Det at draps­man­nen i Frank­rike hen­ret­tet ikke-euro­pe­ere, førte til den logiske kon­klu­sjon at dra­pene var rasis­tiske, dvs. de måtte være begått av en euro­peer.

Så kom mas­sa­kren på den jødiske sko­len, og ordet anti­se­mit­tisk ble føyd til. Nå var man over­be­vist om at draps­man­nen måtte være nazist. Det ble alle­rede snak­ket om at både Nico­las Sar­kozy, for ikke å nevne Marine Le Pen, kom til å få pro­ble­mer i valg­kam­pen.

Men så var det snakk om en jiha­dist. Den omvendte rekke­føl­gen av 22/7. Det brakte enkelte ut av fat­ning. I NRKs mor­gen­sen­ding 6.30 kunne ikke Roger Sevrin Bru­land få seg til å si at man­nen var jiha­dist. Han og pro­gram­le­der Øystein Heg­gen snak­ket om aksjo­nen som var i gang i Tou­louse. – Hvem er han egent­lig? spurte Heg­gen, og Bru­land ble svært sve­vende. I 07.00-sendingen ble det vist til at han selv hev­det at han var Al-Qaida-til­knyt­tet. Det kunne mao være tvil­somt. Mot­vil­jen mot å inn­rømme at han var eks­trem mus­lim, var åpen­bar.

Ordene rasis­tisk kan bare bety én ting: en hvit euro­peer. Der­som ofrene er ikke-euro­pe­ere, kan det bare bety en hvit rasist.

Nå viser denne saken at en Al-Qaida-sym­pa­ti­sør utmer­ket er i stand til å drepe ikke-euro­pe­ere, sogar andre mus­li­mer. Men det har man da visst i lang tid. Det fak­tum at jiha­dis­ter ser på andre mus­li­mer som for­ræ­dere som kan dre­pes, har vært kjent i åre­vis. Like­vel går det ikke inn. Man ten­ker i ste­reo­ty­per, de ste­reo­ty­per man selv liker. Det kal­les ellers for­dom­mer.

ANNONSE

The shoo­tings began on March 11, when an parat­ro­oper of North Afri­can ori­gin arran­ged to meet some­one in Tou­louse to sell him a scoo­ter he had adver­ti­sed online, reve­aling in the ad his mili­tary sta­tus.

Imad Ibn Zia­ten, a 30-year-old staff serge­ant in the 1st Air­borne Trans­por­ta­tion Regi­ment, was shot in the head at close range with a .45 cali­bre pis­tol, a met­hod that was to become the suspect’s sig­na­ture.
Four days later three more parat­ro­opers from anot­her regi­ment were gun­ned down – two of them fatally – in iden­ti­cal fashion in a street in the gar­ri­son town of Mon­tau­ban, 45 kilo­met­res (29 miles) away.

The dead – Cor­po­ral Abel Chennouf, 25, and Pri­vate First Class Moham­med Legouade, 23, both of the 17t Para­chute Engi­neer­ing Regi­ment – were French sol­di­ers of North Afri­can Arab ori­gin.

Arab sol­di­ers are prized tar­gets for groups like Al-Qaeda, which regards Mus­lims who fight for Western armies as trai­tors.

The Tele­graph: Tou­louse shoo­ting-French police sur­round house of jiha­dist

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Det er for så vidt nyt­tig å bli min­net på at det ikke all­tid er lett å slutte fra m.o. eller offer hva slags moti­ver draps­menn har.
  Det er mye som tyder på at den rette gjer­nings­man­nen er fun­net, og jeg kan da kon­sta­tere at mitt for­be­hold mot noen  raske kon­klu­sjo­ner ikke viste seg kor­rekt denne gan­gen.
   Jeg fin­ner imid­ler­tid ingen grunn til å revur­dere min til­nær­ming: det er ikke sær­lig pro­duk­tivt å “slå fast” det ene eller andre før til­strek­ke­lig infor­ma­sjon fore­lig­ger.

  Cas­san­ders
  In Cod we trust

  • Flora

   det er ikke sær­lig pro­duk­tivt å “slå fast” det ene eller andre før til­strek­ke­lig infor­ma­sjon fore­lig­ger.
   Selv­føl­ge­lig. Pro­ble­met er at MSM  ikke var vil­lig til å tenke i ret­ning av islamsk ter­ror i denne saken, selv om mye kunne tyde på nett­opp slik ter­ror i utgangs­punk­tet. Det er DET som er bekym­rings­fullt, man ser bare halve ver­den og frem­fø­rer halve sann­he­ter – hvil­ket dess­verre ofte betyr hele løg­ner.

   Alle løg­nene om Israel er svært far­lige – både for jøder og oss andre. Les og lytt til len­ken som tar for seg løg­ner og fakta i ulike saker der Israel er involvert.

   http://honestreporting.com/big-lies/

  • Guest

    “Jeg fin­ner imid­ler­tid ingen grunn til å revur­dere min til­nær­ming: det er
   ikke sær­lig pro­duk­tivt å “slå fast” det ene eller andre før
   til­strek­ke­lig infor­ma­sjon fore­lig­ger.”

   Der­som du vegrer deg mot å bevisst­gjøre de hypo­te­sene du dan­ner deg på basis av for­hån­den­væ­rende infor­ma­sjon, ja da vil du ikke bli bevisst hvilke feil­slut­nin­ger du instink­tivt gjorde når ny infor­ma­sjon må få deg til å revur­dere totalt.

   Altså:
   Det å ikke trekke slut­nin­ger (og det behø­ver ikke bare være en), fører til at du lar din egen døm­me­kraft stag­nere i sin utvik­ling, sna­rere enn å ta inn over deg det ydmy­kende å fra tid til annen ta feil, for der­nest lære av det.

   Den som nek­ter seg selv pri­vi­li­giet til å ta feil vil aldri i noen syn­der­lig grad utvikle evnen til å vur­dere rett, hel­ler..

   • Dette er jeg helt enig i. 

    Det å “teo­re­ti­sere om det ukjente” basert på de brudd­styk­ker man har til­gjen­ge­lig, er en helt fun­da­men­tal del av det å være men­neske, av intel­lek­tu­ell virk­som­het, av lys­ten på å tenke og skape for­kla­rin­ger. Etter­hvert som fler opp­lys­nin­ger kom­mer til kan det man gjet­ter er inn­hol­det i de blanke fel­tene på kar­tet revi­de­res eller styr­kes. 

    Sam­ti­dig må man ha det klart at det nett­opp er spe­ku­la­sjon, og ikke handle som om det var en kri­mi­nal­retts­lig ‘hin­si­des tvil’. 

    Et pro­blem er rett og slett at euro­pe­iske venstre­ori­en­terte har øns­ket å føre en masse­øde­leg­gel­ses­ba­sert kul­tur­krig hvor de ville utrydde alt som kunne hindre “saken” deres. Et av “ofrene” skulle være denne tenden­sen til å tenke. Det ble stilt opp “reg­ler” som at det å på noen måte spe­ku­la­tivt knytte hand­lin­ger med ukjent gjer­nings­mann til inn­vand­rere eller mus­li­mer var noe for­fer­de­lig, fordi “regelen” sa at man skulle holde kjeft helt til det var 100% sik­ker­het på bor­det.

    Sam­ti­dig var disse “reg­lene” åpen­bart tomme påskudd. For som man så i Gab­ri­elle Giffords-saken klat­ret venstre­si­den over hver­andre for å ‘vite’ at dette var en høyre­ori­en­tert. Flam­mende og blod­dryp­pende for­ban­nel­ser mot ‘Tea Party’-folket sprang opp over hele net­tet. Og i denne saken ‘vis­ste’ The Guar­dian at det var en høyre­eks­trem eller nazist.

    Befolk­nin­gen gene­relt er dess­verre ikke flinke til å koble sam­men slike “regel­sett” de blir matet. Det var helt for­fer­de­lig at det ble antatt at en mus­lim sto bak 22. juli? Ja, vel. Nå var det sann­syn­lig­vis, nes­ten helt sik­kert, en nyna­zist som sto bak dra­pene i Frank­rike? Ja, vel. Og det som også vises er hvor flek­si­belt språk er. Språk er bare verk­tøy. Det vir­ke­lige spørs­må­let er hva som moti­ve­rer den bru­ken av verk­tøy man ser. Man kan ikke for­stå venstre­ori­en­terte ene og alene ut i fra verk­tøy­ene de bru­ker for å oppnå sine mål. Den dype­ste dia­gno­sen må være av moti­va­sjo­nen i seg selv.Selv gikk jeg først ut i fra at dette var en radi­kal mus­lim. Så leste jeg at det hadde vært _to_ angrep på sol­da­ter som begge hadde vært mot brun­hud­ete, og at dis­ses fall­skjerm­tropp hadde inne­hol­det et par nazis­ter. Da trodde jeg mest det var en høyreorientert/nynazist. Slik er det lov å tenke.

    • Guest

     Man tar ikke skade på sin sjel over å ta feil, men gjen­nom å nekte å ta inn­over seg at man tok feil..

      

   • Alle gjør seg selv­sagt sine hypo­te­ser. Men bør ens hypo­te­ser utba­su­ne­res for all ver­den (f.eks. på docu­ment eller i Klasse­kam­pen, for den saks skyld) før man kjen­ner til sakens ree­elle fakta?
    Dess­uten: i en viss poli­tisk kon­tekst frem­stil­les gjerne slike hypo­te­ser som mer enn det de er; hypo­te­ser.
    Det blir bare for dumt. Uan­sett hva en pro­fe­sjo­nell etter­forsk­ning senere måtte vise.

    • Guest

      Det eneste som blir “for dumt” er at man selv avslø­res for å ha.…tatt feil.

     Gid for en for­skrek­ke­lig tanke, LarsM!

 • ise­lilje

  “Det at draps­man­nen hen­ret­tet ikke-euro­pe­ere førte til den
  logiske kon­klu­sjon at dra­pene var rasis­tiske, dvs. de måtte være begått
  av en euro­peer. Så kom mas­sa­kren på den jødiske sko­len, og ordet anti­se­mit­tisk ble føyd til.”

  Det synes jeg ikke er en rik­tig beskri­velse av hvor­dan mili­tær­dra­pene først ble opp­fat­tet.  Man var usik­ker på hva som lå bak, men de ble pri­mært tol­ket som et angrep på det franske mili­tære.  Sol­da­ter i Frank­rike ble beord­ret å ikke bære uni­form uten­for mili­tær­an­leg­gene. Det ble ikke inn­ført noen spe­si­elle sik­ker­hets­til­tak for mus­li­mer eller andre mino­ri­te­ter.

  Det var først etter dra­pene ved den jødiske sko­len at en kom­bi­nert rasis­tisk / anti-semittis­tisk moti­ve­ring kom i fokus.

  • rome­ri­king

   Jeg tip­pet hele tiden at det var en isla­mist som sto bak ugjer­nin­gene. Har hatt en del dis­ku­sjo­ner om akku­rat dette, men ingen kjøpte selv­føl­ge­lig mine syns­punk­ter. Logik­ken er enkel. De drepte hadde nord­afri­kansk bak­grunn og blir av isla­mis­tene sett på som store svi­kere. De kan jo bli satt inn mot tros­fel­ler !  Og at dra­pene på “jødene” hadde noe med pale­sti­ne­re­nes situa­sjon tok jeg for gitt etter­hvert som de for­skjel­lige dra­pene ble sett i sam­men­heng.

   Det er tra­gisk å måtte erkjenne at en sam­let norsk presse umid­del­bart la skyl­den på nyna­sis­ter /høyreorienterte. 

   NRK sier ikke stort ikveld, Øst­lands­sen­din­gen brukte nes­ten all sin tid til å for­telle om den rap­por­ten ARS har kom­met med. 

 • Hann­e65

  The Guar­dian hadde ingen pro­ble­mer med å nes­ten fast­slå sik­kert at dette var høyre­eks­treme før de vis­ste hvem som sto bak dra­pene:
  http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/19/toulouse-shootings-race-religion-murder-france?commentpage=1#start-of-comments

  • The­rion

    Jad­da­ja­dda.

   I min bok er isla­mis­ter og deres hale­heng reak­sjo­nære og fascis­ter.

   Men i *vår* ver­den er vi jen­seits von Rechts und Links.

   Per­son­lig har jeg aldri reg­net meg som “høyre­mann”.

   Men jag klam­rar mig fast vid den bor­ger­liga demo­kra­tin.

   Vad är alter­na­ti­ven?

 • Den her dis­ku­sjo­nen min­ner meg om føl­gende vits: 

  Ast­ro­no­men, sta­tis­ti­ke­ren og mate­ma­ti­ke­ren så en sau gjen­nom vin­duet
  på tog­tur gjen­nom Skott­land. «Se, en svart sau! Alle sau­ene i Skott­land
  er svarte!», sa ast­ro­no­men. «Tja», sa sta­tis­tis­ti­ke­ren.
  «Sann­syn­lig­he­ten er i hvert fall til stede for at noen sauer er svarte».
  Mate­ma­ti­ke­ren var ikke like over­be­vist: «Vi kan bare slå fast at det
  fins minst ett jorde, med minst en sau som er svart på minst en side».

  Så spørs­må­let her er da: Hvem er astronomen(PK-ord for obser­va­tø­ren), hvem er statistikeren(den som prøver å se et møns­ter i obser­va­sjo­nene) og hvem er matematikeren(den som kun for­hol­der seg strengt til det han vet helt sik­kert?:)

  • The­rion

   Jeg vil påstå at de to første pre­sen­te­rer Logical fal­lacies.

   Ast­ro­lo­gen pre­sen­te­rer en “Hasty Gene­ra­liza­tion”. Sta­tis­ti­ke­ren ser­ve­rer “Argu­men­tum ad igno­rantiam” (i.e. fra uvi­ten­het kan vi slutte hva som helst).

   Mate­ma­ti­ke­ren gjør rede for obser­verte fakta, og trek­ker kor­rekte kon­klu­sjo­ner ut fra det.

   Selv­føl­ge­lig kan man se i hvil­ken ret­ning alt peker (de fleste tenkte jihad da det smalt ved Regje­rings­byg­nin­gen – både tro­ende og van­tro – men etter hvert fikk man ytter­li­gere fakta.

   Og det er like ille å vegre seg for å trekke en inn­ly­sende kon­klu­sjon, som å kon­klu­dere ut fra en dår­lig over­sikt.

   • Og det er like ille å vegre seg for å trekke en inn­ly­sende kon­klu­sjon, som å kon­klu­dere ut fra en dår­lig over­sikt.”

    Det er der­for Giordano Bruno måtte dø. Bruno og Gali­lei hadde en ting til fel­les, de var begge gode obser­va­tø­rer. Men en ting skilte dem ad, en av dem ber­get liv­han­ken, den andre ikke. Hvor­for?

    • jonei­rik

     Fordi den ene avsver­get sin lære mens den andre nek­tet … Men det vi glem­mer er at den gan­gen hadde Kirken teg­net opp Kos­mos som en per­fekt har­moni, en har­moni som skulle spei­les i lovene og den poli­tiske orden. Når så kik­ker­tene duk­ket opp kunne man se at teg­nin­gen ikke stemte med ter­ren­get (rent fysisk). Altså ble Kir­kens lære på det punk­tet under­mi­nert, noe som truet hele den poli­tiske makt­struk­tu­ren. Det sva­rer til at man i Sov­jet ville opp­da­get at men­nes­ket har ånd og sjel og ikke er et dyr like­vel, slik marx­is­tisk teo­logi sier – rett til Gulag med første tog. 

     • The­rion

       Jeg tror nok at Tro­fim Lysen­kos lamarck­is­tisme “gen­etikk” er et vel så godt eksem­pel på sov­je­tisk fakta­ve­gring på et ideo­lo­gisk grunn­lag.

     • Gali­lei var en for­nuf­tig mann, han tok til vet­tet og ber­get liv­han­ken. Men det var Bruno som viste at vi må bøye oss for sann­he­ten.
      “Hva Satan bor det i en slik mann?” spurte Bjør­ne­boe reto­risk. Det enkle sva­ret tror jeg er at enkelte er lagd av et helt annet stoff enn oss van­lig døde­lige – det ame­ri­ka­nerne kal­ler for “The Right Stuff”.

      Spørs­må­let er om det er noen i dag som rek­ker Giordano Bruno opp til hælene? Hvem er det som står opp mot dagens faktave­grere?:)

     • jonei­rik

      Bjørn Lom­borg? 

     • takk for tips. ikke hørt det nav­net før, må lese litt om han før jeg drar noen kon­klis:)

  • Hen­rik­Hen­rik­sen

    Det var da ganske tref­fende at vi ida­gens nyhets­opp­slag kunne lese at norske lærere har et mate­ma­tik­knivå på nivå med et U-land.

   Det hele begyn­ner å klarne nå.…..

 • Sol­skinns­mann

  Klasse­kam­pen skri­ver dette om dra­pene i Frank­rike:

  http://www.klassekampen.no/60042/article/item/null/hatdrap-herjer-europa 

  • ripss

   «Hvis han hadde hatt ansten­dig­het, burde han inn­rømme sin egen rolle i å
   øke spen­nin­gene i det franske sam­fun­net», skri­ver han på
   anti-rasisme-orga­ni­sa­sjo­nens nett­si­der.”

   Takk for denne, Sol­skinns­mann. Jeg leser ALDRI Klasse­kam­pen, men nå ble jeg nys­gjer­rig!

   Så dette er avi­sas for­kla­ring? Jøss…jeg blir stum.… 

  • rome­ri­king

   Klasse­kam­pen har så rett så rett. Det dreier seg vir­ke­lig om hat­drap. Men ikke slik norsk presse sik­kert håpet ?

 • Buffe

  Ja, typisk at nes­ten alle norsk nett­ste­der har denne saken langt nede på sidene sine etter at det ble klart at det er en mus­lim som står bak dra­pene. Mens saken var øverst på første­si­dene da man antok det var en nazist. Sam­ti­dig kjø­rer CNN det som en topp­sak akku­rat nå med live­sen­ding fra belei­rin­gen av ter­ro­ris­tens hus. Fy flate så mani­pu­le­rende norske jour­na­lis­ter er. De avslø­rer en skrup­pel­løs vilje til å mis­bruke sine stil­lin­ger til å for­fekte venstre­vridde poli­tiske stand­punk­ter. At de kla­rer å se sine ure­de­lige fjes i spei­let. 

  • ixus90

   Vel talt, det er rett og slett vem­mende å se de moralske dver­ger i pres­sen i aksjon som her.

 • Klok­ke­ren

  Våre ven­ner” i Dag­bla­det frem­stil­ler etter at en til­hen­ger av islam har drept 4 jøder, til­hen­gerne av islam som offe­ret.

   http://www.dagbladet.no/2012/03/21/nyheter/utenriks/terror/massedrapsmann/toulouse/20789584/
   
  Det står blant annet: “Han og kame­ra­ten mener situa­sjo­nen kan bli far­lig for den nord­afri­kanske mino­ri­te­ten som de selv til­hø­rer.”
   
  Det er etter min mening hjer­te­rått og uhørt å frem­stille til­hen­gerne av islam som offer etter at en av dem har drept fire jøder. Hva med  situa­sjo­nen til den jødiske mino­ri­te­ten og den fryk­ten de må ha. Selv om denne ter­ro­ris­ten blir tatt, er det ikke usann­syn­lig at han har sym­pa­ti­sø­rer blant grum­set i isla­mis­men.

  Sam­ti­dig dras det en sam­men­lig­ning med 22/7 og Norge, men hørte vi da kom­men­ta­rer som denne?

  Han og kame­ra­ten mener situa­sjo­nen kan bli far­lig for den islam­kri­tiske mino­ri­te­ten som de selv til­hø­rer.”

  Nei også da var til­hen­gerne av islam offer.

  Hva med litt balanse, Dag­bla­det. Hva med litt balanse.

 • BBC World hadde nett­opp en opp­sum­me­ring av saken – ikke et eneste ord om at mor­de­ren var mus­limsk ter­ro­rist. Men som mange tid­li­gere har sagt, BBC er for­lengst øde­lagt. Der sen­su­re­res det over en lav sko.