Fag­for­enin­gen på brev­spe­di­sjons­fir­maet City­mail øns­ker ikke at de ansatte skal bære ut brev fra Sve­ri­ge­de­mo­kra­tene. “Facket” mener sel­ska­pet bør tenke mer på demo­kra­tiet enn lom­me­boka.

Utskick från Sve­ri­ge­de­mo­kra­terna väcker obe­hag hos City­mails brev­bärare och inför valet till Euro­pa­par­la­men­tet upp­ma­nar City­mail­klub­ben på SEKO före­ta­gets led­ning att inte ta emot utskick från par­tiet, som fack­klub­ben anser är främ­lings­fi­ent­ligt.
“Vi anser att det är vår skyl­dig­het att agera emot främ­lings­fi­ent­lig­het”

– Vi anser att det är vår skyl­dig­het att agera mot främ­lings­fi­ent­lig­het och ode­mo­kra­ti­ska par­tier, säger Tho­mas Gorin som är fack­ord­förande.

– Vi vill helt enkelt att våra med­lem­mar inte ska tvin­gas påver­kas av ett parti som inte står för grund­läg­gande demo­kra­ti­ska vär­de­rin­gar, fortsät­ter han.

Från City­mails sida är bud­ska­pet klart: försän­del­ser ska delas ut så länge inne­hål­let inte stri­der mot svensk lag. Men det sker ingen kon­troll av inne­hål­let enligt Anna Sjö­din, infor­ma­tion­san­sva­rig på City­mail.

– Natur­ligt­vis kan vi inte kon­trol­lera att inne­hål­let i alla försän­del­ser följer svensk lag­stift­ning. Det kan vi inte och så job­bar vi inte, säger hon.

Men hur kan ni då vara säkra på att det ni delar ut följer svensk lag?

– Det kan vi inte vara säkra på i alla enskilda fall. Vi har inte som policy att kon­trol­lera inne­hål­let i våra upp­drags­gi­vares försän­del­ser.


Brev­bärare vill inte bära ut SD-bud­skap

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • bencruachan.myopenid.com

  Hvis noen lurer på hvor­for mange svens­ker føler sterkt ube­hag ved tan­ken på å stemme på Sd enda de godt kan ha lest gjen­nom parti­pro­gram­met og fun­net det rasjo­nelt ønsk­ver­dig er sva­ret enkelt: De har blitt sen­si­ti­vi­sert, eller hjerne­vas­ket om du vil. Grun­nen er at gjen­nom reklame og bedra­gersk argumentasjon(demagogi på fag­språ­ket), ommøb­le­res folks følel­ses­liv uten at man er klar over det selv. I både reklame og poli­tisk pro­pa­ganda bru­kes de samme tek­nik­ker med mot­satt for­tegn – akku­rat som rekla­men søker å skape en posi­tiv følelse av eiendommelighet(genial mar­keds­fø­ring spør du meg – folk kas­ter pen­gene sine ut av vin­duet og er stolte av det på top­pen av det hele:) rundt et pro­dukt bru­ker poli­tisk skrem­sels­pro­pa­ganda de samme tek­nik­kene til å skape følel­ser av avsky rundt et bestemt parti eller en bestemt type vur­de­rin­ger.
  Mer om den saken her: 

  Sam­man­ta­get inne­bär den mängd av bil­der och intryck som vi överö­ses med att man mani­pu­le­rar med våra känslor, byg­ger om våra känslo­liv utan att vi ens är med­vetna om det.

  Dessa ska­pade käns­lig­he­ter för­kla­rar också det dif­fusa och svår­grip­bara obe­hag som många kän­ner inför att rösta på exem­pel­vis SD, trots att de in i minsta detalj delar par­ti­ets stånd­punk­ter.

  kilde: http://oskorei.motpol.nu/?p=481

  Den ame­ri­kanske sam­funns­vi­te­ren Paul Gott­fried har også vært inne på det samme i artik­ke­len “A Sen­si­tized World Order”:

  http://es.geocities.com/sucellus23/telos44.htm

 • likeverd.myopenid.com

  Lud­vik den 14.: “Sta­ten det er meg” er blitt til “demo­kra­tiet er oss” for venstre­sia.

  Det kom­mer da ikke som en bombe hel­ler!

  Ytrings­fri­het er hva venstre­sia mener ikke ret­ten til frie ytrin­ger eller hva?

  Demo­krati er at folket vel­ger poli­ti­kere, ikke at poli­ti­kere vel­ger et nytt folk!

  Lov om styr­king av men­neske­ret­tig­he­te­nes stil­ling i norsk rett (men­neske­retts­lo­ven).

  ——————————————————————————–
  Over­sikt Hele loven Første For­rige Neste 
  Del I 

  Art 1.

  1. Alle folk har selv­be­stem­mel­ses­rett. I kraft av denne rett bestem­mer de fritt sin poli­tiske stil­ling og frem­mer fritt sin egen øko­no­miske, sosiale og kul­tu­relle utvik­ling.

  2. Alle folk kan for sine egne for­mål fritt råde over sine natur­rik­dom­mer og –fore­koms­ter, så lenge dette ikke set­ter til side for­plik­tel­ser som føl­ger av inter­na­sjo­nalt øko­no­misk sam­ar­beid, basert på prin­sip­pet om gjen­si­dig nytte og folke­ret­tens reg­ler. Ikke i noe til­felle må et folk bli berø­vet sitt eget eksis­tens­grunn­lag.

  3. Kon­ven­sjons­par­tene, der­iblant de sta­ter som har ansva­ret for admi­ni­stre­rin­gen av ikke-selv­styrte områ­der og til­syns­om­rå­der, skal arbeide for å vir­ke­lig­gjøre fol­ke­nes selv­be­stem­mel­ses­rett, og skal respek­tere denne rett i over­ens­stem­melse med bestem­mel­sene i De for­ente nasjo­ners pakt.