Stoltenberg-regjeringen øker budsjettet til innvandring og integrering i 2010 med 2 milliarder kroner i forhold til 2009. Det vil si at regjeringen regner med å bruke hele 11,5 milliarder kroner på innvandring, asyl, integrering og utlendingsforvaltningen til neste år. Det meste av økningen går til drift av asylmottak, som ventes å ta i mot 18.500 nye asylsøkere i 2010.

– Det høye antallet asylsøkere er utfordrende å håndtere, både når det gjelder saksbehandlingskapasiteten, antallet på mottaksplasser og bosetting av dem som får opphold, innrømmer statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

Økt tilstrømning

Utlendingsdirektoratet trenger neste år 4,6 milliarder kroner, en økning på hele 50 prosent fra i år. Det meste av økningen går til drift av asylmottak.

Budsjettposten «integrering og mangfold» utgjør 6,3 milliarder kroner, en vekst på 17,6 prosent. Den største posten er integreringstilskudd til kommunene.

En annen stor utgiftspost 591 milioner kroner til økonomiske ytelser for asylsøkere og flyktninger mens de oppholder seg i mottak.

Politiets utgifter øker med 150 millioner kroner som følge av den økte asyltilstrømningen. Pengene skal gå til økt kontroll i grenseområdene, lokal og rask registrering av asylsøkere og mer effektiv uttransportering. Målet er at dette skal bidra til å redusere antall identitetsløse asylsøkere og bekjempe kriminalitet.

Antallet personer i Norge med innvandrerbakgrunn har økt fra 1,5 prosent i 1970 til 10,6 prosent i 2009. Regjeringen regner med at det vil komme like mange – 18.500 – asylsøkere til Norge neste år som i år. Hvis beregningene stemmer vil det bo tilnærmet 21.000 asylsøkere på norske mottak i 2010.

Samtidig med den rekordstore asyltilstrømmingen øker antallet søknader om familiegjenforening: I 2005 søkte 13.000 personer om familiegjenforening i Norge, mens dette antallet økte til 21.000 i 2008.

Nylig varslet Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) regjeringen om at økningen i asylsøkere nå er så stor at det nærmer seg grensen for hva Norge kan takle. I det interne notatet heter det blant annet at «Norge kan ikke over lengre tid håndtere det høye antallet asylsøkere som vi har mottatt det siste året. Det er grenser for saksbehandlings-, mottaks- og bosettingskapasiteten.» AID rettet også hard kritikk mot Utlendingsnemnda (UNE), som departementet mener har «gjort Norge særlig attraktivt for asylsøkere».

Per i dag ligger det 8250 ubehandlede klagesaker på avslag på søknad om asyl hos UNE.

Aftenposten: Kraftig økning i asylutgifter

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂