I 2020-22 i forbindelse med den globale covid-håndteringen, kom det til syne en teknologi-basert totalitær styringsform med ensrettede medier. Hvis man ønsker å ivareta prinsippene for demokrati og vitenskap, er det grunn til å være bekymret for en autoritær vending. Mekanismene i dagens Globalstat med overmodne nasjonale demokratier, må analyseres forskjellig fra 1930-tallets konflikter innad og utad i datidens umodne demokratiske nasjonalstater.

Hvilke totalitære ideologier truer Vestens demokrati i 2023?

I kulturdebatten framstilles det som om den anti-demokratiske skurken alltid er høyre-ekstrem. Men det er ikke bare høyre-ekstremismen med fascismens/nazismens fangeleire som er en totalitær fare. I det 20 århundre gjaldt dette også venstre-ekstremismen, med marxismen/kommunismen og de sovjetiske Gulag-fangeleirene.

I det 21 århundre er fascismen/nazismen og marxismen/kommunismen tilbakelagte historiske stadier, mens islamismen dukker opp med en blanding av religiøs fundamentalisme og autoritær statsdannelse. En ny form for sekulær totalitarisme oppstår med High Tech samfunnets overvåkingskapitalisme. Den er hverken høyre- eller venstreideologisk som i det 20 århundre, men baserer seg på kapitalistisk økonomisk gevinst ved autoritær kontroll av befolkningen med Big Data i det digitaliserte, automatiserte, robotiserte samfunnet. Denne teksten fokuserer på slektskapet mellom marxismen/kommunismen som slo igjennom i det 20 århundre, og islamismen som nå slår igjennom i det 21 århundre. 

Venstresidens manglende selvoppgjør

Nürnberg-prosessen etter 2. verdenskrig tok et oppgjør med fascismen/nazismen, men et tilsvarende oppgjør ble aldri tatt med marxismen/ kommunismen, enten det gjelder Stalins versjon i Sovjet, Maos versjon i Kina, Pol Pots massedrap i Kampuchea eller Kim Il Sungs regime i Nord-Korea.

Baby boomer-generasjonen ble født etter 2 verdenskrig, og dannet hippie-bevegelsen som tok avstand fra nazismen/ fascismen, men ikke fra marxismen/ kommunismen. De hadde økonomi til å leke med sin frihet, og med «sex, drugs & rock’n roll»-kulturen pekte de nese til sine streite foreldre som hadde levd under knappe kår på 1930-40-tallet. Norske ungdommer på tidlig 1970-tall, var kule da de meldte seg inn i Arbeidernes Kommunistiske Parti, marxist-leninistene, AKP (ml). Da hippiene tørket opp fra ungdomsrusen på slutten av 1970-tallet, dannet de den nymarxistiske 68-generasjonen. Norske 68´ere fortsatte sin kritikk av nazismen, men tok aldri oppgjøret med kommunismen eller andre ungdomssynder. 

Venstresidens manglende oppgjør med islamismen

68’erne har med psykologiske forsvarsmekanismer unngått moralsk selvransakelse overfor sin egen fortid, og unngår også i dag, -for å beskytte egne ideologiske trossetninger-, et moralsk oppgjør med den religiøse og høyreekstreme totalitære ideologien islamismen. 

Islamismen er en politisk rettet versjon av islam. Med en fatwa fra det iranske prestestyret i 1989, kunne islamismen ta politisk makt trettitre år senere, da en muslimsk fundamentalist knivstakk den islamkritiske forfatteren Salman Rushdie i USA. Islamismen inspirerte til bevegelsen Islamsk Stat (IS) i Syria i 2014, et politisk og religiøst system som dyrket idealer fra arabisk ørkenkultur på 600-tallet, samtidig som moderne teknologi ble brukt som propaganda i vestlige medier. Islamismen framstod ved IS som eksempel på et samfunnssystem basert på tvangspreget regelrytteri og nådeløs hevnpraksis. En psykologisk forklaring på at mennesker frivillig oppsøker et slikt samfunnssystem, er at de belønnes med mindre eksistensiell angst, ved å slippe belastningen med å måtte tenke selv, være selvstendig og ta ansvar for eget liv.

Konvertering av marxismens dikotomier fra kapitalist versus arbeider, til overgriper versus offer:

En viktig årsak til at venstre-siden ved 68´erne ikke vil ta et oppgjør med islamismen, er at marxismen har fellesinteresser med islamismen. Kapitalismen, -representert ved USA, jødene, Israel og den jødisk-kristne kulturarven-, er en felles fiende. Marxismens kategori i industrisamfunnet med den undertrykte og fremmedgjorte arbeiderklassen, ble i fravær av industriarbeidere som nå jobbet i service- og kunnskapssamfunnet, konvertert til en overgriper-offer-kategori, som gjaldt undertrykte kvinner. Marxismen og feminismen gikk slik hånd i hånd med å frigjøre undertrykte kvinner fra mannlig dominans i arbeidsmarkedet, og i seksuelle relasjoner.

Med ikke-vestlig innvandring kom en ny underklasse inn i samfunnet, og venstresiden tildelte den største offer-kapitalen til den muslimske palestineren, som ble ansett for å være undertrykket og krenket av Vesten med USA, kapitalismen, jødene, og den hvite manns kolonialisme og vitenskap. En videreføring i USA av denne ideologien ledet til wokeisme med mål om å oppnå rettferdighet ved likhet i utfall (equity), og ikke bare likhet i muligheter (equality). Slik forsvant den amerikanske venstresiden inn i en kulturkrig der Demokratene mente at covid-håndteringen med lock-down- og vaksinestrategi var progressivt, fordi Republikanerne stilte spørsmål ved denne strategien.

Venstresiden hadde gått fra å være positiv til frigjøring fra kulturelle og moralske normer, til å underkaste seg autoritære, ideologiske, ikke-demokratiske og ikke-vitenskapelige dogmer. Etter avblåsingen av covid-tiltakene, har vestlig venstreside fokusert på klassekamp mot majoritetskulturen, i form av å støtte minoriteters seksuelle og kulturelle normer, og å skulle «frigjøre» majoritetskulturen via Pride-ideologien. 

Slik ble marxismen videreutviklet fra å være et politisk instrument i industrisamfunnet, til å bli et kulturelt politisk instrument i High-Tech-samfunnet.

Kristendommen gjøres ansvarlig for en kommende klimakatastrofe 

Marxismen vil bekjempe kristendommen som ansees som kapitalismens religion, -jfr den tyske sosiologen Max Webers tese om protestantisk arbeidsetikk som forutsetning for kapitalismen, og Karl Marx’ utsagn om at religion er opium for folket. Kristendommen oppfordrer menneskene til å legge jorden under seg, noe venstresiden mener er miljøfiendtlig i klimaendringenes tid, med økologisk Armageddon som resultat. 

Islamismen hjelper venstresiden i kampen mot kapitalismen, jødedommen, kristendommen og et potensielt klima-Helvete, ved å lede folk inn i lite energikrevende, primitive liv, med inspirasjon fra den franske opplysningsfilosofen Rousseau som opphøyde den «edle villmannen».

Ofring av feminismen

Venstresiden greier ikke å forene feminisme og humanisme med islamisme, men denne konflikten blir utsatt, så lenge venstresiden og islamismen kan stå sammen mot de felles fiendene kapitalismen, jødedommen, kristendommen og miljø-Helvete.

Den franske forfatteren Michel Houellebecq sier at «venstresiden har blitt ond», og dette kan kanskje peke mot at den ikke har tatt et moralsk oppgjør med kommunismens totalitære voldssystem, at det heller ikke vil bli tatt noe oppgjør med islamismen og dens voldsmakt, og at vestlige kvinners frihet ofres.

Realisering av Utopia med væpnet revolusjon via islamismens voldsmakt 

Marxister er utopister som drømmer om noe bedre enn virkeligheten.
Venstresiden ønsker å leve med drømmer framfor en kjedelig virkelighet, og er utålmodige i livsprosjektet å realisere sine drømmer. I møtet med den grå virkelighetens begrensninger, forsterkes psykologiske forsvarsmekanismer som benekter og fortrenger realitetene.

Når venstresidens drømmer presses av realitetene, fortsetter den med kreativ virkelighetsflukt som psykologisk forsvar, og vil om nødvendig uskadeliggjøre de kontrarevolusjonære som undergraver den utopiske drømmen de er avhengige av.

En potensiell moralsk selvransakelse i en Nürnberg-prosess 2.0 mot kommunismen og islamismen, vil undergrave venstresidens virkelighetsforståelse. Da vil den måtte ta inn over seg livsvilkårene for multikulturalismens forvirrede underklasse, dvs den gamle innfødte white trash arbeiderklassen, eller den nye fremmedkulturelle immigrant-klassen. Begge grupper prøver å komme seg ut av sin forvirring, ved å ofre frihet for trygghet, den første ved å søke mot en sekulær autoritet på høyresiden, den andre ved å oppsøke Allahs gudelige autoritet i moskeene.

Vestlig venstreside i 2023 er frigjort, mett og dekadent og har realisert sine materialistiske  drømmer. Samtidig  står de med ryggen mot veggen overfor den politiske høyresiden som har overtatt støtten  fra den innfødte arbeiderklassen. I tillegg blir venstresidens psykologiske forsvarsmekanismer truet, når fokuset settes på islamismens hat mot venstresidens normbrytende frihetsdyrking. 

Dermed er Vestens venstreside truet av en psykologisk to-fronts-krig mellom høyresiden og islamismen,  undergangsforestillinger rettes mot en kommende miljøkatastrofe, og ender i selv-hat når islamismen får dyrke sin antipati mot venstresidens sekulære helligdommer; fredsbevegelsen, menneskerettighetene,  feminismen  og vitenskapelig intellektualisme.

Hvis venstresiden innvilger islamismen retten til en væpnet revolusjon som ligner proletariatets nedkjemping av den kapitalistiske overklassen, så vil islamismen omforme dette til en muslimsk jihad mot de vantro. Dette blir som en hevn for korstogene, og i så tilfelle vil marxismen utslette seg selv, sekulariteten, den innfødte arbeiderklassen og feminismen. 

Arbeiderklassens solidariske fellesskap i Den Sosialistiske Internasjonalen,-«arbeidere i alle land, foren dere»- og muslimenes solidariske fellesskap i Ummaen, «muslimer står sammen mot de vantro»- kan sidestilles. Det samme gjelder retten til væpnet revolusjon mot undertrykkere. 

Venstresidens narrativ om krenkelser pga makt-asymmetri, kan gi islamismen støtte i muslimenes offernarrativ overfor utpekte krenkere av islam. Marxismen kan med dette la seg videreutvikle inn i globalismen i det 21 århundre, ved å betrakte islamismen som et nytt meningsskapende kollektivt livsprosjekt. 

Slik kan fellesinteressene i de to globalistiske kollektive kulturene marxismen og islamismen, lede til at marxismen lar seg sluke av islamismen. Marxisten blir islamist.

Del 2

 

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.