Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) krever at Norge og flere andre europeiske land stanser utransportering av avviste asylsøkere til Irak. Irakere utgjør en av de største gruppene asylsøkere til Norge:

Stansen i returene kommer på bakgrunn av at sikkerhetssituasjonen i Irak har blitt forverret, går det frem av redegjørelsen fra Utlendingsdirektoratet.

Sakene kan få konsekvenser for norsk asylpolitikk og tvangsreturer til Irak.

I følge avdelingsdirektør Jon Arne Jensen i Utlendingsnemnda (UNE) får ikke nødvendigvis enkelttilfeller betydning for andre saker, men regjeringen er foreløpig ikke sikre på hva slags konsekvenser EMDs inngrep vil få:

– Fra regjeringens side har vi ingen planer om å stanse returen til Irak. Vi har full tillit til at situasjonen overvåkes grundig av Utlendingsnemnda, sier statssekretær Pål Lønseth (A) i Justisdepartementet.

– Er du bekymret for konsekvensene dette får for norsk asylpolitikk?

– Nei, bekymret er jeg ikke så langt, for dette er kun en individuell vurdering basert på individuelle anmodninger. Situasjonen ville være annerledes hvis EMD ville komme med generelle anmodninger.

I oktober etterkom regjeringen Den europeiske menneskerettsdomstolens krav om både stans i retur av asylsøkere til Hellas iht Dublin-avtalen og opphevelse av utreiseplikten for somaliere med endelig avslag på søknad om asyl. Samtig vedtok Justisdepartementet og Utlendingsdirektoratet (UDI) å legge ned ordningen med ventemottak som ble opprettet for å få personer med endelig avslag til å returnere til hjemlandet.

Tre av bærebjelkene i Stoltenberg-regjeringens asylinnstramninger var dermed blitt borte i løpet av èn uke, oppsummerte journalist Jon Hustad i Dag og Tid.

Gjennom ei kort veke forsvann tre av stolpane i den norske innstraminga i asylpolitikken: retur til Hellas, retur til Somalia og harde ventemottak. Og det får kanskje konsekvensar. For som den førre statssekretæren i Justisdepartementet med ansvar for asylhandsaming og innvandring, Libe Rieber-Mohn, sa til Stavanger Aftenblad i oktober 2008: «Nesten alle asylsøkere i dag har hjelp av menneskesmuglere. Disse spekulerer i de ulike lands praksis i asylsaker. Hvis de oppfatter at norsk politikk er mer åpen enn andres, vil de styre asylsøkere hit.»

Aftenposten: Stanset tvangsutsending til Irak