Det er nå maktpåliggende at koranbrenningen gjennomføres, sier Per-Willy Amundsen: – Denne demonstrasjonen avholdes, og den finne sted utenfor den tyrkiske ambassaden.

Amundsen varsler overfor Document at Fremskrittspartiet kommer til å reagere «med full styrke» på det han kaller et angrep på helt fundamentale verdier: ytringsfrihet og demokrati.

Norge blunket, konstaterer stortingsrepresentanten etter politiets forbud mot Sians koranbrenning.

– Norske myndigheter blunket, Erdogan så at vi blunket, og han kommer bare til å kjøre på enda mer. Dette kan vi rett og slett ikke leve med, fastslår lederen av Stortingets justiskomité.

Håper Politidirektoratet «rydder opp»

Det var viktig at Sian anket Oslo politidistrikts avgjørelse, sier Amundsen, som håper at Politidirektoratet «rydder opp», som han uttrykker det. Dersom det ikke skjer, varsler han at Fremskrittspartiet kommer til å be justisministeren gripe inn.

– Dersom Politidirektoratet ikke omgjør Oslo politidistrikts forbud, vil Fremskrittspartiet fremme forslag i Stortinget om å omgjøre politiets vedtak. Vi kan ikke leve med et så alvorlig inngrep i ytringsfriheten.

– Ytringsfriheten er helt fundamental for et demokrati. Uten ytringsfrihet kan man bare glemme demokratiet, da kaster man demokratiet på båten. Dette er jo helt fundamentale ting for Stortinget å engasjere seg i, det handler til syvende og sist om vår egen grunnlov. Vi kan ikke sitte og se på at det sitter noen politifolk langt nede i systemet og tar beslutninger som strider mot Grunnloven. Vi er nødt til å reagere, og det kommer vi til å gjøre med full styrke, sier Amundsen til Document.

Sian anker forbudet mot koran­brenning inn for Politi­direktoratet

Det er viktig å få avklart hva som er gjeldende rett, sier den tidligere justisministeren.

– Nå har vi en situasjon hvor Anine Kierulf og jeg sier én ting, PST vil ikke snakke om det, og Oslo politidistrikt vil ikke vil uttale seg om sin egen åpenbart uriktige beslutning. Vi må få en avklaring om hva som er gjeldende rett, ellers kommer vi fort på ville veier.

Dagen før Oslo politidistrikt vedtok forbudet, ble utenriksminister Huitfeldt orientert om saken, ifølge Filter Nyheter. Etter alt å dømme var også statsminister Jonas Gahr Støre og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl koblet inn i saken dagen før det ble nedlagt forbud mot koranbrenningen, skriver avisen.

Ble statsministeren konsultert?

FrP-representantene Hans Andreas Limi, Christian Tybring-Gjedde og Johan Aas har nå stilt omtrent likelydende spørsmål til statsministeren, utenriksministeren og justisministeren. Limis spørsmål er: «Ble statsministeren konsultert forut for Oslo politidistrikts beslutning av 02.02.23 om å ikke tillate en lovlig markering ved koranbrenning utenfor Tyrkias ambassade?»

I utdypningen av sitt spørsmål viser Limi til Jonas Gahr Støres opptreden under karikaturstriden:

«Det er særlig i lys av statsministerens manglende forsvar av ytringsfriheten under karikaturstriden i 2006, den gangen etter press fra totalitære og fundamentalistiske krefter i Midtøsten, interessant å vite i hvilken utstrekning statsministeren har vært konsultert i forkant av denne beslutningen.»

– Hvorfor stiller Fremskrittspartiet dette spørsmålet til statsministeren og to av hans ministre?

– Det er bekreftet at PST og Oslo-politiet hadde et møte med Justisdepartementet og Utenriksdepartementet før beslutningen ble tatt. Det springende punktet er: Var dette et rent informasjonsmøte, eller var det et møte som også avkrevde et politisk styringssignal? I så fall er det i realiteten en politisk beslutning om hvorvidt det er lov å brenne Koranen foran den tyrkiske ambassaden.

– Kobles til internasjonal storpolitikk

– Du reagerer på at Statsministerens kontor (SMK) og to departementer er koblet inn forut for en beslutning om å forby en demonstrasjon i Oslo?

– For meg fremstår det svært spesielt. Jeg tror ikke tilsvarende har blitt gjort i andre sammenhenger. Det er åpenbart at man velger å se dette i en utenrikspolitisk sammenheng, i sammenheng med Sverige, Tyrkia og Nato. Man kobler det til internasjonal storpolitikk og sikkerhetspolitikk. Dét er noe av bakteppet når politisk ledelse i to sentrale departementer, pluss SMK, er involvert i det. Det er veldig spesielt, jeg kan ikke huske at noe slikt har skjedd før.

– Hva indikerer det at man mobiliserer sentrale deler av regjeringsapparatet forut for en varslet koranbrenning?

– Det skapes et inntrykk av at man har tatt politisk ledelse med på råd før beslutningen ble fattet, en beslutning som skulle være en rent politifaglig vurdering. Man åpner for at det gis politiske styringssignaler.

Har bedt om innsyn i dokumenter og kommunikasjon

– Hele saken er spesiell, og derfor ba jeg i forrige uke Justisdepartementet om å få innsyn i alle relevante dokumenter, samt all kommunikasjon, i saken.

I tillegg har Amundsen stilt følgende spørsmål til justisminister Mehl: «Mener statsråden at politiloven hjemler forbud mot en demonstrasjon på grunnlag av sikkerhetstrusler andre steder enn der demonstrasjonen finner sted, eksempelvis i utlandet, og kan hun redegjøre for på hvilket grunnlag politiet i Oslo under henvisning til politiloven forbød en lovlig demonstrasjon ved koranbrenning utenfor den tyrkiske ambassaden i Oslo?»

– Du mistenker at forbudet mot koranbrenningen ikke var politifaglig begrunnet, men politisk?

– Før jeg har fått innsyn i dokumentene, er det umulig å konkludere, men det er i hvert fall grunn til å stille spørsmål ved om den var politisk styrt. Mistanken skapes av det faktum at sentrale departementer og Statsministerens kontor var involvert før beslutningen ble fattet. Det er svært påfallende, og derfor er det svært viktig at vi får innsyn i alle dokumenter og kommunikasjon i saken.

Politilovens begrensninger

Politiloven gir kun anledning til å stanse lovlige politiske arrangement, markeringer, eller demonstrasjoner dersom sikkerheten på stedet er truet, altså at politiet ikke kan garantere for at arrangementet kan gjennomføres på en trygg måte, understreker Amundsen.

– Der og da, på tiden og stedet for markeringen?

– Riktig, og det er gode grunner til at det ikke går ut over det. Dersom man skulle ta hensyn til sikkerhetsvurderinger som gjelder forhold andre steder, for eksempel i utlandet, eller angår ting man frykter kan skje i fremtiden, så er vi på en farlig linje. Det er i prinsippet ikke grenser for hvilke politiske beslutninger eller ytringer som visse miljøer kan oppfatte som kontroversielle. Det vil i realiteten gi politiet veldig vide fullmakter til å stanse politiske ytringer.

Hypotetiske trusler

PST har nevnt at koranbrenning kan føre til trusler fra Al-Qaida og IS. Amundsen peker på at dette er hypotetiske, ikke konkrete trusler.

– Slike tenkte trusler gir åpenbart ikke grunnlag for å forby markeringer, så det vil jeg bare at justisministeren skal bekrefte.

Dersom Politidirektoratet ikke omgjør Oslo politidistrikts forbud, vil Fremskrittspartiet fremme forslag i Stortinget om å omgjøre politiets vedtak, sier Amundsen.

– Sians aksjoner har tidligere gjerne blitt forsvart prinsipielt, men tatt avstand fra politisk. I dette tilfellet var Sians varslede koranbrenning godt politisk begrunnet. Det handler om at denne sultanen nede i Tyrkia ønsker å påvirke Norden politisk. Dette var vår mulighet til å vise at vi står skulder ved skulder med svenskene, til å vise at vi i Skandinavia står samlet om sentrale frihetsverdier.

– Norske myndigheter blunket

– Men nå har vi blunket! Norske myndigheter har blunket, Erdogan har sett at vi har blunket, og han kommer bare til å kjøre på enda mer. Dette kan vi rett og slett ikke leve med.

– Da blir det desto viktigere å knesette prinsippet, for nå har det gått politikk i dette. Derfor må denne demonstrasjonen gjennomføres. Den holdes, og den finne sted utenfor den tyrkiske ambassaden. Politiet må stille med de styrkene som trengs for å gjennomføre den. Det skje, og det er viktig at det skjer, sier Amundsen med ettertrykk.

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.