I et internt notat til regjeringen tegner Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) et dystert, selvkritisk og bekymringsfullt bilde av den pågående asylstrømmen til i Norge. I følge AID er økningen så stor at det nærmer seg grensen for hva Norge kan takle.

I notatet heter det at «Norge kan ikke over lengre tid håndtere det høye antallet asylsøkere som vi har mottatt det siste året. Det er grenser for saksbehandlings-, mottaks- og bosettingskapasiteten.»

AID retter også hard kritikk mot Utlendingsnemnda (UNE), som departementet mener har «gjort Norge særlig attraktivt for asylsøkere».

Notatet ble laget før statssekretær Libe Rieber-Mohn skulle møte 270 ansatte i det uavhengige klageorganet UNE i asylsaker i begynnelsen av september. Det inneholder bl.a. disse punktene:

«Saksbehandlingstiden øker, vi har problemer med å opprette nok mottaksplasser og det er store problemer med å få bosatt de som får opphold i en kommune. Særlig gjelder dette enslige mindreårige.»

«Vi har i dag en situasjon der saksbehandlingstiden i mange utlendingssaker er altfor lang og til tider ikke effektiv nok. Det er en stor belastning for dem som søker og som har alle papirer i orden.»

I notatet påpekes også at Norge er blant landene i Europa med størst vekst og flest asylsøkere pr. innbygger. «Dette tilsier at Norge tar imot en uforholdsmessig stor andel av asylsøkerne i Europa.»

I tillegg kritiserer AID det faktum at det per i dag ligger hele 8250 ubehandlede klagesaker hos UNE, og skriver at UNE`s praksis fører til at regjeringens ønskede politikk ikke blir iverksatt:

«Problemet oppstår når UNEs regelverksforståelse og skjønnsutøvelse fører til en praksis som ikke bygger opp under den politikk Regjeringen ønsker ført.»

Notatet er særlig kritisk til at UNE tidligere i år stanset overføringen av asylsøkere til Hellas. Dette har «gjort Norge særlig attraktivt for asylsøkere som allerede har et opphold i Europa».

«Det hjelper lite at vi kan instruere UDIs regelverksforståelse når UNE fører en annen praksis. Det er imidlertid slik systemet er i dag, og det må vi som politikere respektere.»

Notatet fra AID er så kritisk at statssekretær Libe Rieber-Mohn valgte ikke å benytte det da hun møtte de ansatte i UNE.

Statssekretæren har hatt den krevende jobben med å forsvare Regjeringens asylpolitikk mot kritikk fra både høyre og venstre. Selv understreker hun at ikke brukte notatet.

– Jeg brukte ikke foredraget fra embetsverket. Det er helt naturlig at utkast går frem og tilbake. Det er bedre om Aftenposten forholder seg til hva jeg faktisk sa, og ikke et utkast, sier Rieber-Mohn i en kommentar.

– Når det er sagt, er det hverken noe oppsiktsvekkende eller galt i det som skrives i utkastet. Dette er kjente utfordringer, som Regjeringen har møtt med aktive tiltak som har gitt resultater. Situasjonen knyttet til enslige mindreårige er begynt å bli bedre, sier statssekretær Rieber-Mohn.

Hun viser også til at Regjeringen i går la frem forslag for å øke saksbehandlingskapasiteten og antallet returer.

Regjeringen satte i sommer ned et utvalg som skal se på om dagens klagesaksmodell er den beste for å ivareta behovet for politisk styring, rettssikkerhet, likebehandling og en rask og effektiv saksbehandling.

I notatet skriver AID at til tross for at antallet asylsøkere og antallet personer med utreiseplikt har økt, har ikke antall uttransporteringer fra Norge økt tilsvarende. I første halvår i 2009 har bare 440 personer returnert frivillig.

Samtidig med den rekordstore asyltilstrømmingen øker antallet søknader om familiegjenforening: 13.000 personer søkte om familiegjenforening i 2005, mens antallet økte til 21.000 i 2008.

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge mener kritikken mot Utlendingsnemnda er urimelig og urovekkende.

– Dette er nye signaler fra regjeringskontorene. Jeg oppfatter kritikken som et forsøk på å påvirke UNE i retning av en strengere politikk. Det mener jeg er en utidig innblanding i UNE, som skal være en uavhengig ankedomstol. Dette grenser til det skandaløse, sier Egenæs.

– Vi er helt enig i at lang behandlingstid er et problem, men da må Regjeringen tilføre ressurser. Samtidig er dette et signal om at Regjeringen først og fremst er opptatt av å få folk ut av landet, sier Amnestys generalsekretær.

UNE-direktør Terje Sjeggestad viser til at Stortinget senest i 2005 ville opprettholde UNE.

– Hva mener du om kritikken om at UNE har bidratt til økt asyltilstrømning?

– Jeg har ikke registrert at det fra regjeringshold er kommet kritikk av hvordan Utlendingsnemnda følger opp det mandatet Stortinget har gitt oss, og som innebærer at UNE av hensyn til rettssikkerhet og tillit skal treffe avgjørelser etter menneskerettslige forpliktelser og utlendingslovgivningen. UNE har ingen mening om hvor vidt klageordningen på dette feltet bør endres i noen retning. Det er et rent politisk valg, sier Sjeggestad.

I 2008 kom det 14.400 asylsøkere til Norge, og hittil i år har antallet asylsøkere passert 10.000. Til tross for innstramningstiltak har regjeringen varslet at Norge kan forvente minst 18.500 asylsøkere i 2010.

Aftenposten: – Kan ikke håndtere det høye antallet asylsøkere

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂