFLP seizes the OPEC office in Vienna, taking 60 hos­ta­ges before being flown to safety in the 
  Arab world.· 1976: PFLP and Baa­der-Mein­hof ter­ro­rists seize an Air France flight and hold its pas­sen­gers and crew hos­tage at Ent­ebbe, Uganda, until the lat­ter are res­cued by Israeli com­mandos. Seized OPEC lea­ders meeting in 
  Vienna.· 1981: Abducted and threate­ned four Ame­ri­can jour­na­lists in Bei­rut in 1981.
  · 2001: Mur­ders Meir Lixen­berg, coun­cil­lor and head of security in four Israeli sett­le­ments, who was shot while tra­vel­ling in his car.
  · 2001: PFLP ter­ro­rists assas­si­nated Reha­vam Ze’evi, Israeli Minis­ter of Tou­rism.
  · 2001 Car­ries out suicide bom­bing in Kar­nei Shom­ron, kil­ling three.
  · 2001: Car­ries out suicide bom­bing in a Netanya mar­ket, kil­ling three.
  · 2003: Car­ries out a suicide bom­bing in the bus sta­tion at Geha Junc­tion in Petah Tiqva, kil­ling four.
  · 2004: Car­ries out a suicide bom­bing in the Car­mel Mar­ket in Tel Aviv, kil­ling three.

  Som Mela­nie Phi­lipps sier, “det er på hyld­nings­ta­len du skal kjenne dem”:
  http://www.spectator.co.uk/melaniephillips/475716/by-their-eulogies-shall-ye-know-them.thtml

 • Brei­dab­likk

  24-årin­gen skal ha angre­pet ara­biske sol­da­ter, grun­net deres inn­sats for den franske hæren i Afga­nistan, og jødiske skole­barn som hevn for behand­lin­gen av pale­sti­nere. Dette ifølge enkelte franske media. 

  24-årin­gen skal ha til­hørt denne grup­pen, som ble tvang­sopp­løst av franske myn­dig­he­ter da den ver­vet folk til “inn­sats” i Afga­nistan:http://www.forsane-alizza.com/

  Usen­su­rerte” kom­men­ta­rer til saken, med enkelte hen­vis­nin­ger til franske medier, kan fin­nes på denne blog­gen som opp­da­te­res ofte:
  http://www.fdesouche.com/

  Med blikk på vår egen Brei­vik-sak og hjem­lige for­hold: 
  * Mulig fransk etter­et­ning vil møte kri­tikk, siden de skal ha kjent til 24-årin­gen fra før, grun­net turer til Afga­nistan og Pakis­tan, og de skal hatt ham som mis­tenkt alle­rede før sky­tin­gen av jødiske skole­barn. 
  * Ledende poli­ti­kere, først og fremst pre­si­dent­kan­di­dat Bayrou, skal ha lagt skyl­den på “kli­maet” i valg­kam­pen, hvor jo sær­lig høyre­par­ti­ene har tatt opp temaet inn­vand­ring. 

  • ripss

   Ces mora­lis­tes qui ont couvé un monstre (Ivan Riou­fol)
   Ceux qui, dès lundi, ont accusé tout à la fois Marine Le Pen (Domi­ni­que Sopo, de SOS Racisme), les « pyro­ma­nes de l’identité française » (Ber­nard Henri-Lévy), « un cli­mat de haine » (Cor­inne Lepage) ou « l’intolérance » menée par « ceux qui mon­trent du doigt en fonc­tion des ori­gi­nes » (François Bayrou) se retrou­vent con­fron­tés à leur ave­ug­le­ment et à leur lâcheté sur la mon­tée en puis­sance de l’islam radi­cal en France, si sou­vent dénoncé ici-même. Car le bar­bare, Moham­med Merah, 24 ans, Français d’origine algé­rienne, soutenu sem­ble-t-il par un réseau fami­lial, se réclame d’Al Qaïda, du dji­had et de sa guerre menée con­tre l’Occident et les mécré­ants. Il est le proto­type du nazis­la­miste qui avait fait se rapp­rocher natu­relle­ment, durant la der­nière guerre mon­diale, le grand mufti de Jéru­sa­lem, Haj Amin al-Hus­seini et Adolf Hit­ler.
   Le blog d’Ivan Riou­fol

   Takk Brei­dab­likk for info om denne opp­lys­nings­si­den.
   Brann­stif­terne i det franske sam­fun­net får så hat­ten flag­rer.
   Det er flere grup­per. Bla SOS rasisme. Berard Henry Levi (rikssynser/filosof) og andre franske som har næret kref­ten som gjør at van­lige folk ikke kan si eller mene noe offi­si­elt om islam­na­zis­men som pre­ger den franske samfunnsdebatt/offentlighet.
   Moham­med Merah, er proto­ty­pen på jih­da­is­ten som ikke leg­ger skjul på sitt hat til Ves­ten og de van­tro.
   Han er også proto­ty­pen på nazi­is­la­mis­ten, den som opp­stod i kjøl­van­net av siste krig da Hit­ler og Stor­muf­tien av Jeru­sa­lem Haj al-Hus­seini fant hver­andre.

   Men nå må det altså sies det som PKerne for­nek­ter:

   Brann­stif­terne i sam­fun­net idag er de som fører et kors­tog MOT skep­ti­kerne av multi­kul­tur. Ikke omvendt.

 • 7ba844

  Det er både natur­lig og av stor sym­bolsk verdi at Frank­ri­kes uten­riks­mi­nis­ter Alain Juppe føl­ger kis­tene med de myr­dede bar­nene og rab­bi­ne­ren til begra­vel­sen i Jeru­sa­lem og på denne måten mar­ke­rer støtte til det eneste demo­kra­tiske lan­det i midt­østen.
  Uten­riks­mi­nis­ter Alain Juppe har sik­kert ikke nære kon­tak­ter med ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­sjo­nen Hamas.….…