Joe Biden varslet for en tid tilbake at han ville selge deler av den strategiske oljereserven for å redusere prisen på drivstoff. Nå viser det seg at en god del av oljen er solgt på det åpne marked, blant annet til Kina og en av dem som har profetert på salget er hans egen sønn Hunter.

Laura Ingraham kunne i natt fortelle at Biden-familien viser seg som den kriminelle familien den er. Daniel Turner fra Power the Future var gjest:

This is disturbing on multiple levels. To start with, the president told us he was releasing these reserves to lower the price of gas nationally. And then you find out that he, through Secretary Granholm of the Department of Energy, is selling them around on the world market and selling them to the communist Chinese. So, «A,» we’re selling our strategic raw materials, our strategic reserves to the communist country [that’s] our adversary. And then you find out one of the companies that was brokering this deal — one of [its] top investors is, of course, Hunter Biden.

Dette er urovekkende på flere nivåer. Til å begynne med fortalte presidenten oss at han frigjorde disse reservene for å senke prisen på gass nasjonalt. Og så finner du ut at han, gjennom sekretær Granholm i Energidepartementet, selger dem rundt på verdensmarkedet og selger dem til kommunistkineserne. Så, «A», vi selger våre strategiske råvarer, våre strategiske reserver til det kommunistiske landet [som er] vår motstander. Og så finner du ut et av selskapene som meglet denne avtalen – en av [dens] toppinvestorer er selvfølgelig Hunter Biden.

Amerikanerne lider under en bensin- og dieselpris de aldri har sett maken til. Fra 1.67 dollar per gallon under Trump til 5 dollar nå. Hvis det stemmer at oljen ikke har kommet forbrukerne til gode slik Biden lovet, men at den er solgt på verdensmarkedet og fylt lommene til presidentens sønn, har det potensial til å bli skandalen som kan felle Biden-familien.

So… the president’s reprobate crackhead son is invested in a company that is buying our strategic reserves, while we’re paying more than $5 a gallon at the pump. We had an impeachment hearing about a phone call with Donald Trump and President Zelenskyy. If this doesn’t cause Jerry Nadler and it doesn’t cause Adam Schiff to ask some questions and for Congress to do its job and wonder how this Biden crime family is profiting while the American people are suffering, I don’t understand if there is a… offense that is more worthy of investigating for impeachment, let’s put it that way.

Så… presidentens uforbederlige narkohode av en sønn er investert i et selskap som kjøper våre strategiske reserver, mens vi betaler mer enn $5 per gallon ved pumpen. Vi hadde en riksrettshøring om en telefonsamtale mellom Donald Trump og president Zelenskyy. Hvis dette ikke får Jerry Nadler og Adam Schiff til å stille noen spørsmål og Kongressen gjør jobben sin og lurer på hvordan denne Biden-krimfamilien tjener på mens det amerikanske folket lider, er det knapt  et… lovbrudd som er mer verdig å etterforske med tanke på riksrett, la oss si det sånn.

Hunter som profiterer på sin fars rolle er ikke nytt. Det går tilbake til Bidens åtte år som visepresident. Men hvis han nå lar Hunter profitere på at han har skrudd prisen på drivstoff i været, vil reaksjonene bli sterke. Det er slik mafiaen opptrer,

Salget til Kina av 950.000 fat til et selskap som heter Sinopec har også en politisk betydning. USA fører en stedfortrederkrig mot Russland i Ukraina. Vesten har innført strenge sanksjoner mot Russland, noe som gjør at Russland selger sin olje og gass til Kina med rabatt. Kina har allerede all den olje og gass det måtte ønske. Likevel selger et meklerfirma Hunter er del av, amerikansk olje som er ment for en krisesituasjon, til USAs største fiende. Salget virker som et politisk signal og viser hvem Biden-familien er lojal overfor.

Trump fikk innført toll på en del kinesiske varer. Det ryktes nå at Biden-regimet også vil fjerne dem med henvisning til inflasjonsdempende tiltak.

Det grønne skiftet som ligger bak den høye drivstoffprisen kommer også Kina til gode. De sjeldne mineralene som brukes i elektriske batterier, finnes i Kina. Kina har ikke olje og gass, men det har disse sjeldne mineralene som ett av få land i verden. Det produserer også solpaneler. Det grønne skiftet kommer Kina til gode.

 

https://www.foxnews.com/media/biden-crime-family-profits-oil-americans-suffer-gas-prices-energy?dicbo=v2-bb5c1137899e9a67adde088cd6bcb911

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.