Det var folke­mord, men Ser­bia ble fri­kjent. En salo­mo­nisk dom, mente Richard Golds­tone, men sma­ker den ikke hel­ler av noe som kom­mer alt for sent, og er alt­for tamt?

Det er 14 år siden Sre­bre­nica og ver­dens­sam­fun­net har ennå ikke greid å få Ratko Mla­dic og Rado­van Karad­zic utle­vert. Man har aldri helt ment alvor. Carla Ponte har vært og er “furious”. Med god grunn. Hvis ver­dens­sam­fun­net, dvs. EU og USA, vir­ke­lig hadde vil­let, hadde de to sit­tet i spjel­det.

Hvor­for har det ikke skjedd? Har det noe med Ser­bia å gjøre? Det er vans­ke­lig å fri seg fra tan­ken at den halv­hjer­tede inn­sat­sen har samme årsak som pas­si­vi­te­ten under Bos­nia-kri­gen: ofrene er fred­sæle mus­li­mer uten egen stat, og ser­berne har en stat og er selv­be­vis­ste og har his­to­riske bånd til de alli­erte under annen ver­dens­krig. De er dess­uten kristne. Akku­rat hvor mye hver fak­tor har veid, er umu­lig å si. Men pas­si­vi­te­ten hadde neppe vært den samme hvis rol­lene var byt­tet om.

At retts­opp­gjø­ret har tatt så lang tid og ikke hatt full opp­back­ing fra alle EU-land, sier noe om hvor lite Europa har skjønt av det som skjedde på Bal­kan i 90-årene. Bos­nia er idag blitt et stort pro­pa­gan­da­num­mer for isla­mis­tene. De bru­ker det for alt det er verdt: mus­li­mer kan ikke stole på de kristne. Så lenge Mla­dic og Karad­zic er på fri­fot, vil disse argu­men­tene over­be­vise.

ANNONSE

Hvis Sre­bre­nica vir­ke­lig var den ver­ste mas­sa­kren siden annen ver­dens­krig, hvor­for er ikke hoved­men­nene tatt? Folk føler at noe ikke stem­mer.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629