Antirasistisk senter har hatt hovedansvaret for innsamling, redigering og skriving av Audun Lysbakkens skyggerapport til FN om rasisme og diskriminering i Norge. Det merkes. Tonen er preget av nytale. Man merker at prosessen mot en lysende fremtid har stanset opp. Det har skjedd et klimaskifte. Stillstanden må brytes. Derfor mobiliserer Lysbakken FN.

Det er et interessant politisk spill, og sier noe om at FN og organisasjoner som Konferansen av islamske stater (OIC) har fått en rolle i norsk innenrikspolitikk. Konvensjonene som står over norsk lov er blitt politiske brekkstenger.

Når prosessen mot en politisert antirasistisk virkelighet stanser opp, kan man mobilisere «det internasjonale samfunn», ved Komiteen mot diskriminering og rasisme. Men disse komiteene er i FN blitt tvilsomme politiske instrumenter. FNs Menneskerettsråd er med på å gjøre ordet menneskerettigheter til en farse. Rådet har ansatt Richard Falk til være spesialrapportør om Israel og de okkuperte områder. Falk står for meninger som burde diskvalifisert til en slik jobb. Han hevder at USAs regjering sto bak 9/11. Men det som i noens øyne diskvalifiserer, er i andres nettopp kvalifiserende.

Antirasistisk senter arbeider innenfor disse rammene. Det er rammer som handler om makt, om et begjær etter å forme mennesket og samfunnene.

Det har det til felles med kommunisme, nazisme og fascisme at det er presteskaplignende samfunn. Dvs.: man formulerer noen kriterier på hva som rett og galt, og de har en slik vilkårlighet at de som sitter med definisjonsmakten blir til konger.

I skyggerapporten går man feks. inn for at diskriminering ikke bare skal gjelde fysiske personer, men også legale. Innvandrerorganisasjoner skal kunne føle seg krenket og diskriminert. Religiøse organisasjoner, menigheter, foreninger. Det sier seg selv at dette åpner for nærmest ubegrensede muligheter for klager og stevninger. Hvis man i tillegg har vide definisjoner på hva som kan være kritierium for diskriminering – skyggerapporten går inn for at språk og hudfarge skal inn i loven – så har man tatt et langt steg mot et svært utrivelig samfunn. Legg til prinsippet om omvendt bevisbyrde, og du har skapt et samfunn som Orwell ville kjent igjen.

Klimaskifte

Rapporten klager over klimaskiftet som har funnet sted. Dette er en politisk manipulert term som går igjen i mediene hver gang myndighetene forsøker å stramme inn asylpolitikken eller krimpolitikken. Det står for «reaksjonært, umenneskelig».

Det mangler noen brikker i konvensjonsforpliktelsene til at Norge er helt i lomma på de antirasistiske Gutmenschen.

It seems that the reluctance to follow up the recommendation by the Committee is affected by a general ‘shift of climate’ regarding the status of human rights conventions – that the State fears that such conventions, and its international supervision bodies, as well as the domestic courts applying the primacy clause, will take power from the elected parliament. In this regard, the reluctance should be seen together with the decision of the State to not ratify the additional protocol to the Covenant on Economical, Social and Cultural Rights. The same stand has been taken regarding the ratification of protocol no. 12 to the European Convention on Human Rights, concerning discrimination.

Man klager over at Norge ikke har ratifisert tilleggsprotokollen til Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Det er bare det at denne konvensjonen er så omfattende at den i realiteten opphever statens suverenitet. Hvis man på den ene siden har vidtgående rettigheter til asylsøkere, og en konvensjon om sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter, er nasjonalstaten i praksis opphevet. Da er staten redusert til et administrativt organ som skal håndheve organisering og fordeling.

Men hvem skal betale gildet? Et slikt samunn vil hurtig miste sin økonomiske produktivitet, lønnsomhet og bærekraft.

Slik sett har den multikulturelle utopien sterke fellestrekk med kommunismen som også opphevet alle økonomiske lover.

Rasistisk antirasisme?

Den politisk korrekte bevegelsen er opptatt av rase. Den er moralistisk-antirasistisk, men på en slik måte at det favoriserer bestemte grupper som bruker antirasisme som våpen. Disse gruppene behandler selv andre «raser» eller folkegrupper dårlig, og har ingen skrupler med å opphøye seg selv. Den ideologiske blindhet gjør at de politisk nidkjære havner i slikt selskap. Eller kanskje det ikke er tilfeldig? Kanskje det politisk korrekte er den blanding av ideologi, fanatisme, maktbegjær og kontrollbehov som er motoren i alle totalitære bevegelser?

Rapporten går inn for at språk må inn som kriterium på diskriminering. I dagens multikulturelle virkelighet er dette nok et potent våpen.

Language is an important factor for discrimination in the labour market, as we see that employers use language as a criteria to exclude job- applicants with ethnic non-Norwegian background, for instance in job advertisements. There is also anecdotal evidence of discrimination by public authorities on the background of language. Language both figures as a marker for ethnicity, and as a ground for discrimination in itself, and we therefore recommend that language be included in the list of grounds for discrimination in the coming anti-discrimination act.
Recommendation:
• We recommend that colour and language be included in the enlistment of grounds for discrimination in the new Anti-discrimination Act.

Hvem skal avgjøre at kriterium om beherskelse av norsk muntlig og skriftlig er overflødig eller for strengt? Hvilke jobber er det i dag som ikke krever språklig forståelse?

Traumer og bevissthetskurs

Blant faglige foreninger som har deltatt i rapporten finner vi psykologer, advokater og leger. Rapporten går inn for sentra som kan ta seg av asylsøkere og andre med mentale traumer. Ingen stiller spørsmål om ressurser og økonomi, om realismen i kravene.

Dommere og politi skal sendes på kurs for «høyning av bevisstheten», slik at man forstår hva som er hat-forbrytelser, hva som er diskriminering.

Definisjoner

Det er i definisjonen av rasisme, hat og diskriminering at vi støter på det politisk korrekte udyret i fri dressur. For å få ram på «rasismen og diskrimineringen» må man ha kontroll i begge endene: man må ha kontroll med definisjonene av rasisme og hatkriminalitet og diskriminering – og man må etablere kontrollapparat som overvåker, klassifiserer, etterforsker og straffer.

Dette er oppskriften på en politistat.

Mens Datalagringsdirektivet får mye oppmerksomhet i norske medier, blir det antirasistiske diktaturet forbigått i stillhet.

Skyggerapporten: NGO Shadow Report 2010 – Supplementing and Commenting on Norway’s Combined 19th/20th Periodic Report Submitted by Norway under Article 9 of the International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination