Nytt

Rituell, offentlig bønn i skolen forstyrrer skolefreden, fastslår den tyske forvaltningsdomstolen Bundesverwaltungsgericht i en kjennelse den 30. november, idet den i andre rettsinstans fratar den atten år gamle muslimske skoleeleven Yunus M. retten til å be i korridorene på en skole i den multietniske bydelen Wedding i Berlin.

Konflikten mellom eleven og ledelsen ved Diesterweg-gymnaset oppstod i 2009, da rektor la fremkommelighetsgrunner og risikoen for gnisninger mellom elevene til grunn for å nekte ham og andre å knele og vende seg mot Mekka inne i skolebygningen, hvilket var til irritasjon for andre elever — muslimske også inkludert, ikke minst fordi det forelå press om å delta. Ei heller fikk eleven gå utenfor skolens område for å be i skoletiden.

Da eleven brakte saken inn for en administrativ domstol i Berlin, fikk han medhold av retten, som kun la hans religionsfrihet til grunn for sin kjennelse. Lokalmyndighetene anket deretter saken, under påstand om at den offentlige bønnen var i strid med den tyske skolens religiøse nøytralitetsprinsipper, foruten å være til urimelig stor ulempe for andre elever.

Ankedomstolen gav lokalmyndighetene medhold i dette, og fastslo at ingenting var til hinder for at rektor kunne låne ut et ledig rom til religiøse formål, men at hun hadde full rett til å nekte elevene å knele mer eller mindre demonstrativt i bønn i korridoren. Elevens religionsfrihet kan altså innskrenkes når den finner sted på bekostning av andre legitime hensyn.

Det er ikke klart om eleven anker forvaltningsdomstolens dom til Høyesterett.

 

Berliner Zeitung: Muslim darf nicht in der Schule beten
Tagesschau: Schule darf rituelle Gebete verbieten