EU vil innføre digitale pass basert på biometriske data. Gulroten er at du kan reise ubesværet gjennom grenser og flyplasser uten å bli kontrollert fysisk. Stikkordet er «sømløst». Maskinene vil scanne deg uten at du merker noe. Du får full bevegelsesfrihet mot å gi fra deg kontrollen over ditt liv. De som kontrollerer maskinene vil vite alt om deg.

 

«6. Et digitalt pass/digitalt identitetskort som gir en fullstendig sømløs opplevelse: EU-regulering vil kreve at medlemsstatene implementerer ICAO DTC-standarden og innfører obligatoriske reisetilretteleggingstiltak på en måte som lar brukere krysse grenser uten å samhandle med tradisjonelle e-porter eller manuelle båser . Disse tiltakene vil utnytte en-til-mange biometrisk matching «i farta», der alle reisende overvåkes og deres biometriske data blir behandlet. Disse tiltakene vil være avhengige av biometrisk matching i stor skala og vil gjøre det mulig for reisende å passere grenser uten å stoppe for å bli kontrollert ved en grensekontroll.

De politiske alternativene kan bli ytterligere raffinert eller ytterligere alternativer definert i løpet av konsekvensutredningen og på grunnlag av interessentkonsultasjonene.

C. Sannsynlige påvirkninger

Initiativet forventes å ha en positiv økonomisk innvirkning: fordelene som følger av digitale dokumenter og tilrettelegging for reise over luft-, land- og sjøgrenser vil innebære at reisende med digitalt reisedokument bør bevege seg raskere og muligens uten fysisk kontakt gjennom inn- og utgangshavnene og gjennom grenseovergangsstedene med minst samme sikkerhetsnivå. som med fysisk pass og identitetskort. Dette vil også lette utøvelsen av unionsborgeres rettigheter til fri bevegelse når de reiser innenfor EU. Initiativet vil også ha innvirkning på grunnleggende rettigheter, ettersom validering av identitet gjennom innhenting av biometri (ansiktsgjenkjenning) av økonomiske aktører og relevante myndigheter vil innebære spørsmål om beskyttelse av personopplysninger.»

 

 

«6. A digital passport/digital identity card allowing a full seamless experience: EU regulation would require Member States to implement the ICAO DTC standard and introduce mandatory travel facilitation measures in a way that allows users to cross borders without interacting with traditional e-gates or manual booths. These measures would exploit one-to-many biometric matching on the move, where all travelers are monitored and their biometric data are processed. These measures would rely on large-scale biometric matching and would enable travelers to pass borders without stopping for being controlled at a border check.

The policy options could be further refined or additional options defined in the course of the impact assessment and on the basis of the stakeholder consultations.

C. Likely impacts

The initiative is expected to have a positive economic impact: the benefits resulting from digital documents and the

3

facilitation of travel across air, land and sea borders would mean that travellers with a digital travel document should move faster and possibly without any physical contact through the ports of entry and exit and through the border-crossing points with at least the same level of security as with a physical passport and identity card. This will also facilitate the exercise of Union citizens’ free movement rights when travelling within the EU. The initiative will also have an impact on fundamental rights, as the validation of identity through the capture of biometrics (facial recognition) by the economic operators and relevant authorities will involve issues with the protection of personal data.»

 

 

 

 

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.