Sajid Rauf Malik. Foto: Blue Water Shipping.

Siktede for Frogner-drapet, Sajid Rauf Malik, er dømt for to kidnappinger. Tidligere er det kjent at han er dømt for én kidnapping.

I desember 2000 ble Malik dømt for en bortføring som politiet knyttet til en pågående konflikt i gjengmiljøet i Oslo. Dommen fra Oslo byrett ble først omtalt av TV 2.

Document kan nå avsløre at dette ikke er Maliks eneste dom for bortføring. Sammen med en kamerat truet han i februar 2000 to menn med pistol og kidnappet dem. Pistolen var plombert, men det visste ikke de to som ble bortført, og hendelsen var “svært skremmende” for dem, heter det i dommen.

– Lite respekt for rettsreglane

Nedre Romerike heradsretts dom av 3. april 2001 var Maliks tredje på under to år. “Tiltalte har på denne måten vist lite respekt for rettsreglane og liten vilje til å ta tak i eigen livssituasjon.” konkluderer retten.

Sajid Rauf tilstod kidnappingen og innrømte straffskyld i retten. Den nå drapssiktede mannen hadde ennå ikke tatt etternavnet Malik.

Bakgrunnen for saken var at en av de bortførte, “Bjørn” (ikke hans virkelige navn), skal ha klippet en lokk av håret til Sajid Raufs kjæreste. Rauf ble sint, og 12. februar 2000 dro han sammen med sin kamerat Nadeem for å hente pistolen. Deretter oppsøkte de Bjørn og hans kamerat på en pizzarestaurant på Fyrstikktorget på Helsfyr i Oslo.

Tiltalte venta utanfor restauranten. Kort tid etter at [Bjørn] og [N.N.] hadde kome ut, tok [Nadeem] fram den plomberte pistolen. Han tok ladegrep medan han heldt pistolen ned langs sida av kroppen. [Bjørn] og [N.N.] såg dette, og fekk beskjed om at dei skulle setja seg inn i bilen. Det er bevist at denne framgangsmåten var planlagt av tiltalte og [Nadeem]. [Bjørn] og [N.N.] sette seg inn i baksetet i bilen. Dei gjorde dette fordi det blei truga med pistol.

Rauf kjører Mercedesen han disponerte til Tangerudveien på Stovner. Tangerudveien ligger svært nær Fossumberget 48, som var Raufs adresse på den tiden. De to kidnappede blir beordret ut av bilen.

Krever 10.000 kroner

Rauf krever at Bjørn betaler ham 10.000 kroner som straff for at han “hadde plaga kjærasten” hans. Bjørn aksepterte kravet fordi han følte seg truet på livet, ifølge dommen.

Etter ei stund kom [Nadeem] bort til tiltalte og [Bjørn]. [N.N.] fekk beskjed om at han skulle gå 100 meter bort og stå med ryggen til dei andre. [Nadeem] tok på ny ladegrep med pistolen, og veiva med denne i retning mot [Bjørn]. Tiltalte bad då [Nadeem] om å ta bort pistolen. [Nadeem] sa at [Bjørn] måtte gje frå seg mobiltelefonen sin, slik at dei kunne vera sikre på at [Bjørn] faktisk ville betala det avtalte beløpet på kr 10 000. [Bjørn] gav då mobiltelefonen til [Nadeem] fordi han alvorleg frykta at tiltalte og [Nadeem] skulle skada han.

Etter at Bjørn hadde gitt fra seg telefonen, blir de to kidnappede kjørt til Lørenskog jernbanestasjon, hvor de får forlate bilen.

Ved framgangsmåten sin styrkte tiltalte forsettet til [Nadeem] då sistnemnde tok mobiltelefonen frå [Bjørn]. Tiltalte medverka til ranet, fastslår retten.

Det er straffeskjerpende at kidnappingen “var svært skremmande for dei fornærma.” heter det videre: “Den plomberte pistolen framstod som identisk med eit ekte våpen.”

Tiltalepunkter over seks A4-sider 

Tre måneder senere, 29. mai 2000, var Rauf likevel med på en ny kidnapping, den som allerede er omtalt av flere medier, og som førte til at han ble dømt til et års fengsel i Oslo byrett i desember 2000.

Sajid Rauf ble dømt sammen med fem andre pakistanere. Blant annet på grunn av det organiserte preget ble mennene dømt til lange fengselsstraffer; opptil 4 år og tre måneder.

Året før var Rauf blitt dømt til åtte måneders fengsel, hvorav seks betinget, for flere innbrudd, et fingert ran av en Narvesen-kiosk, og brudd på veitrafikkloven. Kidnappingen, truslene og volden skjedde i prøvetiden, kun én måned etter at han var løslatt fra fengsel. Som en fellesstraff ble han 18. desember dømt til ett års fengsel.

Så går det litt over tre måneder, og 29. mars står Sajid Rauf tiltalt i Nedre Romerike heradsrett for enda en voldelig kidnapping. Tiltalen inneholder mange punkter, de alvorligste er kidnapping, ran, grovt tyveri, forsikringsbedrageri og dokumentfalsk. Tiltalepunktene fyller seks A4-sider i dommen. Han blir domfelt på de fleste punktene, blant annet to sjokkbrekk mot bensinstasjoner i Hakadal og på Kløfta.

Sonet to måneder

I juni 1999 ble Rauf dømt til åtte måneders fengsel, seks av dem betinget. Han sonet to måneder i fengsel våren 2000. I desember 2000 blir han dømt for kidnapping utført i prøvetiden for dommen fra juni. Byretten fastsatte fellesstraff på fengsel i et år, åtte måneder betinget.

Siden forholdene Nedre Romerike heradsrett fant Rauf skyldig i våren 2001 var utført før byrettens dom fra desember året før, ble det avsagt såkalt fellesstraff. Det innebærer at tiltalte ikke skal komme dårligere ut selv om forholdene blir pådømt i ulike saker.

Aktor poliitiadjutant Bjørn Vandvik mente at dersom samtlige forhold hadde kommet opp for Oslo byrett i desember 2000, ville riktig straff ha vært to års ubetinget fengsel, og han la ned påstand om fengsel i ett år og åtte måneder.

Retten mente at aktors påstand utfra rettspraksis var for streng, og pekte på at tiltalte “berre er 19 år gamal”.

Han har tidlegare berre sona ei kortvarig fengselsstraff. Aktors framlegg inneber at tiltalte no skal sona to års fengselsstraff. Retten meiner at ein slik reaksjon ikkje vil stå i rimeleg samsvar med omfanget av dei straffbare handlingane, og at ein slik reaksjon vil vera uheldig med tanke på utsiktene til rehabilitering.

Retten meiner at det bør gjevast ein deldom. Ved at fullbyrdinga av fengselsstraffa delvis blir utsett, får tiltalte ei klar oppmoding til å unngå nye straffbare handlingar. Retten viser til at hovudtyngda av dei straffbare tilhøva ligg noko tilbake i tid. Tiltalte har opplyst i retten at han ikkje lenger vankar saman med dei kameratane som han tidlegare utførte bl.a. innbrot saman med.

“Svært skremmande”

Straffeskjerpende la retten vekt på at kidnappingen var “svært skremmande for dei fornærma”.

Den plomberte pistolen framstod som identisk med eit ekte våpen. At tiltalte sin kjærast hadde blitt noko plaga av den eine fornærma, gav på ingen måte grunnlag for slike handlingar. Sjølvjustis av denne typen er heilt uakseptabelt. Få månader seinare var tiltalte likevel delaktig i ei liknande hending, jf. Oslo byretts dom 18. desember 2000.

I straffskjerpande retning legg retten også vekt på at tiltalte kort tid etter lauslating gjorde nye straffbare handlingar. Tiltalte har vore involvert i ei lang rekkje straffbare handlingar i prøvetida for Oslo byretts dom 16. juni 1999. Tiltalte har på denne måten vist lite respekt for rettsreglane og liten vilje til å ta tak i eigen livssituasjon.

Nedre Romerike heradsrett dømte Sajid Rauf til fengsel i ett år og fire måneder, hvorav seks måneder betinget med prøvetid på to år

“Dette inneber at tiltalte no skal sona eitt år og to månader fengselsstraff, og at han dessutan er dømd til seks månader fengsel på vilkår.” oppsummerte retten.

Dommen ble ikke anket, bekrefter advokat Arve Ringsbye, som var Raufs forsvarer i saken, overfor Document.

 

Kjøp Asle Tojes siste bok her! 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.