Asyl- og innvandringskapittelet er en av postene som har hatt størst vekst i det norske statsbudsjettet de siste årene. Stortinget har vedtatt hele 8,6 milliarder kroner til integrerings- og asylpolitikken i 2009. Det er 3,4 milliarder mer enn det som ble bevilget til dette formålet i 2006.

Den budsjetterte summen er det som er direkte vedtatt benyttet til integrerings- og asylpolitikk, og inkluderer ikke generelle tilleggsutgifter som går over budsjettene for offentlige tjenester som helse- og sosialutgifter.

Den norske innvandrings- og asylpolitikken har i hovedsakelig to poster, benevnt i statsbudsjettet som henholdsvis «Beskyttelse- og innvandring» og «Integrering og mangfold». Den første posten dekker utgifter til asylinstituttet og øvrig byråkratiet i forhold til innvandring. Den sistnevnte budsjettposten omfatter bosetting av de forskjelllige i landets kommuner.

Det er bevilget 3,3 milliarder til håndtering av asylanter for 2009. 717 millioner går til administrative utgifter i Utlendingsdirektoratet (UDI), mens litt over 2 millarder går til selve driften av landets asylmottak.

Utlendingsnemnda (UNE) mottar 250 millioner over det samme budsjettet for å behandle anker på avslag om opphold fra UDI. De administrative utgiftene og driften av asylmottak fordelt på de 15.000 asylsøkerne som er beregnet å ankomme i 2009, tilsier at behandling av èn asylsøknad samt opphold i asylmottak koster cirka 220.000 kroner pr. asylsøker i året.

Til sammenligning er budsjettet for retur av asylsøkere som har fått endelig avslag på søknad om asyl i Norge på bare 20 millioner kroner. I juni i år opplyste UDI at hele 60 prosent av de som søker om asyl får avslag. Det vil si at av de 15.000 som er beregnet å søke om asyl i 2009, ventes hele 9000 å få avslag. Kostnadene for retur er i så fall antatt å beløpe seg til 2.220 kroner pr. person, dersom det forholder seg slik at så mange som 60 prosent får avslag på søknad om opphold i Norge og må ut av landet. Forøvrig regner Statistisk Sentralbyrå med at cirka 18.000 oppholder seg illegalt i Norge. Det er lite som tyder på at regjeringens budsjett på 20 millioner omfatter noen planlagt retur av disse.

Den største posten er imidlertid «Integrering og mangfold.» Regjeringen har budsjettert rundt 5,3 milliarder kroner til dette formålet, der en stor del går til landets kommuner. Integreringstilskuddet pr. person som har fått innvilget oppholdstillatelse er blitt økt fra 496.000 i 2008 til 551.000 kroner for 2009. Tilskuddet kan økes opptil 1.3 millioner kroner pr. person dersom vedkommende har en kronisk lidelse eller er traumatisert.

Samlet sett er integreringstilskuddet på 3.5 milliarder, som skal gå til bosetning av 1250 kvoteflyktninger og de 6000 asylsøkerne som antas å få innvilget opphold i Norge. Videre er det satt av 1,5 milliarder til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. De siste 515 millionene er satt av til en egen tiltakspakke for enslige asylsøkere under 15 år.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂