Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach tar ifølge NRK til orde for at

myndighetene utreder hvordan sharia-domstoler kan inkorporeres i norske domstoler.

Eksakt hva en slik utredning ville avstedkomme, er ikke godt å si, men trolig ville det innebære at sharia-domstoler blir å anse som en slags voldgiftsdomstoler, hvis dommer anerkjennes og fullbyrdes i overensstemmelse med norsk lov. Det er i alle fall omtrent slik det fungerer i Storbritannia, som tilsynelatende anses som et slags foregangsland på området.

Problemet med dette er naturligvis at sakene som gjerne er oppe til behandling i sharia-domstoler, dreier seg om viktige privatrettslige spørsmål som normalt ikke løses ved voldgift, og hvor det ofte er høyst tvilsomt hvorvidt det dreier seg om «rettsforhold som partene har fri rådighet over». Utviklingen i Storbritannia bærer bud om et juridisk dobbeltspor, med en lov for muslimer og en lov for andre.

Det er således svært betryggende å se at forslaget blir unisont avvist på politisk hold. Men spørsmålet som melder seg er hvilken agenda Langbach og Domstolsadministrasjonen egentlig har i denne saken. Da spørsmålet om opprettelse av shariaråd med formell myndighet var oppe i offentligheten i fjor, rettet en Document-leser en henvendelse til DA med spørsmål om begrunnelse for slik opprettelse. Svaret fra Langbach lød den gangen:

Det finnes ingen tanke om at staten skal opprette shariaråd, eller på noe vis delegere myndighet dit. At slike shariaråd kan tenkes opprettet av krefter i det muslimske miljøet, er en annen sak, og noe Domstoladministrasjonen ikke har noe med.

At staten ikke oppretter shariaråd, er en selvfølge. Og det er rett at DA ikke har noe med hvordan folk finner private, utenomrettslige løsninger på tvister som det ikke er noen grunn til å bringe inn for domstolene. Men en voldgiftsrett er på sett og vis delegert myndighet av staten, og det samme blir sharia-rådene hvis de inkorporeres i alminnelige domstoler.

Så hvorfor sier Langbach tilsynelatende noe annet til NRK nå enn han gjorde til Document-leseren i fjor? Har han skiftet mening? (Hvorfor?) Er han feilsitert av NRK? Eller er det noe annet enn en voldgiftsrett han har i tankene? Og hvordan vet han eventuelt at det ville bli tale om noe annet enn voldgift når spørsmålet ennå ikke er utredet?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.