En gruppe anerkjente akademikere som kaller seg Norfolk Group har studert USAs mislykkede pandemisrespons og har nå flere spørsmål til Det hvite hus, CDC som styrer folkehelsa, FDA som regulerer legemidler, myndighetspersoner, statlige helseavdelinger, forskere og media. Den amerikanske befolkningen fortjener svar på disse spørsmålene, skriver de, slik at vi kan lære av våre feil.

Akademikerne i Norfolkgruppen skriver at de har et bredt spekter av politiske synspunkter, og alle forfatterne har uttrykt seg kritisk til hvordan pandemien ble håndtert av offentlige etater og enkeltpersoner i både Republikanske og Demokratiske administrasjoner.

Gruppen inkluderer fremtredende navn som Stanford-epidemiolog Jay Bhattacharya, Harvard-epidemiolog Martin Kulldorff, UCSF-lege Tracy Beth Høeg, Johns Hopkins University-kirurg Marty Makary og Indiana University School of Medicine-immunolog Steven Templeton.

Andre er Leslie Bienen, som er veterinær og spesialist på zoonoser, som er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker, og infeksjonssykdomsforsker Margery Smelkinson.

Rapporten til Norfolk-gruppen er omfattende, og vi håper å kunne se nærmere på den, da det er veldig mye interessant informasjon som vi ønsker å formidle videre. Spesielt kapittelet om vaksinen.

Heldigvis har Norfolk-gruppen stilt ti spørsmål til instansene nevnt ovenfor som de tror er avgjørende for nasjonen, og for hvordan fremtidig respons burde være. Spørsmålene gir en god oversikt over hva de har funnet og hvor mislykket pandemiresponsen var – og kanskje også hvor politisk den ble.

En av forskerne, Jay Bhattacharya, spurte forleden på Twitter om Washington Post støtter sine journalister som kommer med falske, grunnløs bakvaskelser mot forskere? – Hva i all verden er en «covid denialist agenda»? Ønsker ikke WP en reell undersøkelse av folkehelsens svikt for å beskytte publikum mot covid og andre skader på grunn av nedstengninger?

 

Norfolk Group: Questions for a Covid-19 Commission

Hva kunne vært gjort for å bedre beskytte eldre høyrisiko-amerikanere, slik at færre av dem døde eller ble innlagt på sykehus på grunn av korona?

En av de viktige spørsmålene de stiller er hvorfor beordret noen delstatsguvernører sykehus til å skrive ut smittsomme pasienter til langtidsinstitusjoner, noe som førte til at infeksjonen spredte seg til pasienter der? Rapporten nevner spesifikt New York, Pennsylvania og Michigan, og spør hvor mange døde på grunn av disse beslutningene.

What could have been done to better protect older high-risk Americans, so that fewer of them died or were hospitalized due to COVID-19?

Hvorfor stilte myndighetspersoner og noen fremtredende forskere spørsmål ved ervervet immunitet gjennom infeksjon? Hvordan hindret dette vår kamp mot viruset?

Her påpeker de i sammendraget at det har vært kjent siden den athenske pesten i 430 f.Kr. at mennesker som har blitt friske igjen er beskyttet når de blir utsatt for en smittsom sykdom, i hvert fall for en viss tid.

Why was there widespread questioning of infection-acquired immunity by government officials and some prominent scientists? How did this hinder our fight against the virus?

Hvorfor ble skoler og universiteter stengt til tross for tidlige bevis på den enorme aldersgradienten i koronadødelighet i tidlige data som viste at skoler ikke var vesentlig kilder til spredning, og tidlige bevis for at skolestengninger ville forårsake enorme skader på barn og unge voksnes utdanning og mentale helse?

Why were schools and universities closed despite early evidence about the enormous age-gradient in COVID-19 mortality, early data showing that schools were not major sources of spread, and early evidence that school closures would cause enormous collateral damage to the education and mental health of children and young adults?

Hvorfor var det et nesten eksklusivt fokus på koronaviruset, som førte til at andre aspekter av folkehelsen ble ignorert; inkludert, men ikke begrenset til, kreftscreening og behandling, diabetes, kardiovaskulære sykdommer, barnevaksinasjoner og mental helse?

De nevner spesifikt rapporter som indikerer dype forskjeller, med estimater som antyder at 75 – 80 % av dødsfallene under pandemien ikke skyldtes koronaviruset, men pandemipolitikk som førte til at folk ikke fikk behandling for rusavhengighet, og ble hjemme når de opplevde symptomer på hjerteinfarkt, og andre sykdommer.

Why was there an almost exclusive focus on COVID-19 to the detriment of recognizing and mitigating collateral damage on other aspects of public health, including but not limited to, cancer screening and treatment, diabetes, cardio-vascular diseases, childhood vaccinations, and mental health?

Hvorfor klarte ikke CDC å samle inn data i tide for å overvåke og forstå pandemien på riktig måte? Hvorfor måtte vi stole på studier fra private initiativer og fra andre land for å forstå virusets oppførsel og effekten av terapautiske midler, inkludert vaksiner?

Why did the CDC fail to collect timely data to properly monitor and understand the pandemic? Why did we have to rely on studies from private initiatives and from other countries to understand the behavior of the virus and the effects of therapeutics, including vaccines?

Hvorfor var det så mye vekt og tillit til komplekse epidemiologiske modeller, som av natur er upålitelige midt i en epidemi, med ukjente inngangsparametere og tvilsomme forutsetninger?

Her stiller de et interessant spørsmål; hvorfor stolte verdensledere altfor mye på modeller som gjorde ubekreftede antagelser om pandemiens bane i stedet for å prøve å verifisere disse antagelsene og deres implikasjoner?

Why was there so much emphasis and trust in complex epidemiological models, which are by nature unreliable during the middle of an epidemic, with unknown input parameters and questionable assumptions?

Kunne terapeutiske studier ha vært mer betimelig? Hvordan ble informasjon om effektiviteten av legemidler og sikkerhet formidlet til leger og klinikere? Var effektive terapier lett tilgjengelige i hele befolkningen? Hvorfor ble visse stoffer/legemidler sterkt politisert?

Could therapeutic trials have been run in a more timely manner? How was information on drug effectiveness and safety disseminated to doctors and clinicians? Were effective therapeutics easily accessible across the population? How did certain drugs become heavily politicized?

Hvorfor evaluerte ikke randomiserte vaksinestudier dødelighet, sykehusinnleggelse og overføring som primære endepunkter (resultater på slutten av en studie)? Hvorfor ble de avluttet så tidlig? Hvorfor var det så få studier fra CDC og FDA som overvåker vaksiner, og har anerkjente program som tester sikkerheten av vaksiner.

Why did vaccine randomized trials not evaluate mortality, hospitalization, and transmission as primary endpoints? Why were they terminated early? Why were there so few studies from the highest-quality CDC and FDA vaccine safety systems?

Hvorfor tok det så lang tid for USA å godkjenne og starte kritisk korona testing? Hvorfor la det mer vekt på å teste unge asymptomatiske individer enn på testing for bedre å beskytte eldre høyrisiko amerikanere? Hvorfor ble det brukt så mye krefter på smittesporing – å finne ut hvem som har smittet hvem.

Why was the USA slow to approve and roll out critical COVID-19 testing capacity? Why was there more emphasis on testing young asymptomatic individuals than on testing to better protect older high-risk Americans? Why was so much effort spent on contact-tracing efforts?

Hvorfor ble det lagt vekt på påbud om bruk av munnbind, som hadde svake eller ingen data til å støtte seg til, på bekostning av effektive og kritiske korona tiltak? Hvorfor finansierte ikke CDC eller National Institute of Health (NIH) store randomiserte studier for å evaluere effekten og potensielle skader av munnbind? Hvorfor endret de ikke mandatene etter publiseringen av randomisierte studiedata fra Danmark og Bangladesh som viser ingen eller minimal effekt av munnbind?

Why was there an emphasis on community masking and mask mandates, which had weak or no data to support them, at the expense of efficient and critical COVID-19 mitigation efforts? Why did the CDC or NIH not fund large randomized trials to evaluate the efficacy and potential harms of mask wearing? Why didn’t policy recommendations change after the publication of randomized trial data from Denmark and Bangladesh which showed no or minimal efficacy of mask wearing by the public?

I skrivande stund er det ikke mange nyhetskanaler som har dekket Norfolkstudien, men i dag skriver Daniel Nuccio om den i Washington Examiner. Han avslutter med at i sin helhet fungerer Norfolkgruppens «Spørsmål til en COVID-19-kommisjon» som en blåkopi for den typen etterforskning landet vårt trenger. Bare ikke forvent at Biden-administrasjonen skal gjøre noe med det:

– In its entirety, the Norfolk Group’s “Questions for a COVID-19 Commission” serves as a blueprint for the kind of investigation our country needs. Just don’t expect the Biden administration to do anything about it.

Dr. Martin Kulldorff on Fauci, Freedom, and Choice | The Megyn Kelly Show. Harvard-epidemiolog Martin Kulldorff, er født i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Synes du verden går av hengslene? Vil du forstå hva som skjer og kanskje stritte imot? Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.