USAs nest øverste nasjonale sikkerhetsrådgiver Jon Finer sa under et møte med amerikanske muslimer i Dearborn, Michigan, torsdag at det må opprettes en palestinsk stat, men at Biden-administrasjonen ikke har noen tillit til den sittende regjeringen i Israel.

Finer sa også at det sitter statsråder i den israelske regjering som han finner avskyelige.

Muslimene i Michigan har startet en boikottkampanje mot Bidens gjenvalg. Finer og tidligere FN-ambassadør Samantha Power var i Dearborn for å endre deres syn.

Finer kommenterte utsiktene til at det kan opprettes en palestinsk stat.

“We will have to do things for Saudi Arabia that will be very unpopular in this country and in our Congress,” Finer was quoted as saying. “Will Israel be willing to do the hard thing that’s going to be required of them, which is meaningful steps for the Palestinians on the question of two states? I don’t know if the answer to that is yes. I do not have any confidence in this current government of Israel.”

«Vi må gjøre ting for Saudi-Arabia som vil være veldig upopulære i dette landet og i Kongressen», sa Finer. «Vil Israel være villig til å gjøre det vanskelige som kommer til å kreves av dem, som er meningsfylte skritt for palestinerne i spørsmålet om to stater? Jeg vet ikke om svaret på det er ja. Jeg har ingen tillit til den nåværende regjeringen i Israel.»

New York Times omtalte uttalelsene i en større artikkel fredag.

Finer sa også at han finner noen uttalelser fra israelske ledere avskyelige og nevnte spesifikt uttalelsen om at den israelske hæren står overfor «dyr».

Finer also called some unnamed Israeli officials “abhorrent” and said the administration should have taken a stronger stand against those who compared “residents of Gaza to animals.”

Finer kalte også noen ikke navngitte israelske tjenestemenn «avskyelige» og sa at administrasjonen burde tatt et sterkere standpunkt mot dem som sammenlignet «innbyggere i Gaza med dyr».

Det var forsvarsminister Yoav Gallant som i krigens åpningsfase sa at de kriget mot menneskelige dyr.

“We are fighting human animals and we are acting accordingly.”

Gallant refererte til hva Hamas hadde gjort i Israel 7. oktober, og det vet Finer meget godt. Han spiller på følelsene hos muslimene for å vise at han er på deres side.

Uttalelsen til Gallant er av mange tatt ut av sin sammenheng og gjengitt som om den gjaldt alle palestinere.

For å få ting gjort og ikke havne i en situasjon med gjensidige beskyldninger, unnlot Det hvite hus å ta til motmæle, sa Finer. Han ga Biden moralsk kreditt for ikke å ha sagt noe.

“Out of a desire to sort of focus on solving the problem and not engaging in a rhetorical back-and-forth with people who, in many cases, I think we all find somewhat abhorrent, we did not sufficiently indicate that we totally rejected and disagreed with those sorts of sentiments,” Finer said.

«Ut fra et ønske om å fokusere på å løse problemet og ikke engasjere oss i en retorisk floke med mennesker som jeg i mange tilfeller tror vi alle synes er nokså avskyelige, indikerte vi ikke i tilstrekkelig grad at vi fullstendig avviste og var uenig i den slags følelser,» sa Finer.

Men Finer kritiserer sin egen administrasjon for ikke å ha tatt tilstrekkelig avstand fra slike uttalelser, som han altså feilsiterer.

Så beklaget han og ba om unnskyldning for Biden-administrasjonens manglende empati med palestinerne.

“We are very well aware that we have missteps in the course of responding to this crisis since October 7,” Finer said.

“We have left a very damaging impression based on what has been a wholly inadequate public accounting for how much the president, the administration and the country values the lives of Palestinians. And that began, frankly, pretty early in the conflict,” he added.

«Vi er veldig klar over at vi har begått feiltrinn i vår håndtering av denne krisen siden 7. oktober», sa Finer.

«Vi har etterlatt et veldig skadelig inntrykk basert på det som har vært en fullstendig utilstrekkelig offentlig redegjørelse for hvor mye presidenten, administrasjonen og landet verdsetter palestinernes liv. Og det begynte, ærlig talt, ganske tidlig i konflikten», la han til.

Som et ekstra belastende eksempel nevnte Finer at palestinske ofre ikke var nevnt i erklæringen som ble sendt ut ved 100-dagersmarkeringen av krigen.

 

 

 

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.