24 år gamle Muha­med som er omrin­get av politi i en lei­lig­het i Tou­louse, sier han drepte tre sol­da­ter, en lærer og tre barn for å hevne pale­stinske barn og fransk mili­tær­del­ta­kelse i utlan­det.

Muha­med har alge­risk bak­grunn. Hans bror er arres­tert, mis­tenkt for å ha hjul­pet ham. Moren ble brakt til områ­det uten­for lei­lig­he­ten for å påvirke søn­nen, men hun nek­ter og sier hun ikke har noen inn­fly­telse på ham.

Poli­tiet slo til kl. 0300 om nat­ten, da de nær­met seg døren ble det åpnet ild innen­fra, og en politi­mann ble såret i kneet, en annen såvidt i skul­de­ren.

Claude Gue­ant, the French interior minis­ter, who is at the scene, said: “He claims to be a muja­hideen and to belong to al Qaeda.

He wan­ted revenge for the Pale­sti­nian child­ren and he also wan­ted to take revenge on the French army because of its for­eign inter­ven­tions.”

Mr Gue­ant said the suspect’s mot­her would not help police.
“She was asked to make con­tact with her son, to rea­son with him, but she did not want to, say­ing she had little influ­ence on him,” he said.
The area sur­round­ing the house was cor­do­ned off by police offi­cers wea­ring full body armour and hel­mets, thought to be mem­bers of France’s spec­ial weapons squad RAID.

ANNONSE

Mr Gue­ant said. “This per­son has made trips to Afgha­ni­stan and Pakis­tan in the past … and says he belongs to Al-Qaeda and says he wan­ted to avenge Pale­sti­nian child­ren and to attack the French army.”

Alle­rede etter de to første angre­pene på sol­da­ter kom 24-årin­gen i poli­ti­ets søke­lys. Han skal ha avslørt seg selv da han sendte en epost til det første offe­ret.

Hvis det stem­mer at han hav­net i poli­ti­ets søke­lys alle­rede for over en uke siden, kan det bli ret­tet kri­tikk mot poli­tiet for ikke å ha slått alarm. 

One offi­cial told Agence France-Presse the sus­pect had been “in the sights” of France’s intel­li­gence agency after the first two attacks, after which police had brought in more “cru­cial evi­dence”.

The BBC’s Hugh Scho­field in Paris says investi­ga­tors report the suspect’s first name as Moha­med and that he was iden­ti­fied because of an email mes­sage he sent to his first vic­tim.

The man had also sought out a garage in Tou­louse to have his Yamaha scoo­ter repainted after the first two attacks. A scoo­ter was used in all the attacks. 

Dette at han malte om scoo­te­ren etter de to første angre­pene skal også ha vært med å gjøre ham mis­ten­ke­lig.

BBC opp­ly­ser at bro­ren var med­lem av en sala­fist­gruppe som ble for­budt av innen­riks­de­par­te­men­tet for en måned siden. 

Da kan spørs­må­let bli stilt: hvor god kon­troll har myn­dig­he­tene på eks­treme isla­mis­ter som fan­ta­se­rer om å bruke vold?

Raid on Tou­louse shoo­ting sus­pect

Tou­louse shoo­ting: French police sur­round house of ‘jiha­dist’

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • MrKvakky

  So mor­da­ren var altso ver­ke­legt alge­ria­nar.. Dette stem­mer då skræ­mande godt med mi eigi høgt­ten­kjing i gårs­da­gens kom­men­tar, medan media var upp­tekne med spe­ku­la­sjo­nar um høgre­eks­tre­mis­tar, http://www.document.no/2012/03/en-kald-boddel/#comment-470330094.

 • ripss

  Ingen har kon­troll på islamske grup­per i Europa.
  Og ingen har kon­troll på det som sies/skjer i mos­ke­ene.
  Mus­li­mer ser på fjern­syns­ka­na­ler fra sine hjem­land.
  Mus­li­mer bedri­ver hold­nings­ska­pende arbeid i hjem­met, akku­rat som vi.
  Hold­nin­gene gjen­kjen­nes rundt om i samfunnet….norske jenter-horer…vantro….islam ruler…..nordmenn er dumme-naive…..landet skal bli vårt…..hvit gris………….osv.

  Joda, inte­gre­ring er gøy! 

 • 7grace

  Så han ville hevne “pale­stinske” barn? 
  Da burde han kon­fron­tere Hamas, Fatah, Eu, Fn og Unrwa. 
  Hva med å hevne de hundre­tu­se­ner av hans lands­menn alge­ri­ere, som ble bok­sta­ve­lig talt slak­tet på 1990-tal­let? Eller hevne de tuse­ner som nå dør en usyn­lig død i de “ara­biske” land, som kon­se­kvens av “våren”? 

  • ripss

   Og da 7grace bør det kan­skje gjen­opp­friskes HVORDAN de ble slak­tet, av hvem og hvor­for?

   • 7grace

    Algeri er defi­ni­tivt ikke mitt felt, men – isla­mis­tene så ut til å vinne val­get i 1991, som der­for ble kan­sel­lert. Det mili­tære tok over mak­ten. Isla­mis­tene orga­ni­serte seg i ulike grup­per, og ja, en regel­rett slakt begynte. Ikke bare over­for den nye mili­tær­re­gje­rin­gen. Også i lands­byer ble alt som kunne krype og gå hals­hug­get, el drept på andre måter. Først var det store over­skrif­ter i avi­sene. Der­et­ter kun små noti­ser. Noti­ser om x antall men­nesker i alle aldre, med stru­peen skå­ret over. Hus­ker bare at det ble sur­rea­lis­tisk. At det ble pre­sen­tert som en slags “natur­lov” fra Algeri på den tiden. 
    Det ble vel etter­hvert også ret­tet beskyld­nin­ger i alle ret­nin­ger om hvem som stod bak hva. Uan­sett, det var hver­ken jøder el kristne der. Masse­drap ble begått – kappe stru­per! –  i en årrekke, helt uten nær­vær av oss van­tro. 

 • Vest­lands­gu­ten

   Frank­rike fikk sin egen ABB. For­skjel­len er at isla­mis­tene fak­tisk –har- en ver­dens­om­spen­nende orga­ni­sa­sjon som job­ber for å spre død og ter­ror blandt det de opp­fat­ter som sine mot­stan­dere…