Bak alle poli­tisk kor­rekte utspill lig­ger nazi-kor­tet og ven­ter. Nå er det kom­met på bor­det i spørs­må­let om Tele­mark-batal­jo­nens strids­mo­ral. Det er – typisk nok – en felt­prost Alf Petter Hage­sæther som spil­ler det ut, uten å ta ansvar. Der­med posi­sjo­ne­rer han seg der den norske kirke idag befin­ner seg: pasi­fis­tisk og fari­se­isk. Man snak­ker høyt og lenge om “ver­dier”, men det er ver­dier uten kon­se­kven­ser. Det er ver­dier for “de andre”, det er tera­peu­tiske ver­dier, ikke ver­dier for en bru­tal ver­den.

Gutta i Afgha­ni­stan har opp­da­get at ting har kon­se­kven­ser: i en krig må man slåss, i en krig vil fien­den skape sam­hold, i en krig er det “oss” mot “dem”.

Oss” mot “dem” er det store tabuet i det fler­kul­tu­relle Norge. Det er liten eller ingen tvil om at det er en sam­men­heng mel­lom ver­di­ene som hyl­les i Det nye Norge, og de vold­somme reak­sjo­nene på de norske sol­da­te­nes utta­lel­ser.

ANNONSE

Over-jeget – som kon­trol­le­rer hva som er lov å si – sit­ter på top­pen av sam­funns­py­ra­mi­den – i ledel­sen for stat, for­svar, kirke, forsk­ning. Det slår ned på alt som sma­ker av “oss” og “dem”, rett og slett fordi det truer deres ver­dens­bilde: den nye fler­kul­tu­relle idyl­len. Alt blir bra, hvis det ikke blir bra er det fordi noen er slemme og øde­leg­ger. Der­for må grum­set på hjem­me­bane hol­des nede, og alle tenden­ser til macho-kul­tur ute slås ned. 

Men her er en inter­es­sant meka­nisme: de samme pres­tene, med og uten krage, er de som all­tid trek­ker opp nazi-kor­tet. Det gjør det nær­mest med en sadis­tisk vel­lyst. Det kan nær­mest se ut som de selv har et idio­syn­kra­tisk for­hold til swas­ti­kaen, når de igjen og igjen må spikre andre men­nesker til det. Nær­mest som en kors­fes­telse.

Grum­set lig­ger ikke i folke­dy­pet, det lig­ger hos eli­ten, som igjen og igjen øde­leg­ger sunne og nor­male debat­ter ved å dra frem swas­ti­kaen.

Det er verdt å merke seg at VG-jour­na­lis­tene Rune Tho­mas Ege, Gunn Kari Heg­vik, Mads A. Ander­sen og Mari­anne Johan­sen ikke gjør noe for­søk på å se saken fra en annen vin­kel. Tvert imot. De dri­ver Hage­sæ­ter frem langs nazi-vin­ke­len, uten å pre­sen­tere en eneste mot­forestlling. Ikke at han tren­ger å bli jaget på.

Det er nær­mest blitt noe ritu­elt over denne jour­na­lis­tik­ken: man ser ut til å bli sek­su­elt ruset på nazi-sym­bo­lik­ken. Det ene tar det andre, og man beve­ger seg bare len­ger og len­ger ut.

VG bru­ker kamp­ro­pet “Til Val­hall!” som spring­brett. Det kan man gjøre mye ut av.

– Jeg har luf­tet disse tan­kene med flere, og de som har levd en stund, drar lin­jene til nazis­men og Quis­ling-sty­rets bruk av slike sym­bo­ler, sier Hage­sæther.

– Tror du det lig­ger nazis­tiske sym­pa­tier bak?

– Nei, det har jeg ingen for­me­ning om. Poen­get er at de bru­ker sym­bo­ler som kan dra lin­jene til nazis­men. Jeg tror ikke de er bevisst det. Men jeg har hel­ler ikke fått noen for­kla­ring på hvor­for de bru­ker disse sym­bo­lene, sier han.

Men kan­skje det er feil å spørre men­nesker som har “levd en stund” om hva disse ordene betyr. Da vil Val­hall for all­tid være kom­pro­mit­tert. NS-bru­ken av disse ordene er gått ut på dato. Men man kan bruke dem til å ramme men­nesker. Det er det Hage­sæther gjør, uten å ville ta ansvar.

Den nye sje­fen for Tele­mark-batal­jo­nen, Lars Ler­vik, får pro­ble­mer. Det poli­tisk kor­rekte språ­ket er en felle: hvis noen bru­ker et ord som kan knyt­tes til høyre­ori­en­terte eller høyre­eks­treme, sit­ter ved­kom­mende i saksa. Da er det opp til spørs­måls­stil­le­ren hvor mange omdrei­nin­ger tom­me­skruen skal dras til. Det poli­tisk kor­rekte språ­ket er et utpres­sings­språk.

– Men for­står du at folk uten­for kan få asso­sia­sjo­ner til nazis­tiske hold­nin­ger?

– Jeg skjøn­ner det, og dette går litt på hvil­ken hold­ning man har til rol­len som sol­dat. Sym­bo­lene vi bru­ker, må reflek­tere hvem vi er og øns­ker å være. Vi er sta­tens makt­ap­pa­rat og må for­holde oss til det, sier Ler­vik.

Felt­prost Hage­sæther later som om han ser en for­skjell på NS-bru­ken av Val­hall, og norske sol­da­ters. Men så gjør han det ikke like­vel: å bruke Val­hall i minne­stun­den er å “dra en direkte linje til nazis­men”, sier han. Men hvor­dan kan Hage­sæther vite det? At man bru­ker ordet nazisme og ikke Nasjo­nal Sam­ling er hel­ler ikke til­fel­dig. NS har ikke samme effekt.

– Nei. Det som er vans­ke­lig er bru­ken av refe­ran­sen til Val­hall i minne­stun­den. Ved å bruke det uttryk­ket, dras en direkte linje til nazis­mens bruk av ordet, sier Hage­sæther og viser til en epi­sode fra slut­ten av andre ver­dens­krig:

– Da en tysk jager­fly­ger gikk tom for ammu­ni­sjon, styr­tet han flyet inn i et fiendt­lig mål. På vei ned ropte pilo­ten ut på ete­ren: Vi sees i Val­hall. Dette gjør meg betenkt, sier Hage­sæther.

Før han ryk­ker til­bake og reser­ve­rer seg.

– Jeg kan ikke påstå at bru­ken av Val­hall i et kamp­rop byg­ger på dette. Men jeg er betenkt.

Hage­sæther avslø­rer seg som en poli­tisk tende­niøs prest. Det er ikke en prest som tar utgangs­punkt i Jesu ord, men hele tiden avslø­rer en poli­tisk kor­rekt­het, og avslø­rende for poli­tisk kor­rekt­het er anti­vest­lige hold­nin­ger, også mot vår egen kul­tur.

Hage­sæther asso­si­e­rer Val­hall-ropet til nazisme, og Punis­her-mer­ket til latin­ame­ri­kanske døds­skvad­ro­ner og Abu Ghraib. Der­med avslø­rer han hvor han hører poli­tisk hjemme.

– For­sva­ret står ikke inne for bru­ken av dette sym­bo­let til uni­for­men. Sym­bo­let gir asso­sia­sjo­ner til sør­ame­ri­kanske døds­skvad­ro­ner, og det gir uttrykk for hevn. Det repre­sen­te­rer hold­nin­ger som ikke er over­ens med For­sva­rets verdi­grunn­lag, sier Hage­sæther

..
– Har dette ført til uøns­kede hen­del­ser?

– Det kan vi ikke ute­lukke. Men det kan lede til det, og det er bekym­rings­fullt. Fiende­for­akt kan lede til tra­kas­se­ring, i ver­ste fall kren­kel­ser slik vi så i Abu Ghraib. Det kan også føre til mis­bruk av mili­tær­makt, brudd på folke­ret­ten og Geneve-kon­ven­sjo­nen, sier Hage­sæther.

Den poli­tiske kor­rekt­he­ten er en pud­ding-ideo­logi, dvs. den kast­re­rer både Gud og vår egen kul­tur. Den er per defi­ni­sjon mot at “vi” skal ha lov til å for­svare oss mot “dem”. Der­med er den helt ueg­net til strid. Sol­da­ter i kamp har ikke råd til å følge en slik ideo­logi. De har der­for fun­net frem til sin egen. Nå har det nådd ledel­sens ører og de rea­ge­rer kraf­tig. Det er helt for­ståe­lig, for det disse sol­da­tene står for er stikk mot­satt det Grete Farremo og Hage­sæther står for. De vil ha i pose og sekk. De vil ha noe for ikke noe. I krig er det fak­tisk ikke mulig. De ender man opp død eller besei­ret.

Det andre per­spek­ti­vet på dette er at Norge i dag styres av en elite som er mer defai­tis­tisk enn de som styrte lan­det før 9. april. Men sol­da­tene i Afgha­ni­stan opp­da­ger at i denne ver­den må man for­svare seg. Det er en far­lig inn­sikt, en som sol­da­tene kan komme til å ta med seg hjem. Det må for­hindres for enhver pris, der­for gjel­der denne saken ikke bare kri­gen i Afgha­ni­stan, men også kul­tur­kam­pen her hjemme. Da er alle mid­ler til­latt, og nazi-kor­tet kom­mer frem.

Det hører med til det poli­tisk kor­rekte at den ser­vi­li­tet og ikke-volds­linje man viser over­for “andre”, ven­des til aggre­sjon mot ens egne. Slik er denne freu­di­anske dyna­mik­ken. Den er ganske gjen­nom­skue­lig, hvis man først for­føl­ger den til sin ytter­ste kon­se­kvens.

Avvi­ser nazi-kob­lin­ger i Tele­mark batal­jon
Flere Afgha­ni­stan-offi­se­rer har sendt bekym­rings­mel­din­ger

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • bad seed

  Pos­ter her en kom­men­tar fra VGD..:

  For­sva­ret er Nor­ges største dob­belt moral senter.Var inne til første­gangs­tje­neste på midten av 90 taller,i PBN Stor­mesk på Seter­moen.

  Her “lærte”vi av alt fra Løyt­nants grad og ned­over at “en stor­mer kom­mer ikke til himmelen,men til val­hall”

  Videre knakk vi av kor­set på emble­met på bereten.Vi tjente kun kon­gen og ikke gud.Vi ble “døpt”evige stor­mere i verk­sted­hal­len med 100 stea­rin­lys bren­nene og løyt­nan­ten hadde en sabel som han la på skul­derne våre(slik om i mid­del­al­de­rens slå­ing av riddere)de lærte oss aggressivitet,at vi var best osv.Det var ikke annet en kjef­ting og hyling hele tiden.Befalene var gale og til tider ikke helt sta­bile.

  Også kom­mer for­svars­le­del­sen nå og “bekla­ger seg”fordi sol­da­ter opp­fø­rer seg AKKURAT slik de kan ha blitt opplært….nei denne kul­tu­ren har nok for­sva­ret lagt opp til helt på egen hånd.På en annen side så bedri­ver jo Tali­ban AKKURAT med det samme,bare at Odin er erstat­tet av Allah.Hva er forskjellen??Ideèn er jo den samme den…”

 • BALDER

  Jeg skjøn­ner ikke at de orker å komme med dette inn­holds­løse sviske­vå­set. Får de ikke en flau smak i mun­nen?!
  Hmmmm…kanskje de gjør det, kan­skje det er der­for de har begynt å dra frem DDR og Nord Korea. Jeg var så dum her om dagen og åpnet en avis jeg fant på job­ben. Tror det var dag­bla­det. Det første jeg leser er en poli­tisk komen­tar som lurer på om ikke Tybring-Gjedde har vært på stu­die­tur i gam­mle DDR og fun­net inspi­ra­sjon til sitt stand­punkt om det Norske språ­ket. Hun som skrev artik­ke­len føler seg sik­kert kjempe orgi­nal 😛 Jeg har også hørt THE dra frem DDR om inn­vand­rings restrik­tive grup­per.
  Tyde­lig at de leter etter andre kort å spille med. Nå som det begyn­ner å komme krav om et opp­gjør med kom­u­nis­men og dens skrekk og gru, er det om å gjøre ta kon­troll på hvem man kan lime dette kor­tet til. 

  Skulle nes­ten tro de har lest Saul Alin­sky 😀

 • Hen­rikJ

  Rustad:” Det andre per­spek­ti­vet på dette er at Norge i dag styres av en elite som er mer defai­tis­tisk enn de som styrte lan­det før 9. april. Men sol­da­tene i Afgha­ni­stan opp­da­ger at i denne ver­den må man for­svare seg. Det er en far­lig inn­sikt, en som sol­da­tene kan komme til å ta med seg hjem”

  Her lig­ger kjer­nen. 9 april hadde vi sol­da­ter som delte poli­ti­ker­nes defai­tisme og trodde på deres løg­ner. Ingen av sol­da­tene hadde noen­sinne vært i krig og deres kunn­skap om ver­den for­øv­rig var begren­set. Mili­tær­tje­nes­ten var på 45 dager.

  I dag kom­mer erfarne kamp­trente sol­da­ter hjem, noen med flere års erfa­ring fra strids­hand­lin­ger under frem­mede him­mel­strøk som vet at eli­ten i lan­det er løg­nere og illu­sjo­nis­ter som befin­ner seg på en frem­med pla­net. Ver­den er ikke slik de for­tel­ler. Man må drepe for å ikke bli drept. I Afga­nistan som i Norge.

  Vete­ra­nene vil utgjøre en hard grunn­stamme i en fol­ke­lige kapa­si­tet som er i stand til å hindre poli­ti­kerne i sitt multi­kul­tu­relle pro­sjekt. De har erfa­rin­gen fra en fler­kul­tu­rell region og har sett hva den står for.De skjøn­ner at den kul­tu­ren er en trus­sel mot Norge uan­sett hva poli­ti­kerne prøver å inn­bille oss. Det er dette som skur­rer i hodene på den poli­tiske ledelse.

  Der­for gjø­res alt for å under­trykke nasjo­nale sym­bo­ler, avde­lings­fø­lelse og avde­lings­stolt­het. Sol­da­tene skal ikke kunne sam­les under noen fel­les sym­bo­ler på Norsk jord. Sosia­lis­tene øns­ker ikke at kamp­trente nord­menn skal kunne sam­les ved vikin­ge­ski­pet når var­dene bren­ner.

  Her er årsa­ken til panik­ken. Vær klar over en ting. Man kan nok under­trykke slike tenden­ser, snakke pent, ha kurs i etikk, lære om frem­mede kul­tu­rer, reli­gio­ner, prate om de huma­ni­tære og demo­kra­tiske ver­dier osv.osv. Men de grunn­leg­gende kul­tu­relle og nasjo­nale følel­sene hos sol­da­tene og avde­lin­gene kan man aldri utrydde. Aldri. Man kan i høy­den skjule det så lenge sta­ten beta­ler din lønn.

  Når du kom­mer hjem er sta­tens grep borte og opp­da­ger at de kref­tene du bekjem­pet i Afga­nistan også befin­ner seg i Norge og for­sva­res av lan­dets elite…

 • poli­nos

  Reak­tio­nen på de norske sol­da­ters udta­lel­ser er det rene hys­teri, og et udtryk for et ski­zo­frent sam­funds man­gel på for­stå­else for de sær­lige belast­nin­ger og udford­rin­ger, sol­da­ter i krig står over for. Dybest set hand­ler det vel om, at det offi­ci­elle Norge og den norske elite slet ikke anerk­en­der det for­hold, at lan­det er i krig. I vir­ke­lig­he­den er der tale om en slags per­ver­te­ret, “vil­let” uskyld.
  I Dan­mark er sol­da­ter­nes hårde sprog i en film som “Arma­dillo” hel­ler ikke for­ble­vet ube­mær­ket, men de poli­ti­kere (og mili­tære top­folk), der var fremme med, at det skulle der gri­bes ind over for, blev nær­mest til grin; der er en bred fol­ke­lig for­stå­else for, at eks­treme situa­tio­ner også ska­ber et eks­tremt sprog­brug, og at det altså ikke er spej­der­drenge, vi sen­der ud.
  Med hen­syn til asa-sym­bo­lerne, er den norske reak­tion for­bløf­fende og igen ski­zo­fren. Er asa­troen ikke et god­kendt tros­sam­fund i Norge? Har man ikke reli­gions­fri­hed? Dyr­ker man ikke i for­ve­jen i for­sva­ret gamle nor­diske sym­bo­ler?
  Det danske for­svar har brugt dem kon­se­kvent siden kri­gene på Bal­kan, lej­rene har ofte haft gamle nor­diske navne, og nor­diske sym­bo­ler er vidt udbredte. Asa­tro­ende er endda stærkt over­re­præ­sen­te­ret i for­sva­rets “skarpe” mis­sio­ner – læs blot denne arti­kel i Kris­te­ligt Dag­blad:
  http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/302626:Kirke—tro–Asatroende-er-vilde-med-soldaterlivet
  Jeg har endnu ikke hørt nogen hævde, at dette skulle være et udtryk for nazisme – eller for den sags skyld et pro­blem.
  Men hvor­for duk­ker den nor­diske myto­logi hele tiden op, både på norske og danske mis­sio­ner (hvad svens­kerne angår, har jeg svært ved at fore­stille mig, at den slags sym­bo­ler over­ho­vedet accep­te­res)?
  Tja, hvad andet kan man for­vente, når man sen­der unge mænd ud for at slås på liv og død, og ikke har andet at til­byde dem som psy­ko­lo­gisk-myto­lo­gisk refe­ren­ce­ramme end en klæg, poli­tisk kor­rekt spej­der­drenge-moral? Så tvinges de næs­ten til at falde til­bage på ur-nor­disk sym­bo­lik, der taler langt mere rea­lis­tisk om krig og drab og ære, og sæt­ter disse eks­treme ople­vel­ser ind i en menings­fyldt sam­men­hæng.

 • zeb

  @Henrik: Føl­ger deg et godt stykke på veien i det du skri­ver, men ditt “De har erfa­rin­gen fra en fler­kul­tu­rell region og har sett hva den står for” fin­ner jeg direkte feil. Sol­da­tene har erfa­ring fra en kul­tur som er sterkt influ­ert av fun­da­men­ta­lis­tisk islam er mer pre­sist, noe som er langt­deri­fra er fler­kul­tu­relt.

  Angå­ende tanke­god­set og mili­tær­tje­neste til norske folk og mili­tære før 9.april har jeg ikke mye pei­ling, var det vir­ke­lig så ille fatt som du beskri­ver?

 • Per A

  Det som beskri­ves her er bare enda et eksem­pel på hvoran embets­ver­ket stik­ker av og leg­ger skyl­den på de under­ord­nete og menige sol­da­tene når stri­den hard­ner til.

  Man bør ikke legge skjul på at denne “nor­røne” norsk­doms­ro­man­tik­ken er et infan­tilt sub­sti­tutt for den loja­li­tets- og hold­ning­sopp­byg­ging som ledel­sen i for­sva­ret, poli­ti­kerne og embets­ver­ket ikke har kun­net gi våre sol­da­ter fordi de selv full­sten­dig mang­ler gode hold­nin­ger, noe hele saken avslø­rer.

  Ikke engang felt­pres­ten har noe å bidra med når han som stabs­of­fi­ser er med på å sende 20-årin­gene ut i strid mot en tre­net, erfa­ren og ideo­lo­gisk for­be­redt fiende. Det befa­let og de offi­se­rene som skal lede dem i strid har rett og slett ikke annet å by dem enn dette krims­kram­set fordi deres for­melle øverste ledere ikke er annet enn et suppe­råd av poli­tisk kor­rekte kar­rie­re­by­rå­kra­ter som selv mang­ler et etisk-moralsk grunn­lag for å utholde strid. Det mest opp­byg­ge­lige Grete Farémo og hen­nes gene­ra­ler kan tilby gut­tene er Arbei­der­par­ti­ets sang­bok fra 30-åra.

  Hele pro­ble­met er jo skapt av det kaos som føl­ger av at sol­da­tene er sendt ut i strid mot en fiende som deres ledere ikke engang tør sette rik­tig navn på, og som de der­for ikke kjen­ner og føl­ge­lig ikke kan beseire. Sol­da­tene er ikke så dumme at de ikke innerst inne skjøn­ner det. Den tra­ge­dien vi obser­ve­rer i Afgha­ni­stan er skapt av ufor­stan­dige kar­rie­re­sø­kende poli­ti­kere og deres selv­opp­tatte byrå­kra­tiske råd­gi­vere. Og alt er lagt til rette for at kyniske medie­folk kan utnytte mis­æren til egen for­del.

 • Hen­rikJ

  Zeb. Jeg mener at kri­gene i alle regio­ner og land i ver­den skylde for­skjel­lige (i stort) kul­tu­rer. I Afga­nistan fin­nes kla­ner, krigs­her­rer, grup­per. Disse har ikke loja­li­tet til sta­ten Afga­nistan men til sin gruppe/klan.

  I et fat­tig land som Afga­nistan med svak sen­tal­makt og dår­lig legi­ti­mi­tet i befolk­nin­gen vil disse grup­pene ligge i evig strid med hver­andre for å til­rive seg for­de­ler fra hver­andre av øko­no­miske, reli­giøse, poli­tiske årsa­ker.

  Det er det jeg mener at erfa­rin­gen med fler­kul­tur fra Afga­nistan ikke akku­rat opp­mun­te­rer til mer av den sorten i Norge.

 • Hans

  Nor­røn sym­bo­likk og nor­røne kamp­rop er en vik­tig del av NORSK his­to­rie og kul­tur. Det er vel kan­skje tvil­somt at sol­da­tene mener at de prak­ti­se­rer en reli­gion. De uttryk­ker i ste­det en sam­lende nasjo­nal iden­ti­tet. Det er sant at front­kjem­perne under andre ver­dens­krig gjorde det samme, men de som asso­si­e­rer nor­røn myto­logi med nazis­ter fort­set­ter å la døde nazis­ter stjele vår norske kul­tur­arv. Nazis­tene stjal Val­hall 9. april like mye som de stjal selve Norge. Nå gir sol­da­ter i Afgha­ni­stan uttrykk for å ha gjen­erob­ret norsk kul­tur til for­del for norsk iden­ti­tet. Dette synes jeg er vir­ke­lig på tide.

  Angå­ende Punis­her-skal­len: Det er jo tyde­lig doku­men­tert at tegne­se­rie-ner­dene i Afgha­ni­stan ten­ker ver­ken på SS, sjø­rø­vere eller gift­sym­bo­ler. De ten­ker på en fan­ta­si­ens rett­fer­dig­he­tens hev­ner. Dette død­ninge­ho­det (som lig­ner ingen andre) blir å sam­men­ligne med Fan­to­mets mer­king av kri­mi­nelle i slags­mål og Lyn­vin­gens (Bat­man) flag­ger­mus­sym­bol. Ingen­ting annet har gått gjen­nom sol­da­te­nes hoder forut for dette medie­hys­te­riet.

 • Men hvor­for duk­ker den nor­diske myto­logi hele tiden op, både på norske og danske mis­sio­ner (hvad svens­kerne angår, har jeg svært ved at fore­stille mig, at den slags sym­bo­ler over­ho­vedet accep­te­res)?

  Godt spørs­mål. Kan kan­skje ha noe med at i moderne kris­ten­dom er strids­meta­fo­rene tonet kraf­tig ned, selv det i utgangs­punk­tet fins mer enn nok å la seg inspi­rere av? Erke­en­ge­lens kamp mot dra­gen er et godt eksem­pel på det, ref:

  Ver­den og men­nes­kets sjæl er “a batt­le­ground”, en slag­mark. Ånden er et sværd, og troen er et skjold. Den tro­ende omta­les næs­ten kon­se­kvent som the war­rior, “kri­ge­ren”. Det samme gæl­der i øvrigt diverse hel­ge­ner. Og hele det kristne frel­ses­pro­jekt tol­kes som en strid mod the enemy, dvs. “fjen­den” – Satan. Hvil­ket i øvrigt er helt på linje med det teo­lo­giske sprog i flere af Pau­lus’ breve. Et cen­tralt skrift­sted for Robert Abel er såle­des Efe­ser­bre­vet 6,10–17.”

  http://mail.eftertanke.dk/category/om-kristen-praksis/maskulin-spiritualitet-i-moderne-katolsk-kristendom/

 • Per A

  Men hvor­for duk­ker den nor­diske myto­logi hele tiden op, både på norske og danske mis­sio­ner …”

  Et av disse sol­da­te­nes mange pro­ble­mer er at de slett ikke føler at de kjem­per som patrio­ter. De vet at de er leie­sol­da­ter som gjør en bedri­ten jobb for pen­ger, og de leg­ger ikke skjul på det. Hva som måtte fin­nes av “Konge, Folk og Fedre­land,” er i beste fall ute­påkint staf­fa­sje som de innerst inne vet er falskt. De krym­per seg når Faremo o.l. hyk­ler om at deres kame­ra­ter “falt for Fedre­lan­det.”

  De vet at dette ikke er sant, og der­for lul­ler de seg ikke inn i slike følel­ser, som de ville hatt om kri­gen ble utkjem­pet i Norge. Her er den store for­skjel­len mel­lom dem som utkjem­per andres krig i Afgha­ni­stan, og dem som for­skan­set seg i Glop­pe­dalsura i 1940. 

  De siste kjem­pet for noe helt annet enn pern­ger. De var patrio­ter og trengte ver­ken Val­hall eller annet vås for å moti­vere seg for en døds­kamp. Betyd­nin­gen av den for­skjel­len for­står ikke Faremo, råd­gi­verne og gene­ra­lene hen­nes.

 • Dr.T

  Beho­vet for riter, ritua­ler, kamp­rop og sym­bo­likk blir vel større jo mer dif­fus saken og fiende­bil­det er. Hadde Norge vært okku­pert, eller utsatt for en trus­sel ved gren­sen, vil jeg tro at vi hadde evig nok moti­va­sjon til å utføre et mili­tært opp­drag. “Fri­het, konge og fedre­land” er vir­ke­lige ver­dier å enes om.
  Når regje­rin­gen har valgt å ha et mili­tært nærvær(gå til krig)i Afga­nistan så gjø­res det ved å sende fri­vil­lige sol­da­ter, og nett­opp det at de er fri­vil­lige gjør at de er fritt vilt i media. De gis der­ved ingen sym­pati.

  Effek­tive sol­da­ter må dril­les, teori omset­tes til prak­sis og det fun­ge­rer i fel­ten. Den nor­røne sym­bo­lik­ken er et godt verk­tøy for å skape en iden­ti­tet og en slags for­brød­ring mel­lom gut­tene der nede.

  Nazis­tene (mis)brukte nor­røne sym­bo­ler under kri­gen, det har media tyde­lig­vis fått med seg, men hadde mange av sol­da­tene vært kristne så ville vi vel fått en his­to­rie­lek­sjon om de “gru­somme” kors­fa­rerne fra 1100 tal­let.

 • Alif Lam Mim

  Det norske for­sva­ret fører ikke hel­lig krig. Og takk for det! 
  Som kris­ten så ser jeg jo dilem­maet som felt­pres­ten må føle i sin posi­sjon. Vi til­ber ikke en krigs­gud slik ”de andre”, tali­ban, i Afga­nistan gjør. Der­for ser vi at myto­lo­gien fra viking­tida blir en større moti­va­sjons­fak­tor for en kri­ger enn Det Nye Tes­ta­men­tets logos.

  En kri­ger lever ytterst på gren­sen av det mulige for et men­neske å leve. Han utfø­rer sitt opp­drag med livet som inn­sats, i dette ulti­mate ”spil­let”, og over­le­vel­ses­instink­tet trum­fer for­plan­tin­gen.
  Denne sat­sin­gen appel­le­rer til unge eks­trem­s­por­t­en­tu­si­as­ter som ”bare må ha det” for å føle at de lever.

  Som det hen­vises til i en annen tråd så må en kri­ger være pro­fan for å fun­gere best. Aggre­sjo­nen og adre­na­lin­nivået må være høyt for å være fullt foku­sert på farer som kan true livet. Inn­stil­lin­gen må være enkel og ”rå”. Obser­ver hva som skjer rundt deg, egen­sik­ker­het, beskytt dine med­sol­da­ter. Alle andre tan­ker blir et han­di­kapp.

  ”Men jeg har hel­ler ikke fått noen for­kla­ring på hvor­for de bru­ker disse sym­bo­lene, sier han.”, felt­pres­ten.
  En har på følel­sen at de ikke lever i vir­ke­lig­he­tens ver­den, ver­ken han eller poli­ti­kerne som utta­ler seg.
  I krig bru­kes ”alle” mid­ler for å få over­ta­ket og da er vel sym­bo­ler og bekled­ning, for å virke skrem­mende og nåde­løs på mot­stan­de­ren, rela­tivt harm­løst.

  Hvil­ken glede er det sol­da­tene føler ved en ned­skyt­ning? Er glede et pre­sist nok ord? Er det ikke bare en eufori, en beru­selse, en utløs­ning av spen­nin­gen som slip­per taket etter at en har vun­net over en fiende og en blir litt sik­rere på at livet mitt ikke skal gå tapt i dag. 

  ”Den poli­tiske kor­rekt­he­ten er en pud­ding-ideo­logi, dvs. den kast­re­rer både Gud og vår egen kul­tur. Den er per defi­ni­sjon mot at “vi” skal ha lov til å for­svare oss mot “dem”.”
  Ordene ”kast­re­rer Gud”, som Hans skri­ver, skur­rer litt i mine ører. Jeg kan ikke se at sol­da­tene i Afga­nistan for­sva­rer oss, Norge, mot en fiende. En slik situa­sjon gir andre pre­mis­ser for selv­for­svar.

  Jeg, som kris­ten, kunne aldri vært sol­dat på de pre­mis­sene som våre sol­da­ter sko­le­res under. Og som en pos­ting over anty­der, sam­men med andre beskri­vel­ser, så er sol­dat­li­vet helt ufor­ene­lig med mitt stå­sted.
  Men jeg inn­ser ”nød­ven­dig­he­ten” av denne for­men for inn­stil­ling for å kunne over­leve i et så eks­tremt miljø. Jeg tror ikke mange av våre elite­sol­da­ter er sterkt kristne, uten at jeg har noe belegg for den påstan­den.

  Men hvis ikke poli­ti­kerne er for­nøyd med sol­da­te­nes hold­nin­ger kan de jo bare utstyre byrå­kra­tene i stor­tin­gets kor­ri­do­rer med en ”AG3” og sende disse PK-for­nuf­tige, avba­lan­serte og emo­sjons­løse per­sonene ned for å løse kon­flik­ten.

 • Erik Gifford

  Jeg skjøn­ner det slik at noen nær­mest blir hys­te­riske når viking­sym­bo­ler blir brukt. Dette fin­ner jeg per­son­lig kren­kende da dette er en del av min norske his­to­rie og kul­tur. Hva med barn som blir døpt med navn som kan spo­res til­bake til vikin­gene? Hva med idretts­lag og andre for­enin­ger som har fått navn etter nor­røn myto­logi eller kjente vikin­ger.
  I en kort peri­ode på 5 år prøvde noen norske nazis­ter å hig­hjacke vår nor­røne kul­tur­arv. Det klarte de ikke. Vi må også kjempe for at den poli­tisk kor­rekte eli­ten ikke leg­ger beslag på denne arven og bru­ker den til å fremme egen multi­kulti agenda. 

 • Beli­sa­rius

  Hvor uvi­tende er det mulig å bli med så mange års utdan­nelse?

  Det norske sivil­sam­fun­net har for lengst tatt til­bake det nor­røne. Hvis man med utgangs­punkt i nor­røn myto­logi star­ter å søke på firma­navn i Brønn­øy­sund­re­gis­terne, så tror jeg man skal lete lenge etter noen som er ledig. F.eks Odin er flere sider.
  Hva er disse men­nes­kene ute etter i all sin sne­ver­synt­het – hisse på seg enda flere av det for­ak­tede Folket?

  Død­ninge­ho­der – det er Fan­to­met og tegne­se­rier det. De har so selv stort sett fjer­net 2.vkr ut av skole­pen­sum­met – hvor­for skulle da noen da koble nazis­te­nes mis­bruk til dagens bruk. De selv selv­føl­ge­lig, men hvem andre?
  Dette vir­ker noe per­verst, stu­die av dette mis­bru­ket må jo være noe for spe­si­elt inter­es­serte?

 • Donald

  @Alif Lam Mim:

  Jeg, som kris­ten, kunne aldri vært sol­dat på de pre­mis­sene som våre sol­da­ter sko­le­res under”

  Du er klar over at det ikke er til­fel­dig at sol­da­ten og kor­set går hånd i hånd, som Harald Ofstad skrev i sin “Vår for­akt for svak­het”?

  Da tys­kerne invan­d­erte det den gang Sov­jet­sam­vel­det, sto hele det tyske geist­lige råd bak Hit­ler.

  Mvh
  Donald

 • Donald

  Apro­pos nazi, her er annen bril­jant Leh­rer:

  http://www.youtube.com/watch?v=zCluI87gQ3I&NR=1

  Donald

 • Urnorsk

  @Donald: Da tys­kerne invan­d­erte det den gang Sov­jet­sam­vel­det, sto hele det tyske geist­lige råd bak Hit­ler.

  Alle tyske Wehr­macht-batal­jo­ner hadde også felt­pres­ter (unn­tatt SS og Luftwaffe), slik som Tele­mark-batal­jo­nen har sin felt­prest Hage­sæther. Det stod til­og­med “Gott Mit Uns” på alle tyske sol­da­ters belte­spen­ner, noe en felt­prest som Hage­sæther burde reflek­tere mer over enn denne absurde anek­do­ten om en nazi-kami­ka­ze­pi­lot, brukt for å sji­ka­nere nor­røne tros­sam­funn. Hage­sæther er en utvil­som odino­fob!

  Mitt stall­tips: Felt­prest Hage­sæther er for­frem­met til bis­kop innen 10 år, han har alle de kor­rekte hold­nin­ger for den job­ben.

 • Fran­cesco

  Alif Lam Mim skri­ver bla; “Jeg kan ikke se at sol­da­tene i Afga­nistan for­sva­rer oss, Norge, mot en fiende.” Både ja og nei. Det er Atlan­ter­havs­pak­ten artik­kel 5 som er årsa­ken til at vi er der. 

  Norge opp­fyl­ler ikke NATO‘s krav om å bruke 2% av BNP til for­svars­bud­sjet­tet. Vi støt­ter oss like­vel på USA i for­svars­po­li­tik­ken via NATO og reg­ner med trygg­het der­fra uan­sett – og del­ta­kelse i Afgha­ni­stan er vel en del av den pri­sen vi må betale. Uan­sett mener jeg det er ett godt for­mål å ha styr­ker der nede – dette er jo også en form for kamp for demo­kra­tiet.

  På den annen side må vi huske at alle stor­mak­ter hand­ler i egen­in­ter­esse – også demo­kra­tier. Så lenge det er i USA‘s egen­in­ter­esse å være med i NATO og på den måte være garan­tist for Norge‘s sik­ker­het, er alt vel og bra. Men å tro at dette vil være sta­tisk i “all evig­het” er vel opti­mis­tisk, både på den ene og andre måten. Uan­sett om det er skyer på den poli­tiske him­mel eller ikke, er det en for­del å ha ett sterkt nasjo­nalt for­svar.
  Når det mørk­net til i Europa på slut­ten av 30 tal­let, fant plut­se­lig Norge ut at de måtte ruste opp, og pøste pen­ger inn i for­svars­bud­sjet­tet i 1938 og 39. Men da var det for­sent. For­sva­ret hadde ikke struk­tur til å dis­po­nere så mange pen­ger plut­se­lig, og det ble gjort håp­løse feil­inn­ves­te­rin­ger. Så vet vi hvor­dan det gikk….

 • Alif Lam Mim

  Fran­cesco!
  Din for­stå­else av mine ord er vel å dra ordet for­svar litt lengre enn det jeg la i ord­leg­gin­gen. Våre sol­da­ter står i et frem­med land. Altså er ikke vårt land og folk direkte truet av en inva­sjons­makt som i 1940.
  Jeg føler det vel hel­ler slik at norske sol­da­ter for­sva­rer de sivile i Afgha­ni­stan mot en fiende.

  Donald!
  Det kan så være at diverse geist­lige vel­sig­ner krig og hær. Jeg tror de egent­lig burde føle en viss kon­flikt med sin sam­vit­tig­het. De første kristne gikk ut av hæren hvis de var sol­da­ter eller offi­se­rer.

 • Donald

  @Alif Lam Mim:

  Hvor­for skulle de geist­lige føle en kon­flikt med sin sam­vit­tig­het når støt­ten er helt tråd med deres teo­logi? Guden de til­ber og under­kas­ter seg er en krigs­gud. Intet mindre. 

  Mvh
  Donald

 • Space­manS­piff

  Alif Lam Mim,

  Jeg tror du må se en alli­anse litt bre­dere enn at vi er direkte truet. NATO er i bunn og grunn et for­svars­om­råde med en øverst­kom­man­de­rende for hele NATO, SACEUR, og et angrep på Twin Tow­ers i USA er per defi­ni­sjon et angrep på oss. (Ref. artik­kel 5 i NATO-pak­ten) Kort tid etter dette angre­pet ba USA om et møte i NATO der de alle var enige om at dette var å regne som et angrep på alle. 

  Når man nå er i Afgha­ni­stan under NATO-flagg, så er dette på noe andre pre­mis­ser like­vel. ISAF er under­lagt et FN-man­dat. Strengt tatt er jo ISAF et FN man­dat som NATO har påtatt seg å lede, og går litt på siden av det USA ellers bedri­ver på de kan­ter. Tid­li­gere lagde jo Kris­tin Hal­vor­sen et stort poeng ut av at hun ikke ville at norske styr­ker skulle være med i USAs ter­ro­rist­jakt, men aller helst gå rundt i en helt annen del av lan­det og dele ut mat­pak­ker og bly­an­ter til skole­jen­ter.

  Om vi var i Afgha­ni­stan som et resul­tat av artik­kel 5 i NATO-pak­ten, så skulle vi helst vært med å jakte på disse Al Qaeda-ter­ro­ris­tene, og selv om dette ikke er på eget ter­ri­to­rie, så er ikke det det avgjø­rende. NATO-pak­ten begren­ser seg ikke til å selv­for­svar, men også til å utkjempe en krig hos fien­den så fremt den star­tes med et angrep mot et av med­lems­lan­dene.

  Når SV har kunne aksep­tere vår til­stede­væ­relse i Afgha­ni­stan, så beror jo det vel­dig på blant annet FN-man­da­tet som gjør at de kan dis­tan­sere seg fra NATO og USA spe­si­elt. At Norge gjør noe i NATO regi er greit så lenge FN har god­kjent det. Det er bare at for USA og NATO, så er dette poli­tiske hen­syn de ikke tar alt­for mye hen­syn til og på bak­ken i Afgha­ni­stan fly­ter dette i stor grad over i hver­andre. Jeg veit ikke engang om USA har noen egne ope­ra­sjo­ner under nav­net “Ope­ra­tion Endu­ring Free­dom” lengre.

  Du kan se NATOs til­stede­væ­relse som et ved­va­rende mot­an­grep mot de som angrep USA for 9 år siden.

 • Ja, nazi­kor­tet er det eneste kor­tet som hol­der all kul­tu­rell selv­opp­hol­delse nede i Vest-Europa etter ’45, hvor man så sitt snitt i og med III. Rikets totale sam­men­brudd til å kaste alt som smakte av kul­tur­kon­serv­ta­isme og Euro­pe­iske tra­di­sjo­ner på det store lik­bå­let libe­ra­lis­ter og sosial­de­mo­kra­ter tente i fel­les­skap på rui­nene av det gamle Europa som lå i grus. 

  Siden delte man Europa kynisk, og fri­hest­be­gre­pet og vil­jen til å kjempe for det, ble en rela­tiv stør­relse. Høyre-venstre diko­to­mien hand­ler ikke len­ger om reelle fun­da­men­tale ideo­lo­giske for­skjel­ler, men om ulike drak­ter, lag som spil­ler samme spill på samme bane,og som byt­ter bane­halv­del fra tid til annen. 

  Sol­da­ter i uten­lands­tjenste er kun mario­net­ter i dette, uten noen form for inn­fly­telse, de er for­bruks­va­rer som alt annet. Det absurde lig­ger i at deres opp­drags­gi­vere for­sø­ker å vaske sine hen­der i ord, enda de har det abso­lutte ansva­ret, også for såkalte krigs­for­by­tel­ser, man ellers er så ivrige å påpeke i fien­dens leir. De benyt­ter seg av begreps­pa­ret, fred er krig, som Orwell så godt for­utså. En rele­vant tekst om kri­gerne i Afgha­ni­stan fin­nes her: 

  http://autonomotpol.wordpress.com/2010/10/05/krigerkultur-og-kulturkrig-%E2%80%93-fra-afghanistan-til-valhall/

  Per A, skri­ver så rett:

  ”Men hvor­for duk­ker den nor­diske myto­logi hele tiden op, både på norske og danske mis­sio­ner …”

  Et av disse sol­da­te­nes mange pro­ble­mer er at de slett ikke føler at de kjem­per som patrio­ter. De vet at de er leie­sol­da­ter som gjør en bedri­ten jobb for pen­ger, og de leg­ger ikke skjul på det. Hva som måtte fin­nes av “Konge, Folk og Fedre­land,” er i beste fall ute­på­klint staf­fa­sje som de innerst inne vet er falskt. De krym­per seg når Faremo o.l. hyk­ler om at deres kame­ra­ter “falt for Fedre­lan­det.”
  De vet at dette ikke er sant, og der­for lul­ler de seg ikke inn i slike følel­ser, som de ville hatt om kri­gen ble utkjem­pet i Norge. Her er den store for­skjel­len mel­lom dem som utkjem­per andres krig i Afgha­ni­stan, og dem som for­skan­set seg i Glop­pe­dalsura i 1940.

  De siste kjem­pet for noe helt annet enn pen­ger. De var patrio­ter og trengte ver­ken Val­hall eller annet vås for å moti­vere seg for en døds­kamp. Betyd­nin­gen av den for­skjel­len for­står ikke Faremo, råd­gi­verne og gene­ra­lene hen­nes.”

  Den dagen nazi­kor­tet er utspilt, hvil­ket det ser ut til å kunne bli i over­skue­lig frem­tid, etter­som vir­ke­lig­he­ten over­går pro­pa­gan­daen, vil Europa kunne begynne sin reelle red­nings­ope­ra­sjon uten bak­bundne hen­der.

  /A.

 • Ja, nazi­kor­tet er det eneste kor­tet som hol­der all kul­tu­rell selv­opp­hol­delse nede i Vest-Europa etter ’45, hvor man så sitt snitt i og med III. Rikets totale sam­men­brudd til å kaste alt som smakte av kul­tur­kon­ser­va­tisme og Euro­pe­iske tra­di­sjo­ner på det store lik­bå­let libe­ra­lis­ter og sosial­de­mo­kra­ter tente i fel­les­skap på rui­nene av det gamle Europa som lå i grus.Siden delte man Europa kynisk, og fri­hets­be­gre­pet og vil­jen  til å kjempe for det, ble en rela­tiv stør­relse. Høyre-venstre diko­to­mien hand­ler ikke len­ger om reelle fun­da­men­tale ideo­lo­giske for­skjel­ler, men om ulike drak­ter, lag som spil­ler samme spill på samme bane,og som byt­ter bane­halv­del fra tid til annen.Soldater i uten­lands­tjenste er kun mario­net­ter i dette, uten noen form for inn­fly­telse, de er for­bruks­va­rer som alt annet. Det absurde lig­ger i at deres opp­drags­gi­vere for­sø­ker å vaske sine hen­der i ord, enda de har det abso­lutte ansva­ret, også for såkalte krigs­for­by­tel­ser, man ellers er så ivrige å påpeke i fien­dens leir. De benyt­ter seg av begreps­pa­ret, fred er krig, som Orwell så godt for­utså.

  En rele­vant tekst om kri­gerne i Afgha­ni­stan fin­nes her:


  http://autonomotpol.wordpress.com/2010/10/05/krigerkultur-og-kulturkrig-%E2%80%93-fra-afghanistan-til-valhall/

  Per A. skri­ver så rett:

  ”Men hvor­for duk­ker den nor­diske myto­logi hele tiden op, både på norske og danske mis­sio­ner …”


  Et av disse sol­da­te­nes mange pro­ble­mer er at de slett ikke føler at de kjem­per som patrio­ter. De vet at de er leie­sol­da­ter som gjør en bedri­ten jobb for pen­ger, og de leg­ger ikke skjul på det. Hva som måtte fin­nes av “Konge, Folk og Fedre­land,” er i beste fall ute­på­klint staf­fa­sje som de innerst inne vet er falskt. De krym­per seg når Faremo o.l. hyk­ler om at deres kame­ra­ter “falt for Fedre­lan­det.”
  De vet at dette ikke er sant, og der­for lul­ler de seg ikke inn i slike følel­ser, som de ville hatt om kri­gen ble utkjem­pet i Norge. Her er den store for­skjel­len mel­lom dem som utkjem­per andres krig i Afgha­ni­stan, og dem som for­skan­set seg i Glop­pe­dalsura i 1940.


  De siste kjem­pet for noe helt annet enn pen­ger. De var patrio­ter og trengte ver­ken Val­hall eller annet vås for å moti­vere seg for en døds­kamp. Betyd­nin­gen av den for­skjel­len for­står ikke Faremo, råd­gi­verne og gene­ra­lene hen­nes.”


  Den dagen nazi­kor­tet er utspilt, hvil­ket det ser ut til å kunne bli i over­skue­lig frem­tid, etter­som vir­ke­lig­he­ten over­går pro­pa­gan­daen, vil Europa kunne begynne sin reelle red­nings­ope­ra­sjon uten bak­bundne hen­der.

  /A